TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

Các Năm Giáo Hội Cử Hành

 

GiaoHoiHienThe-TruyenGiao.mp3

GiaoHoiDongHanh-HiepThong.ThamPhan.SuVu.mp3 / https://youtu.be/Nd92kS6w2ZM

 

NĂM GIA ĐÌNH NIỀM VUI YÊU THƯƠNG

(19/3/2021 - 2022)

 

NiemVuiYeuThuong-MotKetCuocCoHau.mp3 / https://youtu.be/qksV0c1o1-o

NiemVuiYeuThuong-ThucTrangGiaDinh.mp3 / https://youtu.be/6o7Ypa3jJh0

NiemVuiYeuThuong-CoTichDoiThuong.mp3 / https://youtu.be/g3PLgr_-iu8

NiemVuiYeuThuong-ChapChonSangToi.mp3 / https://youtu.be/A2qN3bpPLvQ

NiemVuiYeuThuong-QuaTangSuSong.mp3 / https://youtu.be/n25PuEMx_SY

 TongHuanNiemVuiYeuThuong-HieuUngvaDienDan.mp3 / https://youtu.be/G41OSzMmOvE

TongHuanNiemVuiYeuThuong-TongLuocDaiQuan.mp3 / https://youtu.be/5CHGJvA3IsU

TongHuanNiemVuiYeuThuong-VanDeCotLoi.mp3 / https://youtu.be/2DLrmMgGnf4

 

 

NĂM THÁNH GIUSE

(8/12/2020 - 2021)

 

NamThanhGiuse-1.TraiTimHienPhu.DTGMKiet.mp3 / https://youtu.be/V6MLlDAnLsA

NamThanhGiuse-2.TamLongNguoiCha.DTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/Il5ScKzUkPo

NamThanhGiuse-3.ThanhGiuseGiaTruong.mp3 / https://youtu.be/wzgQWwJKGuE

NamThanhGiuse-4.ThanhGiuseSongDucTin.mp3 / https://youtu.be/E55ZlTU4dGI

NamThanhGiuse-5.ThanhGiuseNoiCacViGiaoPhu.mp3 / https://youtu.be/QDgnET-p2cI

NamThanhGiuse-6.ThanhGiuseNoiCacViGiaoHoang.mp3 / https://youtu.be/7X1YkXIPFQA

NamThanhGiuse-7.ThanhGiuseNoiCacThanhNhan.mp3 / https://youtu.be/5jfBMG7z2OM

NamThanhGiuse-8.ThanhGiuseNguoiDiTrongDemToi-Trinh_mejt.mp3 / https://youtu.be/LO3LG0QLtVs

NamThanhGiuse-TamNhatMungThanhGiuse.mp3 / https://youtu.be/B3aXtm4WwJY

ĐTGM Ngô Quang Kiệt: Những Giấc Mơ của Thánh Giuse: https://youtu.be/0Xl4nrxA9Zg

NamThanhGiuse-9.ThanhGiusePhuQuanTrinhNuMariaThienMau.mp3 / https://youtu.be/pDn1xTaysYc

NamThanhGiuse.10-ThanhGiuseKhaiTrieuGiaoHoangDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/_u7lij89wkM

NamThanhGiuse.11-KinhCauThanhGiuseDuocCapNhat.mp3 / https://youtu.be/xNghprI9Uko

NamThanhGiuse.12-CuuGiupDoiSongHonNhanGiaDinh-TruyenKe.mp3 / https://youtu.be/0kez1MxwS5I

 

 

NĂM CHÚC TỤNG CHÚA LAUDATO SI' VỀ HỆ SINH THÁI CỦA NGÔI NHÀ CHUNG TRÁI ĐẤT

(24/5/2020 - 2021)

 

LaudatoSi-SOS.mp3

HeSinhThaiNgoiNhaChungTraiDat-CangNguyBien.mp3 / https://youtu.be/-ZpnxBQYv5A

BoMatTraiDat-ThamThuong.mp3 / https://youtu.be/08RIIGOVsDU

NhungAnhSaoSangSoiChieuTrenBauTroiDaiDichCovidAmUMuMit.mp3 / https://youtu.be/6eweOTBoReQ

ThongDiepLaudatoSi-Chuong6.mp3 / https://youtu.be/GqTNsPpIgrI

ThongDiepLaudatoSi-Chuong5.mp3 / https://youtu.be/zG9NOKaYPFM

ThongDiepLaudatoSi-Chuong4.mp3 / https://youtu.be/eopX_WZj9Lk

ThongDiepLaudatoSi-Chuong3.mp3 / https://youtu.be/vduMScTOhwo

ThongDiepLaudatoSi-Chuong2.mp3 / https://youtu.be/L_fXGbTTaWY

ThongDiepLaudatoSi-ChuongMot.mp3 / https://youtu.be/eagoCkl0cqQ

ThongDiepLaudatoSi-DanNhap.mp3 / https://youtu.be/A7skCwpWWUk

ThongDiepLaudatoSi-TongQuan.mp3 / https://youtu.be/209o90DE6F0

SongConVoiCovid-19ToanCau-4.mp3 / https://youtu.be/Jnk474aNT-M 

SongConVoiCovid-19ToanCau-3.mp3 / https://youtu.be/Z7iDnMOP3RQ

SongConVoiCovid-19ToanCau-2.mp3 / https://youtu.be/pkSQC7-l-Cw

Sống Còn Với Đại Dịch Covid 19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta phần 1 - YouTube

SongConVoiCovid-19ToanCautrongNgoiNhaChungTraiDatcuaChungTa.mp3 / https://youtu.be/wgKT_eawfi4

Sống Còn Với Đại Dịch Covid 19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta phần 1 - YouTube