Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc Dẫn Giải Thánh Kinh trong Giáo Hội

 

Vic đối thoi gia các v mc t, thn hc gia và các nhà dn gii Thánh Kinh

45.      Việc giải thích đích thực của đức tin có một vào thành quả quan trọng cho hoạt động mục vụ của Giáo Hội. Chính các vị Nghị Phụ của Thượng Nghị, chẳng hạn, đă khuyên dụ một mối liên hệ hoạt động chặt chẽ hơn giữa các vị mục tử, các nhà dẫn giải thánh kinh và các thần học gia. Các Hội Đồng Giám Mục có thể phát động những cuộc gặp gỡ như thế nhắm “mục đích cổ vơ mối hiệp thông hơn nữa nơi việc phục vụ Lời Chúa” (149). Việc hợp tác loại này sẽ giúp cho tất cả mọi người thi hành công việc của ḿnh moôt cấh hiệu nghiệm hơn cho thiện ích của toàn thể Giáo Hội. Đối với cả các vị học giaảnữa, chiều hướng mục vụ này bao gồm việc tiến đến với sách thánh bằng ư thức rằng đó là sứ điệp Chúa muốn ngỏ cùng cchúng ta v́ phần rỗi của chúng ta. Theo những lời của Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum th́ “các nhà dẫn giải thấh kinh Công giáo và các nhân viên khác ở lănh vực của khoa thần học thánh cần phải chuyeê cần làm việc với nhau và dưới ánh mắt canh chừng của huấn quyền thánh. Khi sử dụng các kỹ thuật thích đáng, họ cần phải cùng nhau khảo sát và giải thích các sách thánh môä cách hết sức có thể của những kẻ là thừa tác viên của Lời Chúa có thể ban phát cấh hiệu năng dưỡng chất Thánh Kinh cho dân Chúa. Dưỡng chất này lầnhững ǵ soi sáng trí khôn, kiên cường ḷng muốn và nung nấu tâm can của những con người nam nữ bằng t́nh yêu của Thiên Chúa” (150).

(c̣n tiếp)