Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc chúng ta đáp ứng Vị Thiên Chúa phát ngôn  

 

Được kêu gọi tới việc giao ước với Thiên Chúa 

22.      Bằng việc nhấn mạnh đến nhiều h́nh thức của Lời, chúng ta đă có thể thấy được nhiều cách thức Thiên Chúa sử dụng để nói với và gặp gỡ con người nam nữ, làm cho ḿnh được biết đến trong cuộc đối thoại. Thật sự, như các Nghị Phụ của Thượng Nghị nói, “khi chúng ta nói về việc mạc khải, th́ việc đối thoại bao gồm những ǵ chính yếu Lời Chúa muốn ngỏ cùng con người” (71). Mầu nhiệm về Giao Ước này bày tỏ mối liên hệ ấy giữa Thiên Chúa là Đấng lên tiếng kêu gọi con người, với con người là thành phần đáp ứng, cho dù hiển nhiên không phải là vấn đề về một cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn bè với nhau; những ǵ chúng ta gọi là Cựu Ước và Tân Ước th́ không phải là giao ước giữa hai bên ngang hành với nhau, nhưng hoàn toàn là một tặng ân của Thiên Chúa. Với tặng ân này của t́nh yêu của ḿnh, Thiên Chúa nối liền hết mọi khoảng cách và thực sự làm cho chúng ta trở thành “những đồng bạn” của Ngài, để thực hiện mầu nhiệm phối ngẫu về t́nh yêu giữa Chúa Kitô và Giáo Hội. Theo nhăn quan này th́ hết mọi con người nam nữ trở thành như một kẻ được Lời nói với, thánh đố và kêu gọi tham dự cuộc đối thoại yêu thương bằng việc tự do đáp ứng. Mỗi một người trong chúng ta bởi thế được Thiên Chúa cho phép nghe thấy và đáp ứng Lời của Ngài. Chúng ta được dựng nên trong Lời và sống trong Lời; chúng ta không thể hiểu được bản thân ḿnh trừ phi chúng ta cởi mở cho cuộc đối thoại này. Lời Chúa phơi bày cho thấy bản chất con cái và liên hệ của việc con người hiện hữu. Chúng ta thực sự được ân sủng kêu gọi nên giống Chúa Kitô, Con của Cha, và trong Người, được biến đổi.

(c̣n tiếp)