THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TGP GALVESTON-HOUSTON TX: CÁC KHÓA LTXC 2014-2015

 

KHÓA LTXC X - 2014

Nhà Tĩnh Tâm Dòng Chúa Cứu Thế Houston TX (7-9/3/2014)

điểm danh tham dự viên ở ngay sảnh đường ngay cửa chính bước vào bên trong nhà tĩnh tâm

Chầu Thánh Thể tối Thứ Sáu khai mạc với 1 nhóm khác ở trong nhà nguyện, còn tĩnh tâm ở bên hội trường

Điểm tâm sáng Thứ Bảy

Cha Trần Khả, vị giảng huấn Khóa LTXC V 2013 trở lại với nhóm 1 lần nữa năm 2014 này

giải lao sau mỗi đề tài

vào thăm và mua sắm ở gian kỷ vật của nhà dòng

lưu niệm với Cha Trần Khả ở tiền đường nhà tĩnh tâm

Lễ sáng Thứ Bảy

Điểm tâm Thứ Bảy sau lễ

Các đề tài Thứ Bảy

Bữa trưa Thứ Bảy

Nhà bếp do 1 thày phụ trách cùng với giáo dân chuyên phục vụ tĩnh tâm của nhà dòng

Hội thảo nhóm sau bữa trưa ở các nơi khác nhau

Đúc kết chung

cử hành LTXC cả trong nhà nguyện lẫn ở hội trường nhìn qua cửa kính cuối hội trường hướng về nhà tạm

Các đề tài Chúa Nhật

Anh Nguyễn Điềm Trưởng Nhóm về vấn đề tuyên hứa

Cha Nguyễn Phi Long, linh hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX, từ năm 2013, chủ tế lễ bế mạc và chủ sự nghi thức tuyên hứa.

họp chung TĐCTT cả cũ lẫn mới ở hội trường sau lễ bế mạc

 

 

  TĨNH HUẤN LTXC 2015

Nhà Tĩnh Tâm Dòng Chúa Cứu Thế Houston TX (27-28/2 - 1/3/2015)

 

Cha Nguyễn Phi Long, linh hướng kiêm giảng huấn viên

Cha Trịnh Thế Huy, OP, vị trong 2 linh mục giảng huấn, thay cha Trần Khả 2 năm trước (2013-2014)

Trưởng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX, kiểm trưởng ban tổ chức

phụ đề: TĐCTT cao tấn tĩnh

giải lao sau mỗi đề tài

cafeteria của nhà tĩnh tâm phục vụ các bữa ăn cho các cuộc tĩnh tâm

cử hành LTXC 3 giờ chiều trong nhà nguyện

Chầu Thánh Thể

2 tân TĐCTT 2015, nhưng vì ít nên được ghép vào danh sách của Khóa TĐCTT IX - 2013, vì 2 tân TĐCTT này đáng lẽ đã gia nhập từ 2013

tham dự viên khóa này hầu hết là TĐCTT và được kể như một khóa tĩnh huấn nội bộ

Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX tham dự Đại Hội Suy Tôn LTXC ở Dòng Chúa Cứu Thế Houston 2016 Năm Thánh Thương Xót

TĐCTT nam đẩy kiệu Tượng Chúa TX