TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

Đức Thánh Cha Phanxicô

 

 

NHỮNG BÀI GIÁO LÝ

 

Về Thư Galata

DTCPhanxico.ThuGalata-12.mp3 / https://youtu.be/J-kf25uLjFQ

DTCPhanxico.ThuGalata-11.mp3 / https://youtu.be/-2QUh-hXnuU

DTCPhanxico.ThuGalata-10.mp3 / https://youtu.be/S7PnyQPLC6c

DTCPhanxico.ThuGalata-9.mp3 / https://youtu.be/IFI-r0aJFR4

DTCPhanxico.ThuGalata-8.mp3 / https://youtu.be/2OE367S9Pt0

DTCPhanxico.ThuGalata-7.mp3 / https://youtu.be/7LgHLPuvwyo

DTCPhanxico.ThuGalata-6.mp3 / https://youtu.be/VDS9UPIN13I

DTCPhanxico.ThuGalata-5.mp3 / https://youtu.be/686DeyKdZLU

DTCPhanxico.ThuGalata-4.mp3 / https://youtu.be/IxU93azJ4ZI

DTCPhanxico.ThuGalata-3.mp3 / https://youtu.be/8J5VYE6cblA

DTCPhanxico-GiaoLyThuGalataBai.2.mp3 / https://youtu.be/oC7prJLfZgM

DTCPhanxico.ThuGalata-1.mp3 / https://youtu.be/NOHgYc6w7L8

 

Về Cầu Nguyện

 

DTCPhanxico-GiaoLyCauNguyen.ChuaGiesuCauNguyenLienHeThayTro.mp3 / https://youtu.be/lxIaVGNDvGk

 

DTCPhanxico-CauNguyenBangLongTinTuong.mp3 / https://youtu.be/eZn83twodgA

 

DTCPhanxico-CauNguyenChiaTri.KhoKhan.UeOai.mp3 / https://youtu.be/BuBlDabVfvo

/

DTCPhanxico-CauNguyenVoiGiaoHoi.mp3 / https://youtu.be/3AhpmoWrGoc

DTCPhanxico-TamNhatPhucSinh.mp3 / https://youtu.be/2ov2lwrjgY8 

DTCPhanxico-CauNguyenVoiMeMaria.mp3 / https://youtu.be/O_vE2DJsnM8

DTCPhanxico - GiaoLyCauNguyenDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/5UAeFu_cxv0

DTCPhanxico-GiaoLyVeGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/W_FGAmjzoCw

DTCPhanxico - GiaoLyCauNguyenChuyenCau.mp3 / https://youtu.be/zhBo9ZqtSIU

Về Chữa Lành Đại Dịch Covid-19

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.9-CamNhanThucTaiTaoVat.mp3 / https://youtu.be/AkzqtlYg614

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.8-ThucHienNguyenTacBoTro.mp3 / https://youtu.be/PpcOVacuhOA

 DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.7-NgamNhinChamSocThienNhien.mp3 / https://youtu.be/_hJqffWm5xc

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanh.6-YeuThuongTimKiemCongIch.mp3 / https://youtu.be/4A6jNMoK9PQ

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.5-LienKetHoaHop.mp3 / https://youtu.be/aBCJuXxsCzA

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.4-NiemHyVongKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/7uRgDZPEyeA

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.3-QuanTamNguoiNgheo.mp3 / https://youtu.be/2cctpxePLEQ

DTCPhanxicoGiaoLyChuaLanhXaHoi.2-NhanPhamConNguoi.mp3 / https://youtu.be/STYl6o74eeU

DTCPhanxicoGiaoLyChuaLanhXaHoi.1-MuaDaiDichCovid19.mp3 / https://youtu.be/iyHeizzxAyQ

 

NHỮNG BÀI GIẢNG

DTCPhanxico-BaiGiangLeMeSauBi.mp3 / https://youtu.be/ov4KIh4V_8g

DTCBaiGiangLeSuyTonThanhGia.mp3 / https://youtu.be/Z5dsWEzA0Xk

DTCPhanxico-BaiGiangCNXXIV.mp3 / https://youtu.be/yBRbUs9pNvA

DTCPhanxico-BaiGiang-HuanTuTruyenTinNgayTGOngBa-BoLao.mp3 / https://youtu.be/gmlkaZlAVKw

DTCPhanxico-GiảngLeVaHuanTuTruyenTinLeThanhPheroPhaolo.mp3 / https://youtu.be/c2F1uOYi9fs

DTCPhanxico-GiangLeThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/Xkbw6OfLd6Y

DTCPhanxico-BaiGiangLeLTXC.mp3 / https://youtu.be/5Yiz1bfqV2s

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeDemVongLePhucSinh.mp3 / https://youtu.be/x-br1i1tpcg

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeLaNamB.mp3 / https://youtu.be/eTJSlWjXq2g

DTCPhanxico-BaiGiangLeTro.mp3 / https://youtu.be/fASLLAYUo5M

DTCPhanxico-BaiGiangLeHienLinh.mp3 / ĐTC Phanxico Bài Giảng Lễ Hiễn Linh, Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - YouTube / https://youtu.be/ctp2N7tqOa8

ĐTCPhanxicoGiangSinh2020.GiangLeVaSuDiep.mp3 / https://youtu.be/fpHOJ0vKsKk

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B.mp3 / https://youtu.be/scEEujLTQj8

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B-TanCoNhac.mp3 / https://youtu.be/t2u3jM1Yc3w 

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 / https://youtu.be/ISO-2je_qc4

DTCPhanxico-GiangLe.HuanTuTruyenTinLeChuaKitoVua.mp3 / https://youtu.be/SWGg_-BBHz8

QuaTangThuongXot.mp3 / https://youtu.be/5KDEkHtrGR4

(phụ bản Bài Giảng của ĐTC cho Lễ Chúa Kitô Vua 22/11/2020)

DTCPhanxico.NgayTGNguoiNgheo-HuanTuTT.SuDiep.BaiGiang.mp3 / https://youtu.be/oG4kyrtf0Q0  

NenBacNguoiNgheo.mp3 / https://youtu.be/wd4m8fZnxIQ

(phụ bản Bài Giảng của ĐTC cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 15/11/2020)

DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhPheroPhaolo.2019.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinLeMinhMauChuaKito.2020.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhThanHienXuong2020.mp3

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeVongDemPhucSinh2020.mp3

 

 

NHỮNG HUẤN TỪ TRUYỀN TIN

 

Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XXIX-B.mp3 / https://youtu.be/XI_SXxw73k8
 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVIII.B.mp3 /

 

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXXVIIB.mp3 /

 

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXXVIB.mp3 / https://youtu.be/4u4gGEAZXBo

 

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXXVB.mp3 / https://youtu.be/7FwbgT9FXX8

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIII.B.mp3 / https://youtu.be/7Scrygvcpwo

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXII.B.mp3 / https://youtu.be/2Ze0NWzCJ3I

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIB.mp3 / https://youtu.be/sj1zgcbRlOo

 

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinMeMongTrieu.mp3 /

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XIXB.mp3 / https://youtu.be/ERjocLiJFl8

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XVIII-TN.B.mp3 / https://youtu.be/fFBZciVVLNk

 

DTCPhanxico-BaiGiang-HuanTuTruyenTinNgayTGOngBa-BoLao.mp3 / https://youtu.be/gmlkaZlAVKw

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI-B.mp3 / https://youtu.be/rX5NfseF9g8

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXV -B.mp3 / https://youtu.be/_Fxc1T1oT34

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXIV.B.mp3 / https://youtu.be/6hkzPnMlt-E

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeThanhPheroPhaolo.mp3 / https://youtu.be/q2oPqZOpM-M

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/eLFaihDpzYA

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXII-B.mp3 / https://youtu.be/3r92FvLu1Ug

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXI-B.mp3 / https://youtu.be/rmmjVs3tmzU

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNLeMinhMauChua.mp3 / https://youtu.be/1jGvS2vf21s

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNChuaBaNgoi.mp3 / https://youtu.be/X53H66IbkXA

 

DTCPhanxico HuanTuLayNuVuongLeHienXuong.mp3 / https://youtu.be/hBhbgBbXX1A

 

Mùa Chay và Mùa Phục Sinh

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNThangThien-B.mp3 / https://youtu.be/ScNz1ZWhfEY

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNVIPS-B.mp3 / https://youtu.be/FsZGKmvbJW8

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNVPS-B.mp3 / https://youtu.be/MJEAKoLHz8s

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNIVPS-B.mp3 / https://youtu.be/CZKhl3CCpWw

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNIIIPS-B.mp3 / https://youtu.be/6GBRsLiI81s

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNVMC.B.mp3 / https://youtu.be/_2CYlr9DxMc

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNIVMC-B.mp3 / https://youtu.be/38JyIMXGDj0

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNIIMC-B.mp3 / https://youtu.be/sqfQYCkhhKU

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCN1MC-B.mp3 / https://youtu.be/1TW4vmVRBgY

Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMTN.CNVI-B.mp3 / https://youtu.be/iznmRrNTo0U

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNV-B.mp3 / https://youtu.be/GquoNLRGv_k

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIV.MTN.B.mp3 / https://youtu.be/Ccv_yfv-3w0

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCN.III-B.CN-LC.mp3 / https://youtu.be/z-yO5jgqpg0

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIITN.B.mp3 / https://youtu.be/SKxRXYzS9Vk

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeChuaGiesuChiuPhepRua-B.mp3 / https://youtu.be/dzowVUMD1xI

Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/vTcXLVM81Dw

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/CYFkqePm10U

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIII.MV.B.mp3 / https://youtu.be/r5SmDunbdrY

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCNIIMV-B.mp3 / https://youtu.be/a9r_fmRwvXE

https://youtu.be/tiBFsYkhubE (cả huấn từ kèm chia sẻ) / ChiaSe-HuanTuTruyenTinDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/gVjoaT05Hho (chỉ bài chia sẻ)

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 / https://youtu.be/ISO-2je_qc4

Phụng Niên 2020 Năm A

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXII-A.mp3 / https://youtu.be/-Nk0SXdSV6Q

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeCacThanh.mp3 / https://youtu.be/fvn3i32qmqo

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXX-A.mp3 / https://youtu.be/j2MICwNr2O4

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIX-A.mp3 / https://youtu.be/5ACEInHElFg  

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVIII-A.mp3 / https://youtu.be/bDJTuR3xz5o 

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTin.CNXXVII-A.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVI-A.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXV-A.mp3

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXIII-A.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXII.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXI.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXX.A.mp3

DiemLaViDai-DTCPioXII.PhepLaMatTroi.mp3

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMeMongTrieu.mp3

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XIXA.mp3

ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin  Chúa Nhật XVIII A

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVII.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXV-A.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin-CNXIV.mp3

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNLeChuaChienLanh2020.mp3

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3

 

 NHỮNG LINH TINH KHÁC

 

DTCPhanxico-ThuGuiDTGMHYMarxDucQuoc.mp3

TongDuIraq-DTCPhanxicoCamNhan.mp3 / https://youtu.be/ZLIOuXP3VBA

TongDuIraq.DTCPhanxico-VanDapTruyenThong.mp3 / https://youtu.be/CRUIaLTiCC0

 TongDuIraq.ThamViengCacDiaDanhThamHoaKhungBo.mp3

TongDuIraq.DTCPhanxicoTamTinhThuongCam.mp3 / https://youtu.be/Kp5-JNRm6EA

TongDuIraq.HoiNgoLienTon.mp3 / https://youtu.be/eWyKe09btks

TongDuIraq.SuDiepLienTon.mp3

TongDuIraq.DTCPhanxicoCungChinhQuyenVaGiaoQuyen.mp3 / https://youtu.be/Cyt7Nl80eE4

 TongDuIraq.BoiCanhDatNuocVaSuDiepHiepThong.mp3

DTCPhanxico-DienTuTanNienNgoaiGiaoDoanChuQuoc.mp3 / https://youtu.be/l2Y_iCpZUkE

DTCPhanxico-DienTuTanNienNgoaiGiaoDoanChuQuoc.ChaSe.mp3 / https://youtu.be/gzvx8sp2Q38

DaiDichCovid.19 - HuanDuChuaLanhCuaDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/AgjWaqUBNu8

DaiDichConid.19-VanDapVoiDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/6nY7OCvpjzA / https://youtu.be/NNvPzciwFXA

SuyDienSuDiepHoaBinh2021.mp3 / https://youtu.be/oVrFDYLlTKs

DTCPhanxico-SuDiepHoaBinh.2021.mp3 / https://youtu.be/kzIPuQamDQ0

DTCPhanxico-VanDeKhungHoang.mp3 / https://youtu.be/_oB63BChbUc

 ThanhBoTLDT-NguoiSamaritanoNhanLanh.mp3

TrietSinhAnTuvaTroTu-HuanQuyen.mp3 / https://youtu.be/NhH7XYSM_TM

DiemLaViDai-DTCPioXII.PhepLaMatTroi.mp3

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3