Giáo Lư Thánh Mẫu

 

Bài 17 – 24/4/1996:

 

Thiên Chúa hằng trung thành vi giao ước ca Ngài

 

 

1.  Thánh Kinh thường dùng li din t “n t Sion” để nói v dân cư ca thành Giêrusalem là nơi rt quan trng v lch s và tôn giáo (cf. Mi 4:10-13; Zep 3:14-18; Zec 2:14; 9:9-10).

 

Vic nhân cách hóa theo n tính này giúp d dàng vic gii thích có tính cht phu thê nơi mi liên h yêu thương gia Thiên Chúa và dân Yến Duyên, thường được din t bng nhng t ngđính hôn nhân - betrothed” hay “người v - wife”.

 

Lch s cu độ là câu truyn t́nh ca Thiên Chúa, thế nhưng thường bao gm c tính cht bt trung ca con người. Li ca Chúa thường trách móc thành phn dân làm v này, thành phn làm đổ v Giao ước hôn nhân được kư kết vi Thiên Chúa: “Tht vy, như mt người v bt trung ĺa b chng ḿnh, các ngươi cũng bt trung vi Ta như vy, Ôi nhà Yến Duyên” (Jer 3:20), và kêu gi con cái Yến Duyên hăy nài xin cùng người m ca chúng rng: “Hăy van xin cùng người m ca các người, hăy van nài – v́ bà không phi là v ca Ta và Ta không phi là chng ca bà” (Hos 2:2).

 

Ti bt trung làm ô uế dân yean Duyên, người v ca Giavê này là ǵ? Trước hết là vic tôn th ngu tượng: theo thánh kinh, th́ trước con mt ca Chúa, vic thành phn dân tuyn chn ca Ngài chy theo các thuư ngu tượng là nhng ǵ tương đương vi vic ngoi t́nh.

 

2.  Tiên tri Hosea khai trin, bng nhng h́nh nh mănh lit và thm thiết, đề tài v Giao Ước phu thê gia Thiên Chúa và dân ca Ngài cũng như v vic bt trung ca h: kinh nghim cá nhân ca ông tr thành mt biu hiu hùng hn v nó. Tht vy, khi con cái ca ông được sinh ra, ông được truyn rng: “Hăy gi nó tên là Không xót thương được, v́ Ta s không thương hi nhà Yến Duyên, th tha cho chúng tí nào c”, ri “Hăy gi nó là Không phi dân Ta, v́ các ngươi không phi là dân Ta và Ta không phi là Thiên Chúa ca các ngươi” (Hos 1:6,9).

 

Thiên Chúa loan báo mt Giao Ước hoàn ho hơn cho tương lai

 

Li trách móc ca Chúa và kinh nghim tht vng v vic tôn th các th ngu tượng khiến cho người v bt trung này hi tâm nghĩ li, và, thng hi, cô ta s nói rng: “Tôi s lên đường tr v cùng người chng đầu tiên ca tôi, v́ nh đó tôi mi sng tt hơn là bây gi” (Hos 2:7). Thế nhưng, chính Thiên Chúa đă mun tái lp Giao Ước, và v́ thế li ca Ngài tr nên nhung nh, xót thương và êm ái du dàng: “Này đây, bi thế, Ta s d d nàng mà đưa nàng vào hoang địa ri th th cùng nàng” (Hos 2:14). Tht thế, hoang địa là nơi Thiên Chúa thiết lp Giao Ước vĩnh vin vi dân ca Ngài sau cuc gii phóng ca h khi t́nh trng làm nô l.

 

Qua nhng h́nh nh yêu thương này, nhng h́nh nh cho thy mi liên h khó khăn gia Thiên Chúa và Yến Duyên, v tiên tri này làm sáng t t́nh trng đại thm ha ca ti li, t́nh trng bt hnh ca nhng ǵ là bt trung cùng vi nhng n lc ca t́nh yêu thn linh trong vic nói vi tâm can ca con người và mang h tr v li vi Giao Ước.

 

3.  Bt k nhng trc trc v thi đim, qua ming ca v tiên tri này, Thiên Chúa loan báo mt Giao Ước trn ho hơn cho tương lai: “Vào ngày đó, Chúa phán, ngươi s gi Ta là ‘người chng ca tôi’ và không c̣n gi Ta là “thn Baal ca tôi’ na… Và Ta s đính hôn vi ngươi đến muôn đời; Ta s đính hôn ngươi vi Ta trong chính trc và trong công lư, trong t́nh yêu bn vng và trong xót thương. Ta s đính hôn ngươi vi Ta trong thy chung, và ngươi s nhn biết V Chúa này” (Hos 2:16, 19-20).

 

Chúa không b tht đảm trước ni yếu hèn ca con người, trái li, đáp li nhng bt trung ca con người bng cách đề ra mt mi hip nht vng chc hơn và thân mt hơn: “Ta s gieo hn cho Ta nơi mnh đất này. Và Ta s xót thương đứa Không xót thương được, và Ta s nói cùng đứa Không phi dân Ta rng ‘Ngươi là dân ca Ta’; và hn s nói rng: ‘Ngài là Thiên Chúa ca tôi’” (Hos 2:23).

 

Cùng mt nhăn quan v mt th Giao Ước mi cũng được tiên tri Giêrêmia tŕnh bày cho dân chúng chn lưu đầy: “Chúa phán, by gi Ta s là Thiên Chúa ca tt c mi gia đ́nh ca Yến Duyên, và h s là dân ca Ta’. Thế nên Chúa phán: ‘Thành phn dân thoát khi gươm đao đă thy được ân sng trong hoang địa; khi Yến Duyên t́m ch ngh ngơi, Chúa đă hin ra vi ông t xa. Ta đă yêu thương ngươi bng mt t́nh yêu vĩnh cu; bi thế Ta đă tiếp tc t ḷng trung thành vi ngươi. Ta li xây dng ngươi và ngươi s được dng lên, Ôi Yến Duyên trinh trong!’” (Jer 31:1-4).

 

Bt chp s bt trung ca dân chúng, t́nh yêu vĩnh hng ca Thiên Chúa bao gi cũng sn sàng tái thiết giao ước yêu thương và cng hiến mt th cu độ vượt trên tt c nhng ǵ ước mong.

 

4.  Tiên tri Êzêkiên và Isaia cũng đề cp ti h́nh nh người đàn bà bt trung được th tha này. Qua tiên tri Êzêkiên, Chúa nói vi người v ḿnh rng: “Thế nhưng Ta s nh li giao ước ca Ta vi ngươi trong nhng ngày ngươi c̣n tr trung, và Ta s thiết lp vi ngươi mt giao ước vĩnh cu” (Ez 16:60).

 

Sách ca Tiên Tri Isaia trích mt li đầy êm ái du dàng như sau: “V́ Đấng To Dng ca ngươi là chng ca ngươi… V́ trong giây lát Ta rung b ngươi, nhưng đầy ḷng xót thương Ta s bao che ngươi. Trong cơn thnh n bùng lên trong phút chc, Ta đă không thèm nh́n ngươi, thế nhưng vi t́nh yêu thương vĩnh cu Ta s xót thương ngươi, Chúa là Đấng Cu Chuc ca ngươi phán” (Is 54:5,7-8).

 

Li ha hn cho n t Sion là mt t́nh yêu mi m và thy chung, mt nim hy vng cao c thng vượt t́nh trng b b rơi ca người v bt trung này: “Hăy nói cùng n t Sion rng ‘Này đây, vic cu độ ca ngươi đă đến; này đây, phn thưởng ca Người đang vi Ngài, và vic đền bù trước Ngài’. Và h s được gi là dân Thánh, dân được Cu Chuc ca Chúa; và ngươi s được gi là T́m Thy, mt thành không b rung b” (Is 62:11-12).

 

Mi liên h vi Thiên Chúa được din t bng nhng t ng lư tưởng

 

V tiên tri này gii thích rng: “Ngươi s không c̣n được gi là B B Rơi, và mnh đất ca ngươi s không c̣n gi là B Hoang; nhưng ngươi s được gi là nim vui ca Ta nơi nó, và mnh đất ca ngươi s được gi là Thành Hôn; v́ Chúa hoan h nơi ngươi, và mnh đất ca ngươi s kết duyên. V́ như mt nam nhân tr trung cưới mt trinh n thế nào th́ Dng Xây Dng ngươi s cưới ly ngươi như thế; và như chàng r hoan h v cô dâu th nào th́ Thiên Chúa ca ngươi cũng hoan lc v ngươi như thế” (Is 62:4-5).

 

Nhng h́nh nh và thái độ ca t́nh yêu, mt t́nh yêu được Sách Dim T́nh Ca tóm li trong câu: “Ta là ca t́nh nhân Ta và t́nh nhân ca Ta là ca Ta” (6:3). Bi vy, mi liên h gia Giavê và dân ca Ngài mt ln na được tŕnh bày đây bng nhng t ng lư tưởng tuyt vi.

 

5.  Khi lng nghe bn văn ca các li tiên tri, M Maria chc chn có ư nghĩ v vin nh y, mt vin nh đă dưỡng nuôi trong tâm can M nim hy vng v v thiên sai cu tinh.

 

Nhng li trách móc ng cùng thành phn dân tc bt trung chc chn đă tác động nơi M mt cuc dn thân nhit lit hơn na trong vic trung thành vi Giao Ước y, ch tâm thn ca M m ra trước d án ca mt cuc hip thông phu thê vĩnh cu vi Chúa trong ân sng và t́nh yêu. T Giao Ước mi này xut hin ơn cu độ ca toàn thế gii.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 1/5/1996, trang 11.