Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phn Hai

 Li Thiên Chúa trong Giáo Hi – Verbum in Ecclesia

 “Thế nhưng những ai tiếp nhận Người th́ Người ban cho họ quyền làm con cái Thiên Chúa” (Jn 1:12)

 Li Thiên Chúa và Giáo Hi

Vic hin din liên tc ca Chúa Kitô trong đời sng ca Giáo Hi 

51.      Mi liên h gia Chúa Kitô, Li ca Cha, và Giáo Hi không th nào trn vn hiu được liên quan ti thun quá kh mà thôi; trái li, nó là mt mi liên h sng động mà mi mt phn t tín hu được đích thân kêu gi tiến vào. Chúng ta đang nói v s hin din ca Li Chúa đối vi chúng ta ngày nay: “Này đây Thày măi cùng các con cho ti tn thế” (Mt 28:20). Như Đức Giáo Hoàng Giaon Phaolô II đă nói: “Mi liên quan ca Chúa Kitô đối vi con người thuc tt c mi thi đại được sáng t nơi thân ḿnh ca Người là Giáo Hi. Đó là lư do Chúa Kitô đă ha ban cho các môn đệ Thánh Linh, Đấng s “gi nh” và dy cho các v hiu được các lnh truyn ca Người (cf. Jn 14:26), và Đấng là nguyên lư và là ngun mch liên l ca môä s sng mi trên thế gii (cf. Jn 3:5-8; Rom 8:1-13) (175). Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum đă din t mu nhim này bng vic s dng m t thánh kinh v mt cuc đối thoi phu thê: “Thiên Chúa, Đấng đă nói trong quá kh, tiếp tc đối thoi vi hôn thê ca Người Con yêu du, và Thánh Linh, Đấng là cho tiếng ca Phúc Âm vang lên trong Giáo Hi và qua Giáo Hi vang lên trên thế gii, dn thành phn tín hu đến tt c s thaât và làm cho li ca Chúa Kitô ng trong h vi tt c tính cht phong phú ca ḿnh (cf. Col 3:16). (176) 

V Hôn Thê ca Chúa Kitô – mt đại sư ph v ngh thut lng nghe – hôm nay đây cũng lp li theo đức tin rng: “Ly Chúa, xin hăy nói, Giáo Hi ca Chúa đang lng tai nghe” (177). Đó là lư do Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum mi có ư bt đầu bng nhng li: “Khi trân trng lng nghe Li Chúa và tin tưởng công b Li Chúa, Thánh Công Đồng này…” (178). đây chúng ta gp thy mt định nghĩa năng động v đời sng ca Giáo Hi: “Vi nhng li y, Công Đồng nói lên mt khía cnh rơ ràng ca Giáo Hi: Giáo Hi là mt cng đồng lng nghe và loan báo Li Chúa. Giáo Hi không kín múc s sng t chính ḿnh mà là t Phúc Âm và t Phúc Âm Giáo Hi khám phá ra hướng đi mi m hơn bao gi hết cho cuc hành tŕnh ca ḿnh. Đó là mt đường li cn hết mi Kitô hu hiu biết và áp dng cho chính ḿnh: ch có nhng ai trước hết t ra thái độ lng nghe li Chúa mi có th tiến đến ch làm k loan báo tin mng” (179). Nơi Li Chúa được loan báo và lng nghe, cũng như nơi các bí tích, Chúa Giêsu nói vi mi mt người hôm nay, vào lúc này đây, rng: “Cha là ca con, Cha hiến ḿnh cho con”; nh đó chúng ta mi có th lănh nhn và đáp ng khi đáp li rng: “con là ca Chúa” (180). Như thế Giáo Hi hin lên như là mt môi trường mà trong đó, nh ân sng, chúng ta có th cm nghim thy nhng ǵ Thánh Gioan nói trong Li M Đầu Phúc Âm ca ngài: “vi tt c nhng ai lănh nhn Ngươờ th́ Người ban cho h quyn làm con cái Thiên Chúa” (Jn 1:12).