THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - AUDIO / VIDEO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

 

 

Mùa Chay

 

 Chúa Nhật Thương Khó  Tuần Thánh

 

 

 

 Tuần V Mùa Chay

 

 

 

Tuần IV Mùa Chay

 

 

 

 Tuần III Mùa Chay

 

 

 

 Tuần II Mùa Chay

 

 

 

Tuần I Mùa Chay

 

 

 

 Mấy ngày đầu Mùa Chay

(xin bấm vào cái link trên đây để đọc các bài chia sẻ PVLC hằng ngày trong tuần)

Thu.7.SauLeTro.mp3

MC.Thu.6.SauLeTro.mp3

MC.Thu.5.SauLeTro.mp3

MC.LeTro.mp3

 

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

Tuần 7

Thu.3.VII.TN.mp3

Thu.2.VII-TN.mp3

TN.CNVII-A.mp3

 

 

 

Tuần 6

LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3

TN.VI-6.mp3 / LeThanhPheroDamiano.mp3 (21/2)

Thu.5.VI-TN.mp3

Thu.4.VI-TN.mp3

Thu.3.VI-TN.mp3

Thu.2.VI-TN.mp3

TN.CNVI-A.mp3

 

 

Tuần 5

Thu.7.V-TN.mp3

Thu.6.V-TN.mp3 / LeThanhCyrilo-Methodio.mp3 (14/2)

Thu.5.V-TN.mp3

TN.V-4.mp3

TN.V-3.mp3 / LeMeLoDuc.mp3 (11/2)

TN.V-2.mp3

TN.CNV-A.mp3

 

 

Tuần 4

TN.IV-7.mp3

TN.IV-6.mp3

TN.IV-5.mp3

Thu.4.IV-TN.mp3

Thu.3.IV-TN.mp3

TN.IV-2.mp3

LeMeDangChua.mp3 / TN.CNIV-A.mp3

 

 

Tuần 3

TN.III-7.mp3

TN.III-6.mp3 / LeThanhGioanBosco.mp3 (31/1)

TN.III-5.mp3

TN.III-4.mp3

TN.III-3.mp3 / LeThanhTomaTienSi.mp3 (28/1)

TN.III-2.mp3

TN.CNIII-A.mp3

 

 

Tuần 2

LeThanhPhaoloTroLai-2.mp3 (25/1) / LeDauNamAmLich.mp3

TN.II-6.mp3 / LeThanhPhanxicoSalesio.mp3

TN.II-5.mp3

TN.II-4.mp3

TN.II-3.mp3

TN.II-2.mp3

TN.CNII-A.mp3

 

 

Tuần 1

TN.Tuan1-Thu7.mp3

TN.Tuan1-Thu6.mp3 / LeThanhAntonVienPhu.mp3 (17/1)

TN.Tuan1-Thu5.mp3

TN.Tuan1-Thu4.mp3

TN.Tuan1-Thu3.mp3

TN.Tuan1-Thu2.mp3

LeChuaGiesuChiuPhepRua-A.mp3 / LeChuaGieuLanhPhepRua.mp3

 

 

Tuần Lễ Hiển Linh

(5-11/1/2020)

GS.ThuBaysauHienLinh.mp3

GS.ThuSausauHienLinh.mp3

GS.ThuNamsauHienLinh.mp3

GS.ThuTuSauHienLinh.mp3

GS.ThuBaSauHienLinh.mp3

GS-ThuHaiSauHienLinh.mp3

GS-LeHienLinh.mp3

GS.Ngay4-1.mp3

GS.Ngay3-1.mp3

Ngay.2-1.mp3 / ThanhBasilio-Gregorio.mp3

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 25/12/2019 - 1/1/2020

GS.LeMeThienChua.mp3

GS.Ngay31-12.mp3

GS.Ngay30-12.mp3

GS-LeThanhGia.A.mp3 / GS.LeThanhGia-A.mp3

GS.LeCacThanhAnhHai.mp3

GS.LeThanhGioanTĐ.mp3

GS-LeThanhStephano.mp3

GS.25-12.mp3

 

 

 

Tuần IV Mùa Vọng

 

MV.Ngay24-12.mp3

MV.Ngay23-12.mp3

MV.CNIV-A.mp3

 

 

Tuần III Mùa Vọng

 

MV.Ngay21-12.mp3

MV.Ngay20-12.mp3

MV.Ngay19-12.mp3

MV.Ngay18-12.mp3

Ngay.17.12.mp3

MV.III-2.mp3

MV.CNIII-A.mp3

 

 

Tuần II Mùa Vọng

 

Thu.7.MV-II.mp3 / LeThanhGioanThanhGia.mp3

MV.II-6.mp3

Thu.5.MV-II.mp3

Thu.4.MV-II.mp3

Thu.3.MV-II.mp3

LeDucMeVoNhiemNguyenToi.mp3

TDCTT-PVLC/MV.CNII-A.mp3

 

 

 

Tuần I Mùa Vọng


MV.TuanI-7.mp3

 / LeThanhAmbrosio.mp3

Thu.6.MV-I.mp3

Thu.5.MV-I.mp3

Thu.4.MV-I.mp3

Thu.3.TuanI-MV.mp3 / LeThanhPhanxicoXavier.mp3

Thu.2.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/MV.CN1-A.mp3 /

TDCTT-PVLC/MV.CNI-A.mp3

 

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

 

Cảm Nhận của thính giả