THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Nhóm TĐCTT

 Một Thực Thể Pháp Lý

Một Pháp Nhân trước Giáo Quyền và Chính Quyền

 

 

TĐCTT: Một Pháp Nhân trước Giáo Quyền Giáo Phận Orange California ngày 17/7/2018

 

Custom

 

 

 

 

 

 

TĐCTT: Một Pháp Nhân trước Chính Quyền California ngày 4/3/2019 và Liên Bang 28/6/2019

 

 

Articles - ByLaws

 

 

CA-filing-2019

 

 

IRS-f1023