Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI vi Thánh B Tín Lư Đức Tin Th Sáu 15/1/2010

 

Cùng Quí Hồng Y,

Chư Huynh Khả Kính trong Hàng Giáo Phẩm và Linh Lục

Các Cộng Sự Viên Tín Hữu Thân Mến,

 

Thật là vui mừng được gặp gỡ anh chị em nhân dịp Đại Hội này và được bày tỏ cùng anh chị em những cảm thức sâu xa tri ân của tôi và ḷng cảm nhận thân ái của tôi về công việc anh chị em đang thi hành giúp cho Vị Thừa Kế Thánh Phêrô trong thừa tác vụ củng cố niềm tin của anh em ngài (cf Lk 22:32).

 

Tôi cám ơn Đức Hồng Y William Joseph Levada về lời chào mừng của ngài, trong đó, ngài đă nhắc lại những đề tài được Thánh Bộ này quan tâm vào lúc này đây. Ngài cũng đă nhắc lại những trách nhiệm mới được Motu Propiro Ecclesiae Unitatem đă trao phó cho phân bộ này bằng việc liên hợp chặt chẽ với Ecclesia Dei Commision.

 

Giờ đây tôi muốn chia sẻ về một vài khía cạnh được Hồng Y đề cập tới.

 

Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng Thánh Bộ của anh chị em tham dự vào thừa tác vụ hiệp nhất được trao phó đặc biệt cho Vị Giáo Chủ Rôma, bằng việc ngài dấn thân trung thành với những ǵ về tín lư. Thật vậy, sự hiệp nhất này chính yếu là việc hiệp nhất về đức tin, được nâng đỡ bởi kho tàng linh thánh có vị bảo quản chính và bênh vực chính là Vị Thừa Kế Thánh Phêrô.

 

Việc củng cố anh chị em ḿnh trong đức tin, việc giữa họ được hiệp nhất nơi niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Tử Giá và Phục Sinh, là công việc tiên khởi và cốt yếu được Chúa Giêsu trao cho vị ngồi trên ngai ṭa Thánh Phêrô. Nó là một nhiệm vụ cần thiết phải làm chi phối hiệu năng của hoạt động truyền bá phúc âm hóa của Giáo Hội cho tới tận thế.

 

Vị Giám Mục Rôma, với “potestas docendi” được Thánh Bộ của anh chị em tham phần, buộc phải không ngừng công bố: “Dominus Iesus – Đức Giêsu là Chúa”. Thật vậy, “potestas docendi” bao gồm đức tin  tuân phục nhờ đó Chân Lư là Đức Kitô được tiếp tục soi chiếu một cách rạng ngời và vang động một cách trọn vẹn và tinh tuyền cho toàn thể nhân loại, nhờ đó có một đàn chiên vây quanh một chủ chiên duy nhất.

 

Việc chiếm đạt chứng từ đức tin chung của tất cả mọi Kitô hữu bởi thế là những ǵ trở thành ưu tiên của Giáo Hội qua mọi thời đại, để dẫn tất cả mọi dân tộc đến chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Trong tinh thần này, tôi đặc biệt trao phó cho việc dấn thân của Phân Bộ này việc khắc phục những vấn đề về tín lư vẫn c̣n gây ngăng trở cho vấn đề chiếm đạt mối hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hộic nơi phần của Hội Thánh Piô X.

 

Tôi cũng xin chúc mừng anh chị em về việc dấn thân của anh chị em trong việc hoàn toàn hội nhập các nhóm và các cá nhân phần tử tín hữu Anh Giáo trước đây vào đời sống Giáo Hội, hợp với những ǵ được qui định trong Tông Hiến Các Nhóm Anh Giáo Anglicanorum Coetibus. Việc trung thành gắn bó của những nhóm này với chân lư được lănh nhận từ Chúa Kitô và được tŕnh bày bởi Huấn Quyền của Giáo Hội không thể nào lại tương phản với phong trào đại kết nhưng trái lại cho thấy mục đích tối hậu của nó, một mục đích bao gồm cả việc chiếm đạt mối hiệp thông hoàn toàn và hữu h́nh nơi thành phần môn đệ của Chúa Kitô.

 

Trong khi nhắc lại việc làm vô giá của anh chị em giúp cho Vị Đại Diện của Chúa Kitô, tôi cũng cần phải đề cập rằng vào Tháng Chín năm 2008, Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin đă ban hành Bản Hướng Dẫn “Dignitas Personae” về Một Số Vấn Đề Đạo Đức Sinh Học.

 

Theo Thông Điệp “Phúc Âm Sự Sống – Evangelium Vitae” của Người Tôi Tớ Chúa Gioan Phaolô II được ban hành vào Tháng ba năm 1995, văn kiện về tín lư này, tập trung vào đề tài phẩm giá của con người được dựng nên trong Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, là một mốc điểm mới trong việc loan báo Phục Âm hoàn toàn liên tục với Bản Hướng Dẫn “Domum Vitae”, được ban hành bởi Phân Bộ này vào thánh Hai năm 1987.

 

Về những đề tài tế nhị và hợp thời như sinh sản và những h́nh thức mới trị liệu bao gồm việc mạo dụng các phôi thai và gia sản di giống của con người, Bản Hướng Dẫn này nhắc lại rằng “giá trị về đạo lư của khoa đạo lư sinh học được đo đếm liên quan tới cả vấn đề tôn trọng vô điều kiện cần phải có đối với hết mọi con người ở hết mọi lúc trong cuộc hiện hữu của họ, và vấn đề bênh vực tính chất đặc biệt của tác động bản thân truyền đạt sự sống” ("Instruction Dignitas Personae," No. 10).

 

Như thế, Hun Quyn ca Giáo Hi mun góp phn ca ḿnh vào vic h́nh thành lương tâm con người, chng nhng ca thành phn tín hu mà c̣n ca tt c nhng ai t́m kiếm chân lư và mun lng nghe nhng lư l chng nhng xut phát t đức tin mà c̣n t lư trí. Tht vy, Giáo Hi, trong vic đề ra nhng thm định v luân lư cho vic nghiên cu khoa y sinh hc v s sng con người, rút ta t ánh sáng ca c lư trí và đức tin (cf. ibid., No. 3), v́ Giáo Hi tin tưởng rng “nhng ǵ là nhân bn không ch được chp nhn và tôn trng bi đức tin mà c̣n được thanh ty, thăng hóa và kin toàn na” (ibid., No. 7).

 

Theo chiu hướng y, mt gii đáp như được cng hiến cho tâm thc lan rng din t đức tin như là mt chướng ngi cho quyn t do ca khoa hc, v́ nó cho rng đức tin được làm nên bi mt th nhng thành kiến làm cn tr vic hiu biết khách quan v thc ti.

 

Đối din vi thái độ này, thái độ c gng thay thế chân lư bng mt th đồng thun mm yếu và d dàng b mo dng, đức tin Kitô hu, trái li, thc hin mt th đóng góp thc s vào môi trường đạo đức và triết hc này. Đức tin không cung cp nhng gii pháp sn có cho nhng vn đề c th như vic nghiên cu và thí nghim khoa y sinh hc, nhưng nêu lên nhng quan đim v luân lư kh tín là nhng ǵ lư trí ca con người có th t́m kiếm và thy được nhng gii pháp vng chc.

 

Tht vy, có nhng cht cha đặc bit nơi mc khi ca Kitô giáo chiếu sáng cho các vn đề v khoa đạo đức sinh hc, như giá tr ca s sng con người, chiu kính liên h và xă hi ca con người, mi liên h gia các khía cnh hip nht và sinh sn ca tính dc, và tâm đim ca gia đ́nh được xây dng trên hôn nhân ca mt người nam và mt người n. Nhng vn đề này được in n nơi tâm can ca con người cũng là nhng ǵ kh tri v lư trí như là mt yếu t ca lut luân lư t nhiên và có th được chp nhn cũng bi nhng ai không đồng hóa vi đức tin Kitô giáo.

 

Lut luân lư t nhiên không phi là nhng ǵ độc đoán hay là nhng ǵ chính yếu thuc v nim tin tưởng, cho dù Mc Khi Kitô Giáo và tm vóc viên trn ca Con Người nơi mu nhim ca Chúa Kitô hoàn toàn chiếu sáng và phát trin giáo hun ca nó. Như Sách Giáo Lư ca Giáo Hi Công Giáo nói, nó “cho thy nhng qui định đầu tiên và thiết yếu chi phi đời sng luân lư” (Khon 1955).

 

Được thiết lp nơi cính bn tính ca con người và có th nhn bit bi hết mi to vt có lư trí, lut luân lư t nhiên bi thế n định cái nn tng cho vic khi động đối thoi vi tt c nhng ai t́m kiếm chân lư, và mt cách tng quát hơn, vi xă hi dân s và trn thế. Lut này, được in n nơi tâm can ca hết mi người, chm ti mt trong nhng vn đề thiết yếu ca vic suy tư v l lut và đồng thi cũng thách đố lương tâm và trách nhim ca thành phn lp pháp.

 

Trong khi tôi phn khích anh ch em hăy kiên tr trong vic phc v cam go và quan trng ca anh ch em, nhân dp này tôi cũng bày t s gn gũi v tinh thn ca tôi vi anh ch em, như là mt bo chng ca ḷng tôi cm mến và tri ân, tôi ân cn ban Phép Lành Ṭa Thánh cho tt c anh ch em.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 22/1/2010