THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - AUDIO / VIDEO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

 

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

Tuần 2

(xin bấm vào cái link trên đây để đọc các bài chia sẻ PVLC hằng ngày trong tuần)

TN.II-3.mp3

TN.II-2.mp3

TN.CNII-A.mp3

 

 

 

Tuần 1

TN.Tuan1-Thu7.mp3

TN.Tuan1-Thu6.mp3

TN.Tuan1-Thu5.mp3

TN.Tuan1-Thu4.mp3

TN.Tuan1-Thu3.mp3

TN.Tuan1-Thu2.mp3

LeChuaGiesuChiuPhepRua-A.mp3 / LeChuaGieuLanhPhepRua.mp3

 

 

Tuần Lễ Hiển Linh

(5-11/1/2020)

GS.ThuBaysauHienLinh.mp3

GS.ThuSausauHienLinh.mp3

GS.ThuNamsauHienLinh.mp3

GS.ThuTuSauHienLinh.mp3

GS.ThuBaSauHienLinh.mp3

GS-ThuHaiSauHienLinh.mp3

GS-LeHienLinh.mp3

GS.Ngay4-1.mp3

GS.Ngay3-1.mp3

Ngay.2-1.mp3 / ThanhBasilio-Gregorio.mp3

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 25/12/2019 - 1/1/2020

GS.LeMeThienChua.mp3

GS.Ngay31-12.mp3

GS.Ngay30-12.mp3

GS-LeThanhGia.A.mp3 / GS.LeThanhGia-A.mp3

GS.LeCacThanhAnhHai.mp3

GS.LeThanhGioanTĐ.mp3

GS-LeThanhStephano.mp3

GS.25-12.mp3

 

 

 

Tuần IV Mùa Vọng

 

MV.Ngay24-12.mp3

MV.Ngay23-12.mp3

MV.CNIV-A.mp3

 

 

Tuần III Mùa Vọng

 

MV.Ngay21-12.mp3

MV.Ngay20-12.mp3

MV.Ngay19-12.mp3

MV.Ngay18-12.mp3

Ngay.17.12.mp3

MV.III-2.mp3

MV.CNIII-A.mp3

 

 

Tuần II Mùa Vọng

 

Thu.7.MV-II.mp3 / LeThanhGioanThanhGia.mp3

MV.II-6.mp3

Thu.5.MV-II.mp3

Thu.4.MV-II.mp3

Thu.3.MV-II.mp3

LeDucMeVoNhiemNguyenToi.mp3

TDCTT-PVLC/MV.CNII-A.mp3

 

 

 

Tuần I Mùa Vọng


MV.TuanI-7.mp3

 / LeThanhAmbrosio.mp3

Thu.6.MV-I.mp3

Thu.5.MV-I.mp3

Thu.4.MV-I.mp3

Thu.3.TuanI-MV.mp3 / LeThanhPhanxicoXavier.mp3

Thu.2.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/MV.CN1-A.mp3 /

TDCTT-PVLC/MV.CNI-A.mp3

 

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

 

Cảm Nhận của thính giả