Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phn Hai

 Li Thiên Chúa trong Giáo Hi – Verbum in Ecclesia

 “Thế nhưng những ai tiếp nhận Người th́ Người ban cho họ quyền làm con cái Thiên Chúa” (Jn 1:12)

 

Phụng Vụ, khung cảnh đặc biệt cho Lời Chúa

 

Thánh Kinh và các bí tích

53.      Khi bàn đến tm quan trng ca phng v để hiu được Li Chúa, Thượng Ngh Giám Mc này đă đề cao mi liên h gia Thánh Kinh và công vic ca các bí tích. Rt cn phi đào sâu hơn v mi liên h gia Li Chúa và bí tích trong hot động mc v ca Giáo Hi cũng như trong vic suy tư thn hc (188). Tht s “phng v Li Chúa là yếu t quyết lit trong vic c hành mi mt bí tích ca Giáo Hi” (189); tuy nhiên, trong vic thc hin mc v, không phi bao gi tín hu cũng ư thc được mi liên h này, cũng không cm nhn được mi hip nht gia c ch và li l. Vic này là “công vic ca các v linh mc và phó tế nht là khi các v ban phát các bí tích trong vic gii thích mi hip nht gia li l và bí tích nơi tha tác cv ca Giáo Hi” (190). Mi liên h gia li l và c ch bí tích là vic bày t có tính cách phng v hot động ca Thiên Chúa trong lch s cu độ nh tính cht tác hành ca chính li l. Trong lch s cu độ không có vn đề tách bit gia nhng ǵ Thiên Chúa phán và nhng ǵ Ngài làm. Li ca Ngài t ra sng động và ch động (cf Heb 4:12), như t ng Do Thái dabar t nó cho thy. C trong tác động ca phng v na, chúng ta gp được li ca Ngài hoàn thành nhng ǵ được nói lên. Bng vic dy cho Dân Chúa khám phá ra tính cht tác hành này ca Li Chúa trong phng v, chúng ta s giúp h nhn ra hot động ca Ngài trong lch s cu độ cũng như trong đời sng riêng tư ca h.