THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - VIDEO/AUDIO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chia sẻ bằng cả bài viết lẫn âm thanh

CHÚA NHẬT - CHU KỲ NĂM B 2018

NGÀY THƯỜNG - CHU KỲ NĂM CHẴN 

NĂM 2018

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXXIV Thường Niên

Thu.7.XXXIV.mp3

LeThanhAnreTĐ.mp3

Thu.5.XXXIV.mp3

Thu.4.XXXIV.mp3

Thu.3.XXXIV.mp3

Thu.2.XXXIV.mp3

CNXXXIVTNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXXIII Thường Niên

LễCTTửĐạoởVN.mp3

Thu.6.XXXIII.mp3

Thu.5.XXXIII.mp3

LeMeDangMinh.mp3

Thu.3.XXXIII.mp3

Thu.2.XXXIII.mp3

CN.XXXIII.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXXII Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXXII.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXXI Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/LeCungHienDTLaterano.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXXI.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXX Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXX.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacDang.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacThanh.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXX.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXX.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXTN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.30.TN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXIX Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.29.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXVIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhSuLuca.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.28.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXVII Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.27.TN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXVI Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThienThanBanMenh.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhTeresaNho.mp3

TDCTT-PVLC/CN.26.TN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXV Thường Niên

TDCTT-PVLC/LeCacTongThan.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXVTN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXIV Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhMatheu.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXIVTN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/LeMeSauBi.mp3

TDCTT-PVLC/LeSuyTonThanhGia.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXIII.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXII Thường Niên

TDCTT-PVLC/LeSinhNhatDucMe.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXII.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXI Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXI.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XX Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhBartolomeoTD.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeNuVuong.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXTNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XIX Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeMongTrieu.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.19.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XVIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/LeTh.Laurenso.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeChuaBienHinh.mp3

TDCTT-PVLC/CNXVIIITNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XVII Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXVIITN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XVI Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhGiacobeTD.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.16.TN-B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XV Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.15.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XIV Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu4XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu3Tuan14TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu2TuanXIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXIVTN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhTDToma.mp3

TDCTT-PVLC/Thu2TuanXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ChuaNhatXIIITN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XII Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhPheroPhaolo.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/LeSinhNhatTienHoGioanTayGia.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XI Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ChuaNhatXITN-B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần X Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXTN.mp3

CSLC CN X TN 10 6 2018 CTT & N TDCTT
https://youtu.be/h4UNPjGRujA

Tuần IX Thường Niên 

(Xin lấy PVLC Chu Kỳ Năm B cho Chúa Nhật)


Phụng Vụ Lời Chúa Tuần IX Thường Niên

(Xin lấy PVLC Chu Kỳ Năm chẵn cho Ngày Thường)

TDCTT-PVLC/ThuBayTTM.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTTC.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanIXTN.mp3

Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

CSLC CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa
https://youtu.be/TwlOQRaw0GE


Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần VIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeThamVieng.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanVIIITN.mp3

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

CSLC CN Chúa Ba Ngôi CTT&N TĐCTThttps://youtu.be/31LnlNi_E8I

TDCTT-PVLC/CNChuaBaNgoi.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần VII Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanVIITNchan.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIITNchan.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaisauCNHX-LeMeGiaoHoi.mp3

Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Thánh Thần Hiện Xuống

PVLC CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CTT & Nhóm TĐCTT
https://youtu.be/r3eivhLij4o

TDCTT-PVLC/CNHienXuong.mp3
MÙA PHỤC SINHPhụng Vụ Lời Chúa Tuần VII Phục Sinh

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanVIIPS.mp3

(Lễ kính Thánh Mathia Tông Đồ)

 Phụng Vụ Lời Chúa Tuần VI Phục Sinh

ThuBayTuanVIPS.mp3

ThuSauTuanVIPS.mp3

 ThuNamTuanVIPS.mp3

 ThuTuTuanVIPS.mp3

ThuBaTuanViPS.mp3

 ThuHaiTuanVI.mp3

  

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Lẻ 2021

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Chẵn 2022

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2023

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2024

 

 

 

 

Cảm Nhận của thính giả