ĐỜI CẦU NGUYỆN

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

BỘ KINH  TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

1) Kinh Nguyện: PHÚC THAY

 

Xướng:

Phúc thay các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đă chịu bắt bớ v́ sự công chính mà vẫn sống sót qua những cuộc thử thách kinh hoàng, nên đă được Nước Đức Chúa Trời làm của ḿnh vậy.

 

Họa:

Xin các Đấng lấy chiếc áo thân xác của ḿnh đă được giặt trắng tinh trong Máu Chiên Thiên Chúa: bao bọc dân nước Việt Nam thân yêu, và thêm sức cho chúng con được  hoàn tất nơi thân xác ḿnh những ǵ c̣n thiếu nơi cuộc khổ nạn của Chúa Kitô đă chịu v́ nhiệm thể của Người. Amen."

(xem Mathêu 5:10/ Khải Huyền 7:14/ Côlôsê 1:24)

 

2) Suy Gẫm: 13 TÍN ĐIỀU CỦA KINH TIN KÍNH CỦA GIÁO HỘI.

 

-Tín điều thứ 1:

“Con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất

-Tín điều thứ 2:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con.

-Tín điều thứ 3:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

-Tín điều thứ 4:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Chiụ nạn đời quan Phongxiô Philatô, chiụ đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác.

-Tín điều thứ 5:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Xuống ngục tổ tông.

-Tín điều thứ 6: Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết

sống lại.

-Tín điều thứ 7:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.

-Tín điều thứ 8:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét, kẻ sống và kẻ chết.

-Tín điều thứ 9:

Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần: Là Đấng ban sự sống, Người đă dùng các tiên tri

mà phán dậy.

-Tín điều thứ 10:

Con tin Giáo Hội: Duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

-Tín điều thứ 11:

Con tin có một phép rửa để tha tội.

-Tín điều thứ 12:

Con tin xác loài người ngày sau sống lại.

-Tín điều thứ 13:

Con tin có sự sống đời sau.

 

3) Ư Nguyện: XIN 13 GƯƠNG ĐỨC SỐNG TỬ ĐẠO CỦA CÁC NGÀI.

 

Mở đầu bằng một câu giống nhau như sau:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, v́ công nghiệp và lời cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam,

Xin cho chúng con ...

(rồi nguyện tiếp theo thứ tự từng chục kinh như sau)

 

-Gương đức tin (tín điều 1): Biết sống đức tin hạt cải  (xem Mathêu 17:20).

-Gương đức cậy (tín điều 2): Biết ở lại trong t́nh yêu của Chúa (xem Gioan 15:9).

-Gương đức mến (tín điều 3): Biết kính mến Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất  hết ḷng muốn, hết linh hồn và hết sức lực của chúng con. (xem Gioan 17:3; Đệ Nhị Luật 6:5).

-Gương đức ái (tín điều 4): Biết yêu nhau như Chúa đă yêu thương chúng con

(xem Gioan 13:34).

-Gương khiêm nhượng (tín điều 5): Biết hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời. (xem Mathêu 18:3).

-Gương trong sạch (tín điều 6): Biết giữ ḷng thanh sạch khỏi mọi ư hướng xấu xa,

để chúng con được chiêm ngưỡng Nhan Chúa (xem Mathêu 23:26; 5:8).

-Gương khó nghèo (tín điều 7):  Biết tích trữ những của trên trời, nơi mối mọt không đục khoét trộm cướp không lấy được (xem Mathêu 6:20).

 

-Gương vâng phục (tín điều 8): Biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh hằng ngày mà theo Chúa (xem Mathêu 16:24).

-Gương thờ phượng (tín điều 9): Biết tôn thờ Thiên Chúa là thần linh trong tinh thần và chân lư (xem Gioan 4:24).

-Gương khôn ngoan (tín điều 10): Biết t́m Nước Chúa và sự thiện hảo của Người trước hết mọi sự (xem Mathêu 6:23).

-Gương công bằng (tín điều 11): Biết trả cho thế gian những ǵ thuộc về thế gian, và trả cho Thiên Chúa những ǵ thuộc về Thiên Chúa (xem Mathêu 22:21).

-Gương tiết độ (t́n điều 12): Biết kính sợ một ḿnh Thiên Chúa, Đấng duy nhất có quyền hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục (xem Mathêu 10:28).

-Gương dũng cảm<D> (tín điều 13): Biết sẵn sàng hy sinh mạng sống ḿnh v́ Chúa,

như Chúa đă hiến mạng sống ḿnh làm giá chuộc thế gian (xem Marcô 8:35; Mathêu 20:28).

 

4) Lần Hạt: ĐỌC 117 LẦN KINH “PHÚC THAY”

-Kính 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam,

-Được chia ra làm 13 chục, mỗi chục đọc 9 kinh.

-Bắt đầu mỗi chục: Ngắm theo thứ tự một tín điều của kinh Tin Kính để suy niệm cho cả chục kinh, rồi đọc một kinh Lạy Cha.

-Kết thúc mỗi chục: Đọc một kinh Sáng Danh và than thở, theo thứ tự, các ư nguyện của mỗi tín điều (ở mục 3).

 

5) Dịp Đọc:

-Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24-11).

-Ngày kỷ niệm phong thánh hằng năm (19-6).

-Thứ Sáu hằng tuần.