Bài 7 – 29/11/1995: M Maria Cho Chúng Ta Thy Thiên Chúa Tôn Trng N Gii

 

1.     Nhng khía cnh v thn hc và thiêng liêng nơi giáo hun ca Giáo Hi v M Maria, mt giáo hun đă được khai trin di dào trong th k ca chúng ta, gn đây đă chiếm được tm quan trng ni t quan đim xă hi hc và mc v, cũng để hiu biết rơ ràng hơn v vai tṛ ca n gii trong cng đồng Kitô hu cũng như trong xă hi, như chúng ta đă thy nơi nhiu cuc can thip quan trng ca Hun Quyn.

 

S đip cho n gii được ng li t các v Ngh Ph khi bế mc Công Đồng Chung Vaticanô II vào ngày 8/12/1965 là nhng ǵ quá rơ: “Thế nhưng, gi đang đến, thc s đă đim, khi ơn gi ca n gii đang được chiếm đạt mt cách trn vn, gi mà n gii chiếm được trên thế gii mt nh hưởng, mt thành qu và mt quyn lc chưa bao gi được cho đến nay” (Enchiridion Vat., 1, 307).

 

Tôi đă xác nhn nhng khng định này sau đó my năm trong Thông Đip Mulieris dignitatem: “Phm giá và ơn gi ca n gii – mt ch đề được con người và Kitô hu liên l nghĩ đến – đă tr thành ni bt ngoi thường trong nhng năm gn đây” (khon 1).

 

Vai tṛ và phm giá ca n gii đă được đặc bit tranh đấu trong thế k này bi phong trào n gii, mt phong tráo t́m cách phn ng, đôi khi bng nhng đường li mănh lit, chng li tt c nhng ǵ trong quá kh và hin ti đă gây ngăn tr cho vic trn vn cm nhn và phát trin nhân cách ph n cũng như vic h tham gia vào nhiu điu bày t trong đời sng xă hi và chính tr.  

 

Nhng đ̣i hi này phn ln là nhng ǵ hp lư và đă góp phn vào vic xây dng mt quan đim cân bng hơn v vn đề n gii trong thế gii hin đại. Giáo Hi, nht là trong nhng thi gian gn đây, đă đặc bit chú trng ti nhng đỏi hi này, được phn khi bi s kin là h́nh nh ca M Maria, nếu được thy trong ánh sáng ca đời sng ca M Phúc Âm, là mt đáp ng hiu năng cho ước mun gii phóng ca ph n: M Maria là con người duy nht hoàn trn mt cách cao c nht d án yêu thương ca Thiên Chúa đối vi loài người.

 

Hết mi ph n thông phn vi phm giá cao c ca M Maria

 

2.     D án này đă được bày t trong Cu Ước, vi tŕnh thut v vic to dng nói ti cp v chng đầu tiên được dng nên theo h́nh nh ca chính Thiên Chúa: “Vy Thiên Chúa đă dng nên con người theo h́nh nh Ngài, theo h́nh nh Thiên Chúa Ngài đă dng nên h; Ngài đă dng nên h có nam có n” (Gen 1:27). Bi thế, n gii, không thua kém ǵ nam nhân, cũng mang h́nh nh Thiên Chúa nơi bn thân ḿnh. Điu này có nghĩa là v́ s xut hin ca h trên mt đất này như là thành qu ca tác động thn linh, h cũng được cm nhn: “Thiên Chúa đă thy hết mi s Ngài đă dng nên, và thy rng nó rt là tt đẹp” (Gen 1:31). Theo quan đim này, vn đề khác nhau gia nam nhân và n gii không bao hàm tính cht thp kém ca n gii hay không cân bng ca h, nhưng là mt yếu t mi làm phong phú d án ca Thiên Chúa và là nhng ǵ “rt tt đẹp”.

 

Tuy nhiên, ư định ca Thiên Chúa c̣n vượt xa ngoài nhng ǵ được mc khi trong Sách Khi Nguyên. Tht vy, nơi M Maria, Thiên Chúa đă dng nên mt nhân cách n gii là nhng ǵ hoàn toàn vượt lên trên thân phn b́nh thường ca ph n như nó hin lên nơi vic to dng nên Evà. Cái tuyt diu có mt không hai ca M Maria trong thế gii ân sng và s trn lành ca M là hoa trái ca tm ḷng nhân ái thn linh đặc bit, mt ḷng nhân ái t́m cách nâng hết mi người, nam gii cũng như n nhân, lên ti s trn lành v luân lư và thánh thin là nhng ǵ thích đáng vi thành phn con cái tha nhn ca Thiên Chúa. M Maria “có phúc trong n gii”; tuy nhiên, hết mi người na thoam phn mt cách nào đó vào phm giá cao c ca M nơi d án thn linh.

 

3.     Tng ân đặc bit được ban cho Người M ca Chúa này chng nhng chng thc cho nhng ǵ chúng ta ch trương rng Thiên Chúa t ra tôn trng n gii, mà c̣n nhn mnh đến mi quan tâm sâu xa nơi d án ca Thiên Chúa đối vi vai tṛ bt kh thiếu ca h trong lch s nhân loi.

 

N gii cn khám phá ra mi trân trng thn linh này để càng ư thc hơn bao gi hết phm giá cao c ca ḿnh. Nhng trường hp v lch s và xă hi gây phn ng ca phong trào n gii được đánh du bng s thiếu cm nhn giá tr ca ph n; thường h b loi vào hàng th yếu hay thm chí mt vai tṛ bên l. T́nh trng này không cho h có th th hin hoàn toàn tính cht phong phú v s thông minh và khôn ngoan nơi n tính ca h. Tht vy, sut gịng lch s, n gii không phi là không thường phi chu đựng cnh hiếm thy các kh năng ca h được trân trngï, và đôi khi thm chí c̣n b khinh b và k th mt cách bt chính. Đây là trng thái ca nhng s v mà bt chp nhng đổi thay quan trng, tiếc thay vn tiếp tc thm chcí cho ti ngày nay nhiu quc gia và nhiu nơi trên thế gii.

 

4.     H́nh nh M Maria cho thy rng Thiên Chúa đă t ra trân trng n gii ti độ bt c h́nh thc k th nào đều thiếu căn bn v lư thuyết.

 

Công vic k diu mà Thiên Chúa đạt được nơi M Maria là nhng ǵ cng hiến cho con người nam n kh năng khám phá ra nhng chiu kích v thân phn ca h là nhng ǵ trước đó  chưa được nhn thc đầy đủ. Khi nh́n vào Người M ca Chúa này, n gii mi có th hiu được hơn na phm giá ca h và tính cách cao c nơi s v ca ḿnh. Thế nhưng, c nam nhân na, nơi ánh sáng ca v Trinh Mu này, s có th chiếm được mt cái nh́n trn vn và quân bng hơn v phm giá ca h, v gia đ́nh và v xă hi.

 

Vic chuyên tâm lưu ư ti h́nh nh ca M Maria, như M được tŕnh bày cho chúng ta thy trong Thánh Kinh như Giáo Hi tin tưởng đọc, là nhng ǵ vn c̣n cn hơn na đối vi s mt th din M đôi khi nhn lănh t mt s trào lưu n gii. V Trinh N Nazarét, trong mt s trường hp, đă được tŕnh bày như là nhng ǵ tiêu biu ca nhân cách n gii b giam nht trong mt th ni tr hn hp đóng khung.

 

M Maria, trái li, là mô phm cho vic phát trin trn vn ơn gi ca n gii, v́, mc dù nhng gii hn khách quan áp đặt lên thân phn xă hi ca M, M đă to được mt nh hưởng ln lao trên định mnh nhân loi và vic biến đổi xă hi.

 

Nơi M Maria tt c được kêu gi tin tưởng Chúa

 

5.     Hơn na, tín lư v Thánh Mu có th chiếu sáng trên muôn vàn cách thc trong đó s sng v ân sng là nhng ǵ làm gia tng v đẹp thiêng liêng ca n gii. Trước vic khai tác đáng xu h đôi khi làm cho ph b thành mt đồ vt phi phm giá, nhm ti cho tha măn nhng đam mê đê hèn, M Maria tái khng định ư nghĩa cao c ca v đẹp ph n, mt tng ân và là phn nh v đẹp ca Thiên Chúa.

 

Tht s là s trn ho ca n gii, khi nó hoàn toàn được hin thc nơi M Maria, trước hết có th thy như là mt trường hp ngoi l và bt kh noi gương bt chước, mt mô phm quá siêu vi để phng theo. Tht vy, s thánh thin có mt không ai ca M là v t ngay giây phút đầu tiên đă nhn được đặc ân Hoài Thai Vô Nhim đôi khi được coi là nhng ǵ xa vi vượt tm vi.

 

Tuy nhiên, chng nhng không phi là nhng ǵ kim chế trên con đường theo Chúa, s thánh thin cao c ca M Maria, ngược li, theo d án ca Thiên Chúa, là để phn khích tt c mi Kitô hu hăy m ḷng trước quyn năng thánh hóa ca ân sng Chúa là Đấng không ǵ không làm được. Bi thế, nơi M Maria tt c chúng ta được kêu gi hoàn toàn tin tưởng vào quyn toàn năng thn linh là nhng ǵ biến đổi các cơi ḷng, hướng dn chúng ti ch trn vn chp nhn d án yêu thương quan pḥng ca Ngài.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 6/12/1995, trang 15.