Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc chúng ta đáp ứng Vị Thiên Chúa phát ngôn  

 

Tội lỗi là từ chối lắng nghe Lời Chúa

26.      Lời Chúa chắc chắn cũng cho thấy khả năng thảm thương là tự do của con người có thể rút ra khỏi cuộc đối thoại giao ước này với Thiên Chúa là Đấng chúng ta được dựng nên cho Ngài. Lời thần linh này cũng cho thấy tội lỗi ẩn nấp nơi tâm can của con người. Trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, chúng ta rất thường thấy tội lỗi được diễn tả như là một thứ chối từ lắng nghe lời này, như một thứ phá ngang mối giao ước mà nhờ đó được gần gũi với Thiên Chúa là Đấng kêu gọi chúng ta hiệp thông với chính Ngài (78). Thánh Kinh chứng tỏ cho thấy cách thức tội lỗi của con người thực sự là việc bất tuân và chối từ lắng nghe. Việc tận tuyệt tuân phục của Chúa Giêsu, cho dù Người có chết trên thập tự giá (cf Phil 2:8) là những ǵ hoàn toàn lột tả chân tướng của thứ tội lỗi ấy. Việc tuân phục của Người là những ǵ thực hiện Tân Ước giữa Thiên Chúa và con người, và ban cho chúng ta khả năng ḥa giải. Chúa Giêsu được Cha sai như một hy tế để đền bù các tội lỗi của chúng ta cũng như tội lỗi của toàn thế giới (cf. 1 Jn 2:2; 4:10; Heb 7:27). Như thế chúng ta được cống hiến cho cơ hội cứu chuộc xót thương và khởi điểm cho một sự sống mới trong Chúa Kitô. Đó là lư do tín hữu cần phải được dạy cho biết rằng căn gốc của tội lỗi là ở chỗ chối từ lắng nghe Lời Chúa và không chấp nhận nơi Chúa Giêsu Lời Chúa, ơn tha thứ hướng chúng ta đến phần rỗi.

 

(c̣n tiếp)