Thông Điệp Cách Mạng Hoa Lài

 

Kính gửi đồng bào Việt Nam,
 
Trong nhiều năm qua, tuổi trẻ và sinh viên học sinh Việt Nam đă liên tục lên án bọn bành trướng Bắc Kinh xâm chiếm đất, biển và hải đảo của Tổ Quốc Việt Nam, nhưng tiếc thay đảng và nhà nưóc Cộng Sản Việt Nam chẳng những làm ngơ mà c̣n nhẫn tâm ra tay đàn áp khốc liệt thanh niên và sinh viên học sinh Việt Nam.

 
Bọn bành trướng Bắc Kinh đă và đang ngang ngược bạo hành ngay trên hải phận Việt Nam, chúng bắn giết ngư dân, đụng ch́m tàu của ngư phủ, bắt giam người và tàu thuyền của người Việt Nam và đ̣i tiền chuộc như bọn hải tặc. Chúng ra lệnh cấm người Việt đánh cá ngay trên hải phận Việt Nam và càng bạo hành hơn khi tấn công tàu nghiên cứu B́nh Minh 02 của Việt Nam. Điều này đă chứng minh rỏ ràng là bọn bành trướng Bắc Kinh đă thực sự xâm chiếm toàn bộ biển nưóc ta. Trong khi đó đảng và nhà nước Việt Nam chẳng những giữ im lặng mà c̣n không có một hành động nào cụ thể để bảo vệ người dân cũng như sự vẹn toàn lănh thổ. Qua nhiều hiệp định và hiệp ước bất b́nh đẳng công khai và bí mật đă chứng minh hành vi cấu kết dâng đất, biển và hải đảo của đảng CSVN, cho nên khi bọn bành trưóng Bắc Kinh tuyên bố đất, biển và hải đảo thuộc chủ quyền họ th́ đảng và chính quyền CSVN im lặng và c̣n ra tay diệt trừ mọi tiếng nói phản kháng của người Việt Nam.

 
Truớc nỗi niềm Tổ Quốc Việt Nam bị giặc bành trướng Bắc Kinh xâm chiếm đất đai, biển và hải đảo đồng thời căm hờn đảng và nhà nưóc CSVN phản nưóc hại dân. Chính v́ thế mà nhiều thành phần xă hội của dân tộc Việt Nam, trong đó bao gồm: tuổi trẻ sinh viên học sinh Việt Nam (Hà Nội-Huế-Saigon và các tỉnh thành), một số các tưóng lănh QĐNDVN đă hưu trí và tại chức, một số các bậc trí thức khoa bảng về hưu và tại chức, một số các bậc lăo thành Cách Mạng , một số các công nhân viên chức, doanh nhân, thưong gia, luật gia, nông dân, dân oan, các chiến sĩ đấu tranh dân chủ … đă thoả thuận thống nhất ư chí là muốn cứu nưóc thoát khỏi sự xâm chiếm của bọn bành trưóng Bắc Kinh th́ phải tiến hành cuộc cách mạng dân tộc nhằm loại bỏ sự cai trị của đảng CSVN.

Sau khi cuộc cách mạng tưóc bỏ quyền lực của đảng CSVN thành công, chính quyền mới do dân và v́ dân sẽ ra đời sẽ khẳng định chủ quyền đồng thời tuyên bố bác bỏ mọi hiệp uớc bất b́nh đẳng liên quan đến đất đai biên giới, biển và hải đảo mà đảng CSVN đă bí mật hay công khai kư với Bắc Kinh.

 
Tồ Quốc Việt Nam ĐANG lâm nguy v́ giặc bành trướng Bắc Kinh đă xâm chiếm đất, hải đảo và nhất là vùng biển Đông nưóc ta. Giặc nội xâm cấu kết giặc ngoại xâm tàn phá đất nưóc Việt Nam, muốn cứu nưóc th́ toàn dân, toàn quân Việt Nam phải quyết tâm trừ giặc nội xâm và chống giặc ngoại xâm.

 
Ḷng người Việt Nam đă giao động trước hiện trạng Tổ Quốc đang lâm nguy, chúng tôi là tuổi trẻ, sinh viên học sinh Hà Nội-Huế-Saigon và các Tỉnh Thành kêu gọi đồng bào bao gồm mọi thành phần xă hội của dân tộc Việt Nam đoàn kết một ḷng chống giặc nội xâm và ngoại xâm cứu nưóc ngơ hầu chấm dứt sự cai trị của CSVN và thoát khỏi bàn tay bá quyền xâm lược Bắc Kinh.
 
Việt Nam, ngày 1 tháng 6 năm 2011
 
Sinh Viên Hà Nội-Huế-Saigon và các Tinh Thành
 
Thông Điệp Cách Mạng Hoa Lài đưọc lưu trữ tại website: http://www.butthepvietnam.webs.com/