Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc Dẫn Giải Thánh Kinh trong Giáo Hội

 

Những đoạn “tối” của Thánh Kinh

42.      Trong vic bàn đến mi liên h gia Cu Ước và Tân Ước, Thượng Ngh cũng lưu tâm ti nhng đon trong Thánh Kinh, mà v́ nhng ǵ là bo động và vô luân đôi khi được cht cha, cho thy tính cách m mt và khó khăn. đây, trước hết và trên hết chúng ta cn phi nh rng mc khi thánh kinh được cm r sâu trong lch s. D án ca Thiên Chúa được t hin mt cách tun t như tiến và chm chm được hoàn tt, theo nhng giai đon ni tiếp nhau , cho dù nhân loi có kháng c. Thiên Chúa đă chn mt dân tc và nhn ni thc hin vic dn dt cùng giáo dc h. Vn đề mc khi là vic được phù hp vi tm mc v văn hóa và luân lư ca nhng thi đim cách bit và v́ thế din t nhng s kin và nhng tp tc, chng hn như vic bp bm và la đảo, cũng như nhng hành động bo lc và tàn sát, mà không hin nhiên t ra bài bác nhng điu như thế. Điu y có th được gii thích bi bi cnh v lch s, tuy nhiên nó có th làm cho thành phn độc gi tân tiến b di li, nht là nếu h không lưu ư ti nhiu vic làm “ti tăm” được hành x qua các thế k cũng như trong thi đại ca chúng ta đây. Trong Cu Ước, vic rao ging ca các v tiên tri đă mnh m thách đố hết mi th bt chính và bo lc, cho dù là tp th hay cá nhân, và do đó tr thành đươờg li Thiên Chúa s dng để hun luyn dân ca Ngài để sa son cho Phúc Âm. Bi thế, tht là sai lm khi b qua nhng đon Thánh Kinh gây bi rôi trc trc cho chúng ta y. Trái li, chúng ta cn phi ư thc rng vic gii nghĩa xác đáng các đon thánh kinh y đ̣i hi phi có mt tŕnh độ chuyên môn do được đào luyn để có th gii thích các sách thánh theo bi cnh văn chương lch s ca chúng cũng như theo quan đim ca Kitô giáo là quan đim cht cha cái then cht cho vic gii thích ti hu ca ḿnh đó là “Phúc Âm và gii răn mi ca Chúa Giêsu Kitô được th hin nơi mu nhim vượt qua” (140). Tôi khuyến khích ccác hc gi và các v mc t hăy giúp cho tt c mi tín hu tiến ti nhng đon thánh kinh y bng mt th gii thích giúp cho ư nghĩa ca chúng có th được sáng t trong mu nhim ca Chúa Kitô.

(c̣n tiếp)