Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Vị Thiên Chúa phát ngôn

 

Thiên Chúa lên tiếng đối thoại

 

6.     Cái mới mẻ của mạc khải thánh kinh ở sự kiện là Thiên Chúa được nhận biết qua việc đối thoại Ngài muốn thực hiện với chúng ta (14). Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum đă diễn tả điều này khi nh́n nhận rằng Vị Thiên Chúa vô h́nh này “v́ t́nh yêu thương trọn vẹn của ḿnh, ngỏ lời cùng con người nam nữ như là thành phần bạn hữu của ḿnh, và sống giữa họ, để mời gọi họ và tiếp nhận họ vào t́nh bằng hữu của Ngài” (15). Tuy nhiên, chúng ta sẽ chưa nắm bắt được đầy đủ ư nghĩa của Lời Mở Đầu của Thánh Gioan nếu chúng ta dừng lại ở sự kiện là Thiên Chúa muốn hiệp thông yêu thương với chúng ta. Thật vậy, Lời Chúa, Đấng nhờ Người mà “mọi sự được tạo thành” (Jn 1:3) và là Đấng “đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:14), cũng là Lời hiện hữu “từ ban đầu” (Jn 1:1). Nếu chúng ta nhận thức rằng đây là những ǵ bóng gió về cái ban đầu của Sách Khởi Nguyên (cf. Gen 1:1), chúng ta thấy được một thứ ban đầu tuyệt đối và nói với chúng ta về sự sống nội tại của Thiên Chúa. Lời Mở Đầu của Thánh Gioan làm cho chúng ta nhận thức được rằng Logos – Lời thực sự là hằng hữu là chính Thiên Chúa từ đời đời. Thiên Chúa không bao giờ thiếu Logos – Lời của Ngài. Lời hiện diện trước việc tạo thành. Bởi thế, ở tâm điểm của sự sống thần linh là mối hiệp thông, là một tặng ân thuần túy. “Thiên Chúa là t́nh yêu” (1Jn 4:16), như được cùng vị Tông Đồ nói với chúng ta ở chỗ khác, như thế hướng tới “h́nh ảnh Thiên Chúa của Kitô hữu và theo đó là h́nh ảnh về con người cùng với định mệnh của họ” (16). Thiên Chúa tỏ ḿnh ra cho chúng ta như là một mầu nhiệm về mối t́nh yêu thương vô cùng đă khiến Cha đời đời nói Lời của Ngài trong Thánh Linh. Do đó, Lời, Đấng từ ban đầu ở với Thiên Chúa và là Thiên Chúa, tỏ chính Thiên Chúa ra trong cuộc đối thoại yêu thương giữa các ngôi vị thần linh, và mời gọi chúng ta tham dự vào t́nh yêu này. Được dựng nên theo h́nh ảnh và tương tự Thiên Chúa Đấng là t́nh yêu, như thế chúng ta có thể hiểu được bản thân ḿnh chỉ ở chỗ chấp nhận Lời này và dễ dạy với tác động của Thánh Linh. Trong ánh sáng mạc khải bởi Lời Chúa th́ những ǵ bí ẩn nơi thân phận của con người hoàn toàn được sáng tỏ.

 

 

(c̣n tiếp)