THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - VIDEO/AUDIO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

 

Thường Niên Tuần 1

TDCTT-PVLC/Thu.6.I-TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.Tuan.1TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu4Tuan-I.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.Tuan1.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu2Tuan1TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeChuaGiesuChiuPhepRua.mp3 / TDCTT-PVLC/LeChuaGiesuChiuPhepRua.2.mp3

Phung Vu Loi Chua Tuan Le Hien Linh (2-12/1)

TDCTT-PVLC/Ngay.12-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.11-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.10-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.9-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.8-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.7-1.mp3

TDCTT-PVLC/LeHienLinh.mp3 / TDCTT-2019/LeBaVua.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.5-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.4-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.3-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.2-1.mp3

 

Phung Vu Loi Chua Tuan Bat Nhat Giang Sinh

TDCTT-PVLC/LeMeThienChua.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.31-12.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGia.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.29-12.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacThanhAnhHai.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGioanTĐ.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhStephanoPT.mp3

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh.mp3 / TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3

 

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan IV

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan III

(xin lay nhung ngay trong 2 tuan III & IV Mua Vong, tu 17 den 24/12 truoc le Giang Sinh)

TDCTT-PVLC/Ngay.24-12.mp3

TDCTT-PVLC/CN.IV.MV.C.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.22-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.21-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.20-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.19-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.18-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.17.12.mp3

TDCTT-PVLC/CNIII.mp3 / TDCTT-PVLC/CN.III.MV-C.mp3 (có thể nghe 1 trong 2 bài được chia sẻ khác nhau)

 

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan II

TDCTT-PVLC/Thu.7.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.MV-II.mp3 / TDCTT-PVLC/LeMeGuadalupe.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.MV.II.mp3

TDCTT-PVLC/CNII-MV.mp3

 

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan I

TDCTT-PVLC/LeMeVoNhiem.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/CN1MV.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

 

Cảm Nhận của thính giả