Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Vị Thiên Chúa phát ngôn 

Thánh Kinh, linh ứng và sự thật 

19.      Ư niệm chính để hiểu bản văn thánh như là Lời Chúa theo ngôn từ loài người chắc chắn phải là ư niệm về việc linh ứng. Cả ở đây nữa chúng tôi đề nghị một thứ loại suy: như Lời Chúa hóa thành nhục thể bởi quyền phép Thánh Linh nơi cung ḷng Trinh Nữ Maria thế nào th́ Thánh Kinh cũng xuất phát từ ḷng Giáo Hội bởi quyền năng của cùng vị Thần Linh. Thánh Kinh là “Lời Chúa được viết xuống theo ơn linh ứng của Thánh Linh” (66). Như thế người ta thấy được tất cả tầm quan trọng của vị tác giả loài người, vị đă viết ra các bản văn linh thánh, và đồng thời, chính Thiên Chúa là vị tác giả đích thực.  

Như các Nghị Phụ của Thượng Nghị đă khẳng định, đề tài linh ứng hiển nhiên là nhuưng ǵ quan trọng để thích đáng tiến đến với Thánh Kinh và việc đúng đắn dẫn giải Thánh Kinh (67), một việc dẫn giải, về phần ḿnh, được thực hiện trong cùng một Thần Linh là Đấng linh ứng viết ra các sách thánh (68). Bất cứ khi nào tầm nhận thức của chúng ta về việc linh ứng của Thánh Kinh trở nên yếu kém th́ chúng ta có nguy cơ đọc Thánh Kinh như là một đối tượng của vấn đề ṭ ṃ về lịch sử chứ không c̣n là công việc của Thánh Linh để chúng ta có thể nghe thấy chính Chúa nói và nhận thấy Ngài hiện diện trong lịch sử.  

Các Nghị Phụ của Thượng Nghị cũng nhấn mạnh đến mối iên hệ giữa đề tài linh ứng và đề tài về sự thật của Thánh Kinh (69). Chắc chắn việc nghiên cứu sâu xa hơn về tiến tŕnh linh ứng sẽ giúp hiểu biết hơn về sự thật được chất chứa nơi các sách thánh. Như giáo huấn của Công Đồng nói về vấn đề này th́ các sách được linh ứng giảng dạy sự thật: “bởi thế, v́ tất cả được các vị tác giả thánh, hay các vị trước tác thánh, khẳng định đều cần phải được coi như Thánh Linh khẳng định, mà chúng ta cần phải công nhận rằng các cuốn sách Thánh Kinh mạnh mẽ, trung thành và vô ngộ dạy rằng sự thật mà, v́ phần rỗi của chúng ta, Thiên Chúa muốn thấy được kư thác cho Thánh Kinh. Bởi vậy, ‘tất cả thánh kinh được Thiên Chúa linh ứng và hữu ích để giảng dạy, để sửa bảo, để sửa chữa và để huấn luyện trong chính trực, nhờ đó con người của Thiên Chúa được thành thạo, trang bị để làm hết mọi việc lành’ (2 Tim 3:16-17, Greek)” (70).

Thực sự th́ việc suy tư thần học bao giờ cũng coi vấn đề linh ứng và sự thật như hai quan niệm chính đói với một thứ giải thịch của Giáo Hội về Thánh Kinh. Tuy nhiên, người ta cần phải nhận thấy nhu cầu cần phải giải thích các sách thánh theo bản chất của các bản văn này. Ở đây tôi muốn bày tỏ niềm hy vọng thiết tha của tôi trong việc muốn thấy việc nghiên cứu về lănh vực này sẽ được phát triển và sinh hoa kết trái cho cả khoa thánh kinh lẫn cho đời sống thiêng liêng của tín hữu. 

(c̣n tiếp)