Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Vị Thiên Chúa phát ngôn

 

Việc tạo dựng con người

 

9.      Như thế, thực tại được xuất phát từ Lời, như creatura Verbi, và hết mọi sự được kêu gọi để phục vụ Lời này. Tạo vật là khung cảnh cho thấy việc triển khai toàn thể lịch sử của t́nh yêu giữa Thiên Chúa và tạo vật của Ngài; bởi thế, ơn cứu độ của con người là lư do nền tảng của hết mọi sự. Chiêm ngắm vũ trụ theo quan điểm của lịch sử cứu độ, chúng ta nhận ra vị thế đặc thù và chuyên biệt của con người trong tạo vật: “Thiên Chúa đă dựng nên con người theo h́nh ảnh của ḿnh, theo h́nh ảnh của Thiên Chúa Ngài đă dựng nên họ: Ngài đă dựng nên họ có nam có nữ” (Gen 1:27). Điều này giúp chúng ta có thể hoàn toàn nhận thấy được các tặng ân quí báu được Đấng Hóa Công ban cho: giá trị của thân xác chúng ta, tặng ân có trí khôn, tự do và lương tâm. Cả ở đây nữa, chúng ta khám phá thấy những ǵ được truyền thống triết lư gọi là “luật tự nhiên” (26). Thật vậy, “hết mọi người biết ư thức và trách nhiệm đều cảm nghiệm thấy một ơn gọi nội tại trong việc làm lành” (27) và do đó tránh dữ. Như Thánh Thomas Aquinas nói, nguyên tắc này là căn bản của tất cả những qui tắc khác của luật tự nhiên (28). Việc lắng nghe Lời Chúa dẫn chúng ta trước hết và trên hết đến chỗ trân quí nhu cầu sống theo thứ luật “được viết trong tâm can của con người” (cf Rm 2:15;7:23) này (29). Thế rồi Chúa Giêsu Kitô ban cho loài người một luật mới, luật Phúc Âm, luật thăng hóa và làm trọn luâả tự nhiên một cách tuyệt vời, giải phóng chúng ta khỏi luật tội lỗi là những ǵ v́ nó, như Thánh Phaolô nói: “Tôi muốn điều đúng nhưng lại không làm nó” (Rm 7:18). Nó cũng giúp cho con người nam nữ có thể, nhờ ân sủng, thông phần vào sự sống thần linh và thắng vượt cái vị kỷ của họ (30).

 

(c̣n tiếp)