Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc Dẫn Giải Thánh Kinh trong Giáo Hội

 

Các thành qu cho vic hc hi v thn hc

 

47.      Mt thành qu na ca vic thích đáng gii thích ca đức tin liên quan ti nhng hàm ư cn thiết ca nó đối vi vic đào luyn v dn gii thánh kinh và v thn hc, nht là vic đào luyn các ng sinh làm linh mc. Cn phi cn thn bo đảm rng vic hc hi Thánh Kinh thc s là linh hn ca khoa thn hc v́ nó được công nhn là Li Chúa được ng cùng thế gii ngày nay, cùng Giáo Hi cũng như tng cá nhân mi người chúng ta. Các qui tc được n định S 12 Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum cn phi được thc s chú ư và tr nên đối tượng sâu xa hc hi. Không được phn khích các quan nim nghiên cu có tính cách hc gi cn được coi là nhng ǵ trung dung liên quan ti Thánh Kinh. Cũng như vic hc nguyên ng được s dng để viết Thánh Kinh và các phương pháp xng hp ca vic gii thích, các sinh viên cn phi có mt đời sng thiêng liêng sâu xa, để cm nhn được rng Thánh Kinh ch có th hiu được nếu Thánh Kinh đi vào đời sng.

 

Theo nhng chiu hướng y, tôi mun rng vic hc hi Li Chúa, c li được truyn li và thành văn, được liên tc thi hành bng mt tinh thn giáo hi sâu xa, và vic đào luyn v hàn lâm phi lưu tâm nhng can thip thích đáng ca hun quyn, mt hun quyn “không vượt tri hơn Li Chúa mà là tôi t ca Li Chúa. Hun quyn ch dy nhng ǵ đă được truyn li cho ḿnh. Theo lnh thn linh và nh Thánh Linh tr giúp, hun quyn lng nghe Li Chúa mt cách st sng, canh gi Li Chúa mt cách trân trng và tŕnh bày Li Chúa mt cách trung thành” (159). Bi thế cn phi lưu ư là li hướng dn y thông đạt vic công nhn là “Thánh Truyn, Thánh Kinh và hun quyn ca Giáo Hi liên h và liên kết vi nhau ti độ không mt yếu t nào trong 3 yếu t có th tn ti mà li thiếu mt các yếu t kia” (160) Tôi hy vng rng, trong vic trung thành vi giáo hun ca Công Đng Chung Vaticanô II, vic hc hi Thánh Kinh, vic đọc Thánh Kinh trong mi hip thông ca Giáo Hi hoàn vũ, s thc s là linh hn ca các cuc nghiên cu hc hi v thn hc (161).

 

(c̣n tiếp)