THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - AUDIO / VIDEO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

 

 

Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh

 

 

 

Tuần XXVI Năm A và Chẵn

 

TN.XXVIL-7.mp3

Thu.6.XXVI.TN.mp3 / LeThienThanBanMenh.mp3 (2/10)

TN.XXVIL-5.mp3 / LeThanhTeresaNho.mp3 (1/10)

TN.XXVIL-4.mp3 / Thánh Giêrônimô (30/9)

TN.XXVIL-3.mp3 / LeBaTongLanhThan (29/9)

TN.XXVIL-2.mp3

MTN.CNXXVI-A.mp3

 

 

 

Tuần XXV Năm A và Chẵn

(xin bấm vào cái link trên đây để đọc các bài chia sẻ PVLC hằng ngày trong tuần)

 

TN.XXVL-7.mp3

TN.XXVL-6.mp3

TN.XXVL-5.mp3

TN.XXVL-4.mp3 / ThanhPioNamDau.mp3

TN.XXVL-3.mp3

TN.XXVL-2.mp3 / ThanhMatheu.mp3 / ThanhMatheuTD-TS.mp3

MTN.XXV-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXV-A.mp3 

 

 

Tuần XXIV Năm A và Chẵn

 

Thu.7.XXIV.TN.mp3

TN.XXIVL-6.mp3

TN.XXIVL-5.mp3 / ThanhRobertoBelamino.mp3

TN.XXIVL-4.mp3 / ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3

TN.XXIVL-3.mp3 / LeMeDauThuong.mp3

TN.XXIVL-2.mp3 / Le SuyTonThanhGia.mp3 / LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3

MTN.XXIV-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIV.A.mp3

 

 

 

 

Tuần XXIII Năm A và Chẵn

 

XXIII-7.mp3 / LeThanhDanhMe.mp3

TN.XXIIIL-6.mp3

TN.XXIIIL-5.mp3

TN.XXIIIL-4.mp3 / ThanhPheroClaver.mp3 (9/9)

LeSinhNhatDucMe.mp3 / LeSinhNhatDucMeMaria.mp3 (Truyện Mẹ Sinh Ra)

TN.XXIIIL-2.mp3

MTN.CNXXIII-A.mp3 / DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXIII-A.mp3

 

 

Tuần XXII Năm A và Chẵn

 

TN.XXIIL-7.mp3 / MeThanhTeresaCalcutta.mp3 (5/9)

TN.XXIIL-6.mp3

TN.XXII-5.mp3 / ThanhGregorioCa.mp3 (3/9)

TN.XXIIL-4.mp3

TN.XXIIL-3.mp3

TN.XXIIL-2.mp3

MTN.CNXXII-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXII.mp3

 

 

Tuần XXI Năm A và Chẵn

 

TN.XXIL-7.mp3 / ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3 (29/8)

TN.XXLI-6.mp3 / LeThanhAugustino.mp3 (28/8) / ThanhAugustino.mp3

TN.XXIL-5.mp3 / ThanhMonica.mp3 (27/8)

TN.XXIL-4.mp3

TN.XXIL-3.mp3 / ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3 (25/8)

LeThanhBatolomeoTongDo.mp3 / ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3 / TN.XXIL-2.mp3 / https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/302474297520312/

CN.XXI-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXI.mp3 / ThanhRosaLima.mp3 (23/8)

 

 

Tuần XX Năm A và Chẵn

Thu.7.XX.TN.mp3 / LeMeNuVuong-2.mp3 / MeNuVuong.mp3

TN.XXL-6.mp3 / MTN.XX-6-TDCTT.mp3 / ThanhGiaoHoangPioX.mp3

Thu.5.XX.TN.mp3 / ThanhBenado.mp3 (20/8)

TN.XXL-4.mp3

TN.XXL-3.mp3

TN.XXL-2.mp3 / https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/358010498526350/

MTN.CNXX-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXX.A.mp3

 

 

Tuần XIX Thường Niên Năm A và Năm Chẵn

Lễ Mẹ Mông Triệu (dài - đầy đủ nhất) / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMeMongTrieu.mp3

Mẹ Maria Mông Triệu (ngắn) / https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/335807900937551/

Lễ Mẹ Mông Triệu / Mẹ Mông Triệu (Thần Nhiệm Đô về Mẹ Mông Triệu) / DiemLaViDai-DTCPioXII.PhepLaMatTroi.mp3

https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/586885658650665/ https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/1258343537891417/

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI & QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng 8, 2020

Giờ Cầu Nguyện Buổi Tối, 7:00P.M:Giờ Hoa Kỳ, 6:00A.M ̣(Sáng) Giờ Việt Nam.

TN.XIXL-6.mp3 / ThanhMaximilianKolbe-nganchochungcongdong.mp3 / ThanhMaximilianKolbe.mp3 (dài cho riêng Nhóm TĐCTT) /

Thu.5.XIX.TN.mp3

TN.XIXL-4.mp3

TN.XIXL-3.mp3 / ThanhClara.mp3

TN.XIXL-2.mp3 / LeThanhLaurensoPTTD.mp3 / https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/586885658650665/

CN.XIX-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XIXA.mp3

 

 

 

Tuần XVIII Thường Niên Chẵn

Thu.7.XVIIITN.mp3 / ThanhDaminh.mp3

TN.XVIIIL-6.mp3

LeChuaGiesuBienHinh.mp3

TN.XVIIIL-4.mp3

Thu.3.XVIII.TN.mp3 / TN-XVIII.3A.mp3 / ThanhGioanVianney.mp3

TN.XVIIIL-2.mp3 / TN-XVIII.2-A.mp3

CN.XVIII-A.mp3 / ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin  Chúa Nhật XVIII A

 

 

Tuần XVII Thường Niên Chẵn

TN.XVIIL-7.mp3 / ThanhAnphongso.mp3

TN-XVIIL-6.mp3 / ThanhIgnatio.mp3

TN.XVIIL-5.mp3

TN.XVIIL-4.mp3

TN.XVIIL-3.mp3

Thu.2.XVIITN.mp3

CNXVII-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVII.mp3

 

 

Tuần XVI Thường Niên Chẵn

LeThanhGiacobeTien.mp3 / Thu.7.XVITN.mp3

Thu.6.XVITN.mp3

Thu.5.XVITN.mp3

ThanhMariaMaiDeLien.mp3 / LeThanhMaiDeLien.mp3 

TN-XVIL-3.mp3 / ThanhBrigitta.mp3

Thu.2.XVITN.mp3

CN.XVI-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI.mp3

 

Tuần XV Thường Niên Chẵn

CNXV-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXV-A.mp3

TN.XVL-2.mp3

TN.XVL-3.mp3

TN.XVL-4.mp3 / LeThanhBonaventura.mp3

TN.XVL-5.mp3 / LeMeCarmelo.mp3

TN.XVL-6.mp3

TN.XVL-7.mp3

 

 

Tuần XIV Thường Niên Chẵn

CNXIV-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin-CNXIV.mp3

TN.XIVL-2.mp3 / ThanhMariaGoretti.mp3

TN.XIVL-3.mp3

TN.XIVL-4.mp3

TN.XIVL-5.mp3

TN.XIVL-6.mp3

TN.XIVL-7.mp3 / ThanhBenedict.mp3

 

 

Tuần XIII Thường Niên Chẵn

TN.XIIIL-7.mp3

TN.XIIIL-6.mp3 / ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3

TN.XIIIL-5.mp3

ThuTuXIIITN.mp3

TN.XIIIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhPheroPhaolo.mp3

ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhPheroPhaolo.2019.mp3

TN.XIIIL-2.mp3

CNXIII-A.mp3

 

 

 

Tuần XII Thường Niên Chẵn

ThuBayTuanXIITN.mp3

XII-6.mp3

TN.XIIL-5.mp3

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3

TN.XIIL-3.mp3

ThuHaiTuanXIITN.mp3

TN.CNXII-A.mp3

 

 

 

Tuần XI Thường Niên Chẵn

ThuBayTTM.mp3

ThuSauTTC.mp3

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

TN.XIL-5.mp3

TN.XIL-4.mp3

TN.XIL-3.mp3

TN.XIL-2.mp3

MTN.CNXI-A.mp3

CN-LeMinhMauThanhChua-A.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinLeMinhMauChuaKito.2020.mp3

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

 

 

Tuần X Thường Niên  Năm A Chẵn

TN.XL-7.mp3

TN.XL-6.mp3

TN.XL-5.mp3

TN.XL-4.mp3

TN.XL-3.mp3

TN.X-2.mp3

MTN.CNX-A.mp3

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

CNBaNgoi-NamA.mp3

 

Tuần IX Thường Niên Năm A - Chẵn

 

Tuần VII Phục Sinh

 

PS.VII-7.mp3

PS.VII-6.mp3

PS.VII-5.mp3

PS.VII-4.mp3

PS.VII-3.mp3

PS.VII-2.mp3

PS.CNVII-A.mp3 / LeChúaGiêsuThăngThiên.mp3

 

 

Tuần VI Phục Sinh

PS.VI-7.mp3

ThuSauTuanVIPS.mp3

PS.VI-5.mp3

PS.VI-4.mp3

PS.VI-3.mp3

PS.VI-2.mp3

PS.VI-A.mp3

 

 

Tuần V Phục Sinh

PS.V-7.mp3

PS.V-6.mp3

PS.V-5.mp3

PS.V-4.mp3

PS.V-3.mp3

PS.V-2.mp3

PS.CNV-A.mp3

 

 

 

Tuần IV Phục Sinh

PS.IV-7.mp3

PS.IV-6.mp3

TPS.IV-5.mp3

PS.IV-4.mp3

ThuBaTuanIVPS.mp3

PS.IV-2.mp3

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNLeChuaChienLanh2020.mp3

PS.CNIV-A.mp3

 

 

 

 

Tuần III Phục Sinh

PS.III-7.mp3

PS.III-6.mp3

PS.III-5.mp3

PS.III-4.mp3

PS.III-3.mp3

PS.III-2.mp3

PS.CNIII-A.mp3

 

 

 

Tuần II Phục Sinh

PS.II-7.mp3

ThuSauTuanIIPS.mp3 

PS.II-5.mp3

PS.II-4.mp3

PS.II-3.mp3

PS.II-2.mp3

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3

 

 

Bát Nhật Phục Sinh

Lễ Lòng Thương Xót Chúa - Thời Điểm:

phần 1 - https://youtu.be/RHnB0f1zsmY và 

phần 2 - https://youtu.be/nS9qS1W_cl4

Lễ LTXC và Sứ Điệp LTXC:  

https://youtu.be/pxVMZHmKDxg

Truyện Kể về LTXC và Ảnh LTXC:

https://youtu.be/K0EmeujKGks

PS-CNII.mp3

https://youtu.be/aUa-Cymklyw

PS.BatNhat.7.mp3

PS-BatNhat.6.mp3

PS.BatNhat-5.mp3

PS.BatNhat-4.mp3

PS.BatNhat-3.mp3

PS-BatNhat.2.mp3

PS.ChúaNhậtPS.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeVongDemPhucSinh2020.mp3

 

 

Mùa Chay

 

 Chúa Nhật Thương Khó  Tuần Thánh

TuanThanh-7-VongPhucSinh.mp3

https://youtu.be/iiWgKVNM87M

(youtube)

TuanThanh-6.mp3

TuanThanh-5.mp3

TuanThanh-4.mp3

TuanThanh-3.mp3

TuanThanh-2.mp3

TuanThanh.CN-A.mp3

 

PVLC  CN Lễ Lá và Tuần Thánh

(youtube)

 

 Tuần V Mùa Chay

 

MC.V-7.mp3

MC-V.6.mp3

MC.V-5.mp3

MC.V-4.mp3

MC.V.3.mp3

MC.V-2a.mp3

MC.CNV-A.mp3

 

 

Tuần IV Mùa Chay

 

MC.IV-7.mp3

MC.IV-6.mp3

MC.IV-5.mp3

LeMeThaiLoi.mp3

MC.IV-3.mp3

MC.IV-2.mp3

MC.CNIV-A.mp3

 

 

 Tuần III Mùa Chay

 

MC-TuanIII.7.mp3

MC.TuanIII-6.mp3

 LeThanhGiuse.mp3

MC-TuanIII.4.mp3

MC.TuanIII-3.mp3

MC.III-2.mp3

 

MC.CNIII-A.mp3 / MC.CNIII.A-TDCTT.mp3

 

 

Tuần II Mùa Chay

MC.TuanII-7.mp3

MC.TuanII-6.mp3

Ô Cao Tấn Tĩnh – Dấu Chỉ Thời Đại – 2020 – phần 2
  https://youtu.be/1l0zr9bIwtY

  MC-TuanII-5.mp3

MC-TuanII-4.mp3

MC.II-3.mp3

MC.Tuan.II-2.mp3

MC.CNII-A.mp3

 

 

Tuần I Mùa Chay

MC.Tuan.1-7.mp3

MC.Tuan1-6.mp3

MC.Tuan.1-5.mp3

Ô Cao Tấn Tĩnh – Dấu Chỉ Thời Đại – 2020 – phần 1
  https://youtu.be/TpRShAbO-bE

MC.Tuan1-4.mp3

MC.Tuan.1-3.mp3

MC.Tuan.1-2.mp3

MC.CNI-A.mp3

 

 

 

 Mấy ngày đầu Mùa Chay

Thu.7.SauLeTro.mp3

MC.Thu.6.SauLeTro.mp3

MC.Thu.5.SauLeTro.mp3

MC.LeTro.mp3

 

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

Tuần 7

Thu.3.VII.TN.mp3

Thu.2.VII-TN.mp3

TN.CNVII-A.mp3

 

 

 

Tuần 6

LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3

TN.VI-6.mp3 / LeThanhPheroDamiano.mp3 (21/2)

Thu.5.VI-TN.mp3

Thu.4.VI-TN.mp3

Thu.3.VI-TN.mp3

Thu.2.VI-TN.mp3

TN.CNVI-A.mp3

 

 

Tuần 5

Thu.7.V-TN.mp3

Thu.6.V-TN.mp3 / LeThanhCyrilo-Methodio.mp3 (14/2)

Thu.5.V-TN.mp3

TN.V-4.mp3

TN.V-3.mp3 / LeMeLoDuc.mp3 (11/2)

TN.V-2.mp3

TN.CNV-A.mp3

 

 

Tuần 4

TN.IV-7.mp3

TN.IV-6.mp3

TN.IV-5.mp3

Thu.4.IV-TN.mp3

Thu.3.IV-TN.mp3

TN.IV-2.mp3

LeMeDangChua.mp3 / TN.CNIV-A.mp3

 

 

Tuần 3

TN.III-7.mp3

TN.III-6.mp3 / LeThanhGioanBosco.mp3 (31/1)

TN.III-5.mp3

TN.III-4.mp3

TN.III-3.mp3 / LeThanhTomaTienSi.mp3 (28/1)

TN.III-2.mp3

TN.CNIII-A.mp3

 

 

Tuần 2

LeThanhPhaoloTroLai-2.mp3 (25/1) / LeDauNamAmLich.mp3

TN.II-6.mp3 / LeThanhPhanxicoSalesio.mp3

TN.II-5.mp3

TN.II-4.mp3

TN.II-3.mp3

TN.II-2.mp3

TN.CNII-A.mp3

 

 

Tuần 1

TN.Tuan1-Thu7.mp3

TN.Tuan1-Thu6.mp3 / LeThanhAntonVienPhu.mp3 (17/1)

TN.Tuan1-Thu5.mp3

TN.Tuan1-Thu4.mp3

TN.Tuan1-Thu3.mp3

TN.Tuan1-Thu2.mp3

LeChuaGiesuChiuPhepRua-A.mp3 / LeChuaGieuLanhPhepRua.mp3

 

 

Tuần Lễ Hiển Linh

(5-11/1/2020)

GS.ThuBaysauHienLinh.mp3

GS.ThuSausauHienLinh.mp3

GS.ThuNamsauHienLinh.mp3

GS.ThuTuSauHienLinh.mp3

GS.ThuBaSauHienLinh.mp3

GS-ThuHaiSauHienLinh.mp3

GS-LeHienLinh.mp3

GS.Ngay4-1.mp3

GS.Ngay3-1.mp3

Ngay.2-1.mp3 / ThanhBasilio-Gregorio.mp3

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 25/12/2019 - 1/1/2020

GS.LeMeThienChua.mp3

GS.Ngay31-12.mp3

GS.Ngay30-12.mp3

GS-LeThanhGia.A.mp3 / GS.LeThanhGia-A.mp3

GS.LeCacThanhAnhHai.mp3

GS.LeThanhGioanTĐ.mp3

GS-LeThanhStephano.mp3

GS.25-12.mp3

 

 

 

Tuần IV Mùa Vọng

 

MV.Ngay24-12.mp3

MV.Ngay23-12.mp3

MV.CNIV-A.mp3

 

 

Tuần III Mùa Vọng

 

MV.Ngay21-12.mp3

MV.Ngay20-12.mp3

MV.Ngay19-12.mp3

MV.Ngay18-12.mp3

Ngay.17.12.mp3

MV.III-2.mp3

MV.CNIII-A.mp3

 

 

Tuần II Mùa Vọng

 

Thu.7.MV-II.mp3 / LeThanhGioanThanhGia.mp3

MV.II-6.mp3

Thu.5.MV-II.mp3

Thu.4.MV-II.mp3

Thu.3.MV-II.mp3

LeDucMeVoNhiemNguyenToi.mp3

TDCTT-PVLC/MV.CNII-A.mp3

 

 

 

Tuần I Mùa Vọng


MV.TuanI-7.mp3

 / LeThanhAmbrosio.mp3

Thu.6.MV-I.mp3

Thu.5.MV-I.mp3

Thu.4.MV-I.mp3

Thu.3.TuanI-MV.mp3 / LeThanhPhanxicoXavier.mp3

Thu.2.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/MV.CN1-A.mp3 /

TDCTT-PVLC/MV.CNI-A.mp3

 

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

 

Cảm Nhận của thính giả