Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Vị Thiên Chúa phát ngôn

 

Chiều kích vũ trụ của Lời Chúa

 

8.      Khi chúng ta lưu ư tới ư nghĩa căn bản của Lời Chúa như là những ǵ liên hệ tới Lời Chúa hằng hữu hóa thành nhục thể, Đấng Cứu Thế duy nhất và là vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người (22), và chúng ta lắng nghe lời này, chúng ta được mạc khải thần linh dẫn đến chỗ thấy được rằng lời này là nền tảng của tất cả mọi thực tại. Lời Mở Đầu của Thánh Gioan nói về Logos thần linh, rằng “nhờ Người mà tất cả mọi sự được thành nên, và không Người chẳng có ǵ được tạo dựng” (Jn 1:3); và trong Thư gửi Giáo Đoàn Côlôsê Chúa Kitô được nói là “trưởng tử của tất cả mọi tạo vật” (1:15), rằng “tất cả mọi sự được tạo thành nhờ Người và cho Người” (1:16). Tác giả của bức Thư gửi Giáo Đoàn Do Thái cũng nói rằng “nhờ đức tin chúng ta hiểu rằng thế giới này được tạo dựng nên bởi Lời Chúa, nhờ đó những ǵ thấy được đều làm nên từ những ǵ không hiện h́nh” (11:3).

 

Đối với chúng ta, việc loan báo này là một lời của sự tự do. Thánh Kinh nói với chúng ta rằng hết mọi sự hiện hữu không hiện hữu một cách t́nh cờ mà là do ư muốn của Thiên Chúa và thuộc về dự án của Ngài, một dự án có ư mời gọi tham dự vào sự sống thần linh trong Chúa Kitô. Tạo vật được xuất phát từ Logos và mang các dấu tích bất khả xóa bỏ của một Lư Trí sáng tạo truyền khiến nó và hướng dẫn nó; các bài thánh vịnh đă xướng lên niềm xác tín tràn đầy niềm vui rằng: “Nhờ Lời Chúa mà các tầng trời đă được tạo thành và nhờ hơi tở của miệng Ngài mà tất cả mọi cơ cấu của chúng được thành nên” (33:6); chưa hết, “Ngài phán th́ nó được hiện hữu; Ngài truyền khiến th́ nó xuất hiện” (33:9). Tất cả mọi thực tại đều diễn đạt mầu nhiệm ấy: “Các tầng trời nói lên vinh hiển Chúa; và bầu trời loan truyền kỳ công của Ngài” (19:1). Bởi thế, chính Thánh Kinh mời gọi chúng ta hăy nhận biết Đấng Hóa Công bằng việc chiêm ngắm tạo vật của Ngài (cf. Wis 13:5; Rom 1:19-20). Truyền thống tư tưởng của Kitô giáo đă khai triển yếu tố chủ yếu về cuộc giao hưởng lời ấy, chẳng hạn như Thánh Bonaventura, vị theo truyền thống cả thể của các vị Giáo Phụ Hy Lạp thấy tất cả mọi năng thể của việc tạo dựng đều hiện diện nơi Logos (23), đă nói rằng “hết mọi tạo vật đều là một lời Chúa, v́ nó loan truyền Thiên Chúa” (24). Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum đă tổng hợp hóa luận cứ này khi nói rằng “Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và bảo tŕ tất cả mọi sự bằng Lời của ḿnh (cf Jn 1:3), cống hiến chứng cớ liên lỉ về bản thân ḿnh nơi các thực tại được tạo thành” (25).

 

 

(c̣n tiếp)