Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc Dẫn Giải Thánh Kinh trong Giáo Hội

 

Đức tin và lư trí đối với Thánh Kinh

 

36.      Tôi tin rằng những ǵ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đă viết về vấn đề này trong Thông Điệp Đức Tin và Lư Trí – Fides et Ratio của ngài, có thể giúp hiểu trọn vẹn hơn việc dẫn giải Thánh Kinh và mối liên hệ của việc dẫn giải này với toàn thể khoa thần học. Ngài đă nói rằng chúng ta không được coi thường “mối nguy hiểm sẵn có trong việc t́m cách rút lấy sự thật của Thánh Kinh từ việc sử dụng chỉ duy một phương pháp mà thôi, trong khi không lưu ư tới nhu cầu cần phải thực hiện một thứ dẫn giải toàn diện hơn giúp cho nhà dẫn giải, cùng với toàn thể Giáo Hội, đạt được ư nghĩa trọn vẹn của các bản văn. Những ai dấn thân học hỏi Thánh Kinh bao giờ cũng cần phải nhớ rằng những phương thức khác nhau của việc dẫn giải ư nghĩa có những trụ cột của ḿnh, cần phải cẩn thận thẩm định trước khi chúng được áp dụng vào các bản văn thánh” (115).     

 

Tư tưởng nh́n xa trông rộng này giúp chúng ta có thể thấy được một phương thức dẫn giải ư nghĩa đối với Thánh Kinh thể hiện ra sao về mối liên hệ thích đáng giữa đức tin và lư trí. Thật vậy, việc giải thích bị tục hóa về thánh kinh là sản phẩm của nỗ lực lư trí về cấu trúc loại trừ bất cứ khả thể diúp Thiên Chúa có thể tiến vào đời sống của chúng ta và nói với chúng ta bằng ngôn ngữ loài người. Cả ở đây nữa, chúng ta cần phấn khích một thứ nới rộng phạm trù của lư trí (116).  Trong việc áp dụng các phương pháp phân tích lịch sử, không được chiều theo một qui chuẩn nào vạch ra trước việc Thiên Chúa tự tỏ ḿnh ra trong lịch sử nhân loại. Mối hiệp nhất giữa hai tầm mức đang diễn tiến trong việc giải thích Thánh Kinh bao hàm thành một chữ là việc ḥa hợp của đức tin và lư trí.  Đàng khác, cần có một đức tin mà, nhờ bảo tŕ mối liên hệ thích đáng với lư trí đúng thực, không bao giờ lại thoái hóa thành chủ nghĩa duy tín, một chủ nghĩa trong trường hợp Thánh Kinh sẽ đâm đầu vào chủ nghĩa bảo thủ. Đàng khác, nó cũng cần đến cả một thứ lư trí mà, trong việc thẩm tra về các yếu tố lịch sử hiện diện trong Thánh Kinh, được đánh dấu bằng việc cởi mở và không loại trừ a priori bất cứ sự ǵ vượt ra ngoài tầm mức đối chiếu của nó.  Ở bất cứ trường hợp nào, tôn giáo của Lời nhập thể, khó có thể thất bại để sâu xa trở thành hữu lư cho bất cứ ai, thành phần thành tâm t́n kiếm sự thật và ư nghĩa tối hậu cho đời sống và lịch sử của họ.   

(c̣n tiếp)