“Không có Giáo Hi nếu thiếu Hin Xung

 

Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI:

Hun T Ly N Vương Chúa Nht Hin Xung 23/5/2010

 

 

Anh chị em thân mến!

 

Năm mươi ngày sau Phục Sinh chúng ta cử hành Lễ Hiện Xuống là lễ chúng ta nhớ lại việc thể hiện quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng – như gió và như lửa – đă ngự xuống trên các vị Tông Đồ qui tụ trong Nhà Tiệc Ly, và làm cho các vị có thể can đảm rao giảng Phúc Âm cho tất cả mọi quốc gia (cf Acts 2:1-13). Mầu nhiệm Hiện Xuống, một mầu nhiệm chúng ta có lư đồng hóa với biến cố Giáo Hội lănh nhận “phép rửa” thực sự, dầu sao cũng không v́ thế mà tận tuyệt. Giáo Hội thực sự liên lỉ sống bởi sự tuôn trào Thánh Linh mà nếu không có Giáo Hội sẽ không c̣n các quyền lực của ḿnh, như một chiếc tầu có cánh buồm mà thiếu gió vậy. Biến cố Hiện Xuống được tài diễn một cách đặc biệt ở những lúc mănh liệt, dù ở lănh vực địa phương hay toàn cầu, dù ở trong những cộng đồng bé nhỏ hay nơi những cuộc triệu tập vĩ đại lớn lao.


Chẳng hạn như trường hợp các công đồng có những khóa họp được thỏa đáng bởi những tuôn đổ Thánh Linh, và trong số những công đồng này chắc chắn có Công Đồng Chung Vaticanô II. Chúng ta cũng có thể nhớ lại cuộc gặp gỡ tong bừng của các phong trào trong giáo hội với Đấng Đáng Kính Gioan Phaolô II ở Quảng Trường Thánh Phêrô đây, chính vào ngày Lễ Hiện Xuống năm 1998. Thế nhưng Giáo Hội biết có vô vàn “những cuộc hiện xuống” làm sinh động các cộng đồng địa phương: Chúng ta nghĩ đến các thứ phụng vụ, đặc biệt là những thứ phụng vụ đưoơc cảm nghiệm trong những giây phút đặc biệt của đời sống cộng đồng, là nơi quyền năng của Thiên Chúa được thấy một cách hiển nhiên, làm lan tỏa niềm vui và ḷng nhiệt thành vào các linh hồn. Chúng ta nghĩ đến nhiều cuộc qui tụ cầu nguyện khác, trong đó giới trẻ minh nhiên cảm thấy rằng tiếng gọi của Thiên Chúa là làm cho đời sống của họ đâm r ễ sâu vào t́nh yêu của Ngài, thậm chí hoàn toàn hiến ḿnh cho Ngài.

 

Bởi thế, không có Giáo Hội nếu thiếu Hiện Xuống. Và tôi muốn thêm rằng: Không có Hiện Xuống nếu thiếu Trinh Nữ Maria. Đó là cách thức xẩy ra từ ban đầu trong Nhà Tiệc Ly, nơi các môn đệ “kiên tŕ và liên kết nguyện cầu, cùng với một số phụ nữ và với Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, cũng như với anh em của Người – như Sách Tông Vụ viết (1:14). Và đó là cách thức bao giờ cũng vậy, ở hết mọi nơi và trong mọi lúc. Tôi đă chứng kiến thấy điều này cách đây ít lâu ở Fatima. Đám đông đảo trên mầu xanh của đền thánh này đă cảm thấy ǵ, nơi tất cả cúng tôi chỉ một ḷng trí một linh hồn, nếu không phải một Lễ Hiện Xuống mới? Ở giữa chúng tôi là Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Đó là cảm nghiệm thường thấy ở các đền Thánh Mẫu lớn – Lộ Đức, Guadalupe, Pompeii, Loreto – hay thậm chí ở các đền thánh nhỏ: Bất cứ ở đâu Kitô hữu qui tụ lại nguyện cầu với Mẹ Maria th́ Chúa đều ban Thần Linh của Người.

 

Các bạn thân mến, vào ngày lễ Hiện Xuống này, cả chúng ta cũng muốn liên kết một cách thiêng liêng với Người Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ của Giáo Hội, khi tin tưởng kêu cầu việc tuôn đổ Đấng An Ủi xuống. Chúng tax in điều này cho toàn thể Giáo Hội, đặc biệt trong Năm Cho Linh Mục, cho tất cả các vị thừa tác của Phúc Âm, để sứ điệp cứu độ được loan báo cho tất cả mọi dân nước. 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 23/5/2010