Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc Dẫn Giải Thánh Kinh trong Giáo Hội

 

Nhu cầu cần vượt lên trên “chữ nghĩa”

38.      Việc tái nhận thức vai tṛ tương giao giữa các ư nghĩa khác nhau của Thánh Kinh bởi thế trở thành những ǵ thiết yếu để thấy rơ được cuộc vượt qua từ văn tự tới tinh thần. Đây không phải là một cuộc vượt qua tự động, tự phát; trái lại, văn tự cần phải được siêu việt hơn: “Lời Chúa không bao giờ chỉ là những ǵ ngang hàng với văn tự của cuốn sách. Để đạt đến cuộc vượt qua này cần phải được tiến hành và trải qua một tiến tŕnh hiểu biết được hướng dẫn bởi tác động nội tâm của toàn cục thể, và do đó nó cũng cần phải trở thành một tiến tŕnh quan trọng” (125). Ở đây chúng ta thấy được lư do tại sao một tiến tŕnh đích thực của việc giải thích không bao giờ chỉ thuần là một tiến tŕnh về tri thức mà c̣n là một tiến tŕnh được cảm nghiệm, ḍi phải hoàn toàn gắn bó vào đời sống của Giáo Hội, tức là vào sự sống “theo Thần Linh” (Gal 5:16). Những qui chuẩn được ấn định ở Đoạn 12 trong Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum bởi thế trở nên rơ ràng hơn: việc tiến hành không thể xẩy ra liên quan tới một mảnh văn tự riêng tư nào, trừ phi nó được thấy liên hệ với toàn thể Thánh Kinh. Thật vậy, đích điểm mà chúng ta cần phải tiến hành tới là Lời duy nhất. Có một thảm trạng nội tại xẩy ra trong tiến tŕnh này, v́ việc vượt qua xẩy ra theo quyền lực của Thần Linh không thể nào tránh được việc liên hệ với tự do của từng người. Thánh Phaolô đă sống cuộc vượt qua này một cách trọn vẹn trong đời sống của ḿnh. Theo lời của ngài: “chữ nghĩa th́ giết hại c̣n Thần Linh ban sự sống” (2Cor 3:6), ngài đă bày tỏ, bằng những từ ngữ quyết liệt, tính chất quan trọng của tiến tŕnh siêu việt trên văn tự mà tiến đến chỗ hiểu văn tự chỉ theo chiều hướng tổng thể. Thánh Phaolô đă nhận thức được rằng: “Thần Linh của niềm tự do có một danh xưng và v́ thế tự do đó có một tiêu chuẩn nội tại: ‘Chúa là Thần Linh và ở đâu có Thần Linh của Chúa th́ ở đấy có tự do’ (2Cor 3:17). Vị Thần Linh của tự do này không phải chỉ là tư tưởng riêng của nhà dẫn giải thánh kinh, là quan điểm riêng của nhà dẫn giải thánh kinh. Vị Thần Linh này là Chúa Kitô, và Chúa Kitô là Chúa, Đấng tỏ cho chúng ta thấy đường lối” (126). Chúng ta biết rằng đối với cả Thánh Âu Quốc Tinh (Augustinô) th́ cuộc vượt qua này vừa là những ǵ thảm thê vừa thanh thoát; ngài đă tiến tới chỗ tin tưởng Thánh Kinh – một thánh kinh đầu tiên đă khiến ngài cảm thấy như là những ǵ rất rời rạc tự chúng chẳng liên hệ ǵ với nhau và có những chỗ lại rất tồi tệ – nhờ chính tiến tŕnh siêu vượt trên văn tự này, một tiến tŕnh ngài học được từ Thánh Ambrôsiô về việc giải thích theo khoa mẫu dáng học (typology), một cách giải thích cho thấy toàn thể Cựu Ước là đường dẫn đến Chúa Giêsu Kitô. Đối với Thánh Âu Quốc Tinh, việc siêu việt trên ư nghĩa văn tự làm cho chính văn tự trở thành khả tín hơn, và giúp cho ngài cuoôi cùng có thể t́m thấy câu trả lời cho niềm khắc khoải sâu xa trong nội tâm và nỗi khát vọng chân lư của ngài (127).

(c̣n tiếp)