70 Bài Giáo Lư Thánh Mu ca Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trong các Bui Triu Kiến Chung Th Tư hng tun t 6/9/1995 ti 12/11/1997

 

 

Bài 1 – 6/9/1995:

Mẹ Maria là Mẫu Mc cho S Thánh Thiện ca Giáo Hội

 

 

1.         Sau khi dng li các bui giáo lư trước để suy tư sâu xa hơn v căn tính và s v ca Giáo Hi, gi đây tôi mun hướng mt v Đức Trinh N, M là hin thc hóa trn ho s thánh thin ca Giáo Hi và là mô phm ca Giáo Hi.

 

Đó chính là nhng ǵ các v Ngh Ph ca Công Đồng Chung Vaticanô II đă thc hin, ch, sau khi gii thích tín lư v thc ti ca Dân Chúa trong lch s cu độ, các v mun hoàn trn nó bng cách tŕnh bày v vai tṛ ca M Maria nơi công vic cu độ. Tht vy, mc đích ca chương tám trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân ca Công Đồng là để nhn mnh đến ư nghĩa v giáo hi hc nơi tín lư Thánh Mu, thế nhưng đồng thi cũng làm sáng t v vic đóng góp được h́nh nh Đức Trinh N này cng hiến giúp cho chúng ta hiu biết v mu nhim ca Giáo Hi.

 

2.         Trước khi gii thích cuc hành tŕnh Thánh Mu này ca Công Đồng, tôi mun có mt cái nh́n ư thc v M Maria như M được din t trong Sách Tông V, vào lúc ban đầu ca Giáo Hi.  Ngay đầu ca cun sách Tân Ước này, cun sách din t v đời sng ca cng đồng Kitô hu tiên khi, và sau khi ghi tên ca các Tông Đồ tng v mt (1:13), Thánh Luca nói: “Tt c các v đều đồng tâm nht trí st sng cu nguyn, cùng vi các người ph n và M Maria, m Chúa Giêsu, và anh em ca Người” (1:14). 

 

Con người ca M Maria ni bt mt cách rơ ràng trong bc tranh này; m là con người duy nht, vi các v Tông Đồ được k tên. M tiêu biu cho mt dung mo ca Giáo Hi, khác vi và b túc cho chiu kích tha tác hay phm trt.

 

3.         Tht vy, câu ca Thánh Luca đề cp ti s hin din ca mt s ph n, nên cho thy tm quan trng ca vic góp phn ca n gii vào đời sng ca Giáo Hi ngay t ban đầu. S hin din này gn lin mt cách cht ch vi s kiên tŕ ca cng đồng này trong vic cu nguyn và sng ḥa hp vi nhau. Nhng tính cht này hoàn toàn bày t hai khía cnh ca vic n gii đóng góp đặc bit cho đời sng ca Giáo Hi. Thích hp hơn vi hot động b ngoài, nam nhân cn đến s tr giúp ca ph n để được mang tr li vi nhng mi liên h riêng tư hu tiến ti mi hip nht ca tâm can. 

 

Vai tṛ ca M Maria có mt tm vóc quan trng đáng k

 

“Dim phúc hơn các người n” (Lk 1:42), M Maria hoàn trn mt cách xut sc s v n gii này. C̣n ai hơn M Maria trong vic có th khuyến khích tt c mi tín hu kiên tŕ cu nguyn đây? C̣n ai hơn M Maria trong vic c vơ sng  ḥa hp và yêu thương đây?

 

Khi nh́n nhn vai tṛ mc v được Chúa Giêsu trao phó cho 11 V, nhng người ph n trên Căn Thượng Lu này, có M Maria gia h, đă liên kết vi vic nguyn cu ca các v đồng thi đă chng thc cho s hin din ca mt Giáo Hi ca con người, thành phn, cho dù không lănh nhn s v y, cũng là nhng phn t hoàn toàn có đủ lông cánh ca mt cng đồng qui t li trong nim tin tưởng vào Chúa Kitô.

 

4.         S hin din ca M Maria trong cng đồng này, mt cng đồng đang đợi ch trong cu nguyn trước vic tuôn đổ Thn Linh xung (cf. Acts 1:14), nhc nh v thân phn ca M trong vic Nhp Th ca Con Thiên Chúa bi hot động ca Thánh Linh (cf Lk 1:35). Vai tṛ ca v Trinh N này vào giai đon ban đầu y và vai tṛ M đóng lúc by gi, trong vic t hin ca Giáo Hi vào L Ngũ Tun, liên kết cht ch vi nhau.

 

S hin din vào nhng giây phút đầu tiên ca đời sng Giáo Hi được đề cao mt cách đặc bit bng vic so sánh vi s tham d rt kín đáo ca M trước đó trong tha tác v công khai ca Chúa Giêsu. Khi Người Con bt đầu s v ca ḿnh th́ M Maria li Nazarét, mc dù vic phân ly này không loi tr nhng giao tiếp quan trng như cuc giao tiếp Cana. Nht là không ngăn cn M khi tham phn vào hy tế Canvê.

 

Tuy nhiên, nơi cng đồng tiên khi này, vai tṛ ca M Maria có mt tm vóc quan trng đáng k. Sau cuc Thăng Thiên và nơi nim trông đợi Hin Xung, Người M ca Chúa Giêsu đă đích thân hin din nhng giai đon đầu ca mt công cuc được Con M khi s.

 

5.         Sách Tông V nhn mnh rng M Maria trên Căn Thượng Lu “vi anh em ca Chúa Giêsu” (Acts 1:14), tc là vi h hàng ca Người, như luôn được Giáo Hi dn gii. Không phi là mt qui t gia đ́nh, ch dưới s hướng dn ca M Maria, gia đ́nh t nhiên ca Chúa Giêsu này đă tr thành mt phn trong gia đ́nh thiêng liêng ca Chúa Kitô: “Ai thc hin ư mun ca Thiên Chúa”, Chúa Giêsu phán, “là anh ch em ca Tôi và là m ca Tôi” (Mk 3:35).

 

Cũng trong trường hp này, Thánh Luca minh nhiên din t M Maria là “m ca Chúa Giêsu” (Acts 1:14), hu như là ngài mun nói lên rng mt điu ǵ đó v s hin din ca Người Con đă thăng thiên v tri vn c̣n nơi s hin din ca người m này. M đă nhc nh các môn đệ v dung nhan ca Chúa Giêsu, và là biu hiu, qua s hin din ca M trong cng đồng này, v ḷng trung thành ca Giáo Hi đối vi Đức Kitô là Chúa.

 

Tước hiu “M”, trong bi cnh này, loan báo mt thái độ gn gũi quan tâm ca Đức M t ra nơi đời sng ca Giáo Hi. M Maria m ḷng ḿnh ra đối vi Giáo Hi để t cho thy nhng k công được thc hin nơi M bi v Thiên Chúa toàn năng và nhân hu.

 

M Maria là thày dy cu nguyn đối vi Kitô hu

 

Ngay t ban đầu, M Maria đă thi hành vai tṛ ca ḿnh như là “M ca Giáo Hi”: hành động ca M đă gia tăng s thông cm gia các v Tông Đồ, thành phn được Thánh Luca din t nhưđồng tâm nht trí”, không h xy ra tranh lun lm khi đă xy ra gia các v.

 

Sau hết, M Maria đă th hin vai tṛ làm m ca ḿnh đối vi cng đồng tín hu này không nhng bng vic cu nguyn để xin cho Giáo Hi được nhng tng ân ca Thánh Linh cn thiết cho vic h́nh thành ca Giáo Hi cũng như cho tương lai ca Giáo Hi, mà c̣n bng vic dy d các môn đệ ca Chúa v mi hip thông liên l vi Thiên Chúa na.

 

Như thế M đă tr thành thày dy cu nguyn ca dân Kitô giáo, thày dy vic gp g vi Thiên Chúa, mt yếu t chính yếu và bt kh thiếu, nh đó hot động ca các v Ch Chiên và tín hu bao gi cũng mi được bt đầu nơi Chúa và ni ti được tác động trong Chúa.

 

6.         T nhng nhn định vn gn này, có th rơ ràng thy được mi liên h gia M Maria và Giáo Hi là mt so sánh hp dn ra sao gia hai người m. Nó cho thy s v t mu ca M Maria và vic dn thân ca Giáo Hi hng t́m kiếm căn tính đích thc ca ḿnh trong vic chiêm ngưỡng dung nhan ca Người M Thiên Chúa – Theotókos.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 13/9/1995, trang 3.