THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - VIDEO/AUDIO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chia sẻ bằng cả bài viết lẫn âm thanh

CHÚA NHẬT - CHU KỲ NĂM B (từ năm 2018)

NGÀY THƯỜNG - CHU KỲ NĂM CHẴN (từ năm 2018)

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXXIV Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXXIV.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhAnreTĐ.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXXIV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXXIV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXXIV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXIV.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXXIVTNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXXIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/LễCTTửĐạoởVN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXXIII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXXIII.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeDangMinh.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXXIII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXIII.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXXIII.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXXII Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXXII.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXXI Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/LeCungHienDTLaterano.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXXI.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXX Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXX.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacDang.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacThanh.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXX.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXX.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXTN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.30.TN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXIX Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.29.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXVIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhSuLuca.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.28.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXVII Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.27.TN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXVI Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThienThanBanMenh.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhTeresaNho.mp3

TDCTT-PVLC/CN.26.TN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXV Thường Niên

TDCTT-PVLC/LeCacTongThan.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXVTN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXIV Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhMatheu.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXIVTN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/LeMeSauBi.mp3

TDCTT-PVLC/LeSuyTonThanhGia.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXIII.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXII Thường Niên

TDCTT-PVLC/LeSinhNhatDucMe.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXII.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXI Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXI.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XX Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhBartolomeoTD.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeNuVuong.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXTNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XIX Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeMongTrieu.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.19.TNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XVIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/LeTh.Laurenso.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeChuaBienHinh.mp3

TDCTT-PVLC/CNXVIIITNB.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XVII Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXVIITN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XVI Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhGiacobeTD.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.16.TN-B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XV Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.15.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XIV Thường Niên

TDCTT-PVLC/Thu.7.XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu4XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu3Tuan14TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu2TuanXIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXIVTN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhTDToma.mp3

TDCTT-PVLC/Thu2TuanXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ChuaNhatXIIITN.B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XII Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhPheroPhaolo.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/LeSinhNhatTienHoGioanTayGia.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XI Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ChuaNhatXITN-B.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần X Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXTN.mp3

CSLC CN X TN 10 6 2018 CTT & N TDCTT
https://youtu.be/h4UNPjGRujA

Tuần IX Thường Niên 

(Xin lấy PVLC Chu Kỳ Năm B cho Chúa Nhật)


Phụng Vụ Lời Chúa Tuần IX Thường Niên

(Xin lấy PVLC Chu Kỳ Năm chẵn cho Ngày Thường)

TDCTT-PVLC/ThuBayTTM.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTTC.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanIXTN.mp3

Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

CSLC CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa
https://youtu.be/TwlOQRaw0GE


Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần VIII Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeThamVieng.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanVIIITN.mp3

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

CSLC CN Chúa Ba Ngôi CTT&N TĐCTThttps://youtu.be/31LnlNi_E8I

TDCTT-PVLC/CNChuaBaNgoi.mp3

 

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần VII Thường Niên

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanVIITNchan.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIITNchan.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaisauCNHX-LeMeGiaoHoi.mp3

Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Thánh Thần Hiện Xuống

PVLC CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CTT & Nhóm TĐCTT
https://youtu.be/r3eivhLij4o

TDCTT-PVLC/CNHienXuong.mp3


Phụng Vụ Lời Chúa Tuần VII Phục Sinh

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanVIIPS.mp3

(Lễ kính Thánh Mathia Tông Đồ)

 Phụng Vụ Lời Chúa Tuần VI Phục Sinh

ThuBayTuanVIPS.mp3

ThuSauTuanVIPS.mp3

 ThuNamTuanVIPS.mp3

 ThuTuTuanVIPS.mp3

ThuBaTuanViPS.mp3

 ThuHaiTuanVI.mp3

 
 

PVLC VI Phuc Sinh

 

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần V Phục Sinh

ThuBayTuanVPS.mp3

ThuSauTuanVPS.mp3

 

ThuNamTuanVPS.mp3

(Lễ kính Thánh Philiphê và Giacôbê Tông Đồ)

 ThuTuTuanVPS.mp3

ThuBaTuanVPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanV.mp3

PVLC V PShttps://youtu.be/HAhqXdnCmjc

 

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần IV Phục Sinh

ThuBayTuanIVPS.mp3

ThuSauTuanIVPS.mp3 

ThuNamTuanIVPS.mp3

ThanhMarco.25-4.mp3

ThuBaTuanIVPS.mp3

ThuHaiTuanIVPS.mp3 

https://youtu.be/Es7m2rgdbMshttps://youtu.be/Es7m2rgdbMsPVLC IV 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần III Phục Sinh

 

ThuSauTuanIIIPS.mp3 

 

ThuNamTuanIIIPS.mp3

  

       ThưTuTuanIIIPS.mp3

  

    ThuBaTuanIIIPS.mp3

 

ThuHaiTuanIIIPS.mp3

 

DaLanTVShow - PVLC CN 3 LTXC - Ô Cao Tấn Tĩnh 2018

 

https://youtu.be/rN0QIMcRSuc

 

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần II Phục Sinh

 

 ThuBayTuanIIPS.mp3

 

ThuSauTuanIIPS.mp3 

 

ThuNamTuanIIPS.mp3

 

ThuTuTuanIIPS.mp3

  

Thứ Ba Tuần II PS

  

Lễ Truyền Tin Mẹ Thai Lời

 

DaLanTVShow - PVLC CN 2 LTXC - Ô Cao Tấn Tĩnh 2018

 

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

Suy niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

PVLC Đêm Vọng Phục Sinh

https://youtu.be/iiWgKVNM87M

 

Biểu Hiện Mầu Nhệm Vượt Qua trong Tuần Thánh

 

PVLC  CN Lễ Lá và Tuần Thánh

https://youtu.be/zp0qQSh8iAc

 

Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 5 Mùa Chay

https://youtu.be/yxX3FgTu_mM 

 

Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 4 Mùa Chay

https://youtu.be/l3VCwoqIlaY  

 

Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 3 Mùa Chay

 

Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 2 Mùa Chay

 

Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 1 Mùa Chay

https://youtu.be/-eOKbfN4RUc

 

Chúa Nhật 22/2: Satan... dã thú... Thiên Thần

 

Mùa Chay - Chay Tịnh

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

Tuần VI Thường Niên Hậu Giáng Sinh và Vào Mùa Chay

https://youtu.be/ kGeCwnRT0Xw

 

Tuần V Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Tuần IV Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Tuần III Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Tuần II Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Tuần I Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

Mùa Vọng và Giáng Sinh

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 25/12- 1/1

Tuần III Mùa Vọng và Chúa Nhật IV Mùa Vọng

Tuần II Mùa Vọng

Tuần I Mùa Vọng

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

 

Cảm Nhận của thính giả