Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc Dẫn Giải Thánh Kinh trong Giáo Hội

 

Mối hiệp nhất nội tại của Thánh Kinh

39.      Trong cuc vượt qua t văn t ti tinh thn, chúng ta c̣n hc thy được, trong truyn thng cao c ca Giáo Hi, mi hip nht ca Thánh Kinh, được bt ngun t mi hip nht ca Li Chúa, Li thách đố đời sng ca chúng ta và liên l kêu gi chúng ta ăn năn hoán ci (128). đây, nhng li ca Hugh of Saint Victor vn là mt ch dn vng chc: “Tt c Thánh Kinh thn linh ch là mt cun sách, và cun sách duy nht này là Chúa Kitô, nói v Chúa Kitô và nên trn nơi Chúa Kitô” (129). Tt nhiên khi nh́n Thánh Kinh theo thun chiu hướng lch s hay văn t th́ Thánh Kinh không phi là mt cun Sách duy nht na, mà là mt tng hp các cun sách v văn chương được viết ra qua gịng lch s mt ngàn năm hay dài hơn, và nhng cun sách riêng r ca nó không d dàng thy được có mt mi hip nht ni ti; trái li, chúng ta rơ ràng thy được cái bt nht gia nhng cun sách riêng r này. Đó đă tng là trường hp ca Thánh Kinh Do Thái, b thánh kinh được Kitô hu chúng ta gi là Cu Ước. C̣n hơn thế na nếu Kitô hu chúng ta liên kết Tân Ước và các bn văn ca Tân Ước như là mt th mu cht v thích nghĩa đối vi Thánh Kinh ca dân Do Thái, như thế vic gii thích Thánh Kinh ca Dân Do Thái nhưđường li dn ti Chúa Kitô. Tân Ước thường không s dng t ng “Scripture” (cf. Rom 4:3; 1 Pet 2:6) mà là “ the Scriptures ” (cf. Mt 21:43; Jn 5:39; Rom 1:2; 2 Pet 3:16), mt t ng dù sao cũng được thy nơi toàn th ca nó như là mt Li Chúa duy nht ng cùng chúng ta (130). Điu này làm sáng t vn đề là con người ca Chúa Kitô là nhng ǵ cng hiến mi hip nht cho toàn th “Scriptures” liên quan ti “Li” duy nht này. Như thế chúng ta có th hiu nhng li Đon 12 trong Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum, nhng li cho thy mi hip nht ni ti ca toàn th Thánh Kinh như là mt qui chun quyết lit cho mt th dn gii đứng đắn v đức tin.

(c̣n tiếp)