Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc Dẫn Giải Thánh Kinh trong Giáo Hội

 

Ư nghĩa văn tự và ư nghĩa thiêng liêng

37.      Mt đóng góp quan trng vào vic tái phc hi mt th dn nghĩa thánh kinh thích đáng, như Thượng Ngh Giám Mc nhc ti, cũng xut phát t vic tái chú trng ti các V Giáo Ph ca Giáo Hi cùng vi phương thc dn nghĩa thánh kinh ca các v (117). Các V Giáo Ph ca Giáo Hi cho thy mt khoa thn hc vn c̣n giá tr ln lao cho đến ngày nay, v́ tâm đim ca phương thc này là vic hc hi nghiên cu thánh kinh như là mt toàn b. Tht vy, các V Giáo Ph chính yếu và thc s là nhng nhà dn gii Thánh Kinh” (118). Gương ca h có th “dy cho thành phn dn gii tân thi v thánh kinh mt phương phc thc sđạo nghĩa đối vi Thánh Kinh, và cũng là mt th gii thích luôn hp vi các qui chun v hip thông vi kinh nghim ca Giáo Hi, mt Giáo Hi hh tŕnh qua gịng lch s theo hướng dn ca Thánh Linh” (119).  

Trong khi vn đề rơ ràng là thiếu nhng phương tin v ng văn và lch s trong tm tay ca vic dn gii tân tiến v thánh kinh, th́ tuyn thng giáo ph và thi trung c li có th thy được các ư nghĩa khác nhau ca Thánh Kinh, băé đầu bng nghĩa đen, tc là “cái ư nghĩa được chuyn đạt bi nhng li ca Thánh Kinh và được khám phá ra nh vic dn gii theo đúng các qui lut ca vic gii thích lành mnh” (120). Thánh Thomas Aquinas chng hn, đă nói rng “tt c mi ư nghĩa ca Thánh Kinh đều căn c vào nghĩa đen” (121). Tuy nhiên, cn phi nh rng vào thi các thánh giáo ph và thi trung c hết mi h́nh thc dn gii thánh kinh, bao gm c h́nh thc v văn t, đều được thc hin da trên đức tin, mà không cn phi phân bit gia nghĩa đennghĩa thiêng liêng. V vn đề này người ta có th đề cp ti hai câu thơ cho thy mi liên h gia các ư nghĩa khác nhau ca Thánh Kinh: 

Littera gesta docet, quid credas allegoria, Moralis quid agas, quo tendas anagogia - Chữ nghĩa th́ nói về việc làm; nghĩa bóng nói về sự thật; nghĩa luân lư nói về hành động của chúng ta; nghĩa thần bí nói về định mệnh của chúng ta” (122) 

đây chúng ta có th thy được mi hip nht và tương liên gia nghĩa đennghĩa thiêng liêng, là nghĩa v phn ḿnh được ph cia thành 3 ư nghĩa liên quan ti ni dung ca đức tin, ti đời sng luân lư cũng như ti khát vng cánh chung ca chúng ta.  

Tóm li, trong khi nh́n nhn tính cht hiu thành và cn thiết, cũng như các gii hn, ca phương pháp b́nh lun v lch s, chúng ta hc được t các V Giáo Ph là vic dn gii thánh kinh “thc s trung thành vi ư hướng thích đáng ca các sách thánh khi vic này chng nhng tiến đến tâm đim ca các cun sách y để thy được thc ti ca đức tin được din t đó, mà c̣n t́m cách liên h thc ti này vi cm nghim ca đức tin trong thế gii hin ti ca chúng ta” (123). Ch khi nào hướng v chân tri này chúng ta mi nhn thy rng Li Chúa là nhng ǵ sng động và được ng cùng tng người chúng ta nơi đây và vào lúc này đây ca cuc đời chúng ta. Theo chiu hướng y, định nghĩa ca y Ban Thánh Kinh ca Ṭa Thánh v ư nghĩa thiêng liêng, như được hiu bi đức tin Kitô giáo, vn hoàn toàn c̣n nguyên giá tr ca nó: nó là “ư nghĩa được bày t bi các sách thánh kinh khi đọc lên dưới tác động ca Thánh Linh, trong bi cnh ca mu nhim Chúa Kitô vượt qua cũng như ca s sng mi t đó xut phát. Bi cnh này thc s hin hu. Nơi bi cnh y Tân Ước nh́n nhn vic nên trn ca các Sách Thánh. V́ thế hết sc đáng đọc li Thánh Kinh theo chiu hướng ca bi cnh mi này, bi cnh v s sng trong Thn Linh” (124).

(c̣n tiếp)