Giáo Lư Thánh Mẫu

 

Bài 18 – 1/5/1996:

 

 

Mẹ Maria đáp ng Thiên Chúa bng t́nh yêu phu thê

 

 

1.  Vao thi đim Truyn Tin, M Maria, “người n t Sion hoan h” (Lumen gentium, n. 55), được v thiên thn chào như M là v đại din cho nhân loi, được kêu gi để t ḷng ưng thun cho vic Nhp Th ca Người Con Thiên Chúa.

 

Lời đầu tiên vị thiên thần nói cùng Mẹ đó là mời gọi Mẹ hăy hân hoan: chaire, tức là “hân hoan”. Tiếng Hy Lạp này đă được chuyển dịch sang Latinh là “Ave”, một bày tỏ đơn sơ của lời chào dường như không hoàn toàn tương đương với những ư hướng của vị sứ giả thần linh cùng với bối cảnh xẩy ra cuộc hội ngộ này.

 

Dĩ nhiên, chaire cũng là một h́nh thức của lời chào thường được các người Hy Lạp sử dụng, thế nhưng những hoàn cảnh đặc biệt nó được sử dụng không liên hệ tới bầu không khí của một cuộc gặp gỡ thường t́nh. Thật vậy, chúng ta không được quên rằng vị thiên thần biết được một việc loan báo có một không hai trong lịch sử loài người: bởi thế ở đây không có chuyện gặp gỡ đơn giản tầm thường. Trái lại, nguyên nghĩa của lời phát biểu chaire là “hân hoan” xem ra xứng hợp hơn với trường hợp ngoại thường này.

 

Như các vị Giáo Phụ Hy Lạp đặc biệt liên lỉ vạch ra, khi trưng dẫn một số lời tiên tri khác nhau, lời mời gọi hăy hân hoan rất thích đáng đối với việc loan báo Đấng Thiên Sai tới.

 

Hăy hoan h v́ Chúa đă thc hin nhng vic trng đại

 

2.  Trước hết, chúng ta nghĩ đến Tiên Tri Zephaniah. Đoạn văn về Truyền Tin cho thấy có một cuộc song hành lư thú với lời sấm của ông: “Hăy hát to lên, Ôi nữ tử Sion; hăy la lên, Ôi Yến Duyên! Hăy hân hoan và hớn hở hết ḷng, Ôi nữ tử Giêrusalem!” (Zep 3:14). Có một lời mời gọi vui lên: “Hăy hết ḷng hân hoan và hớn hở!” (câu 14). Sự hiện diện của Chúa được đề cập tới: “Vị Vua của Yến Duyên là Chúa đang ở giữa ngươi” (câu 15). Có lời huấn dụ đừng sợ nữa: “Đừng sợ, Ôi Sion, đừng để cho đôi tay ngươi ră rời” (câu 16). Sau cùng, có cả một lời hứa hẹn về việc can thiệp cứu độ của Thiên Chúa: “Chúa là Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi, một chiến binh mang lại chiến thắng” (câu 17). Những so sánh th́ rất nhiều và thường xuyên là những ǵ dẫn người ta tới chỗ nhận thấy Mẹ Maria như là một “nữ tử Sion” mới, vị có đầy lư do để hân hoan v́ Thiên Chúa đă quyết định hoàn thành dự án cứu độ của Ngài.

 

Một lời mời gọi hân hoan tương tự, thậm chí ở một bối cảnh khác, xuất phát từ lời của tiên tri Joel: “Đừng sợ, Ôi đất đai; hăy vui tươi và hoan hỉ, v́ Chúa đă thực hiện những việc trọng đại!... Ngươi sẽ b iết rằng Ta ở giữa Yến Duyên” (Jl 2:21-27).

 

3.  Li sm ca tiên tri Zechariah cũng quan trng, li sm được trích dn liên quan đến vic Chúa Giêsu vào Thành Giêrusalem (Mt 21:5; Jn 12:15). Trong li sm này, lư do hân hoan được thy nơi vic đức vua Thiên Sai ti: “Hăy tht là hoan h, Ôi n t Sion! Hăy la to lên, Ôi n t Giêrusalem! Này vua ca ngươi đang đến vi ngươi; Người là v chiến thng và vinh thng, khiêm tn… và Người s ban ḥa b́nh cho chư dân” (zec 9:9-10).

 

Sau hết, vic loan báo nim vui cho tân Sion xut phát, theo Sách Tiên Tri Isaia, t nhiu thế h ca nó, mt du hiu ca phúc lành thn linh: “Hăy hát ca Ôi k hiếm mun, người không cưu mang; hăy vang tiếng ca khen và kêu to, ngươi là k chưa tng lâm bn! V́ con cái ca k b rung b s nhiu h7n con cái ca người thành hôn, Chúa phán” (Is 54:1).

 

Có 3 lư do cho li mi gi hân hoan, đó là s hin din cu độ ca Thiên Chúa gia dân ca Người, vic xut hin ca đức vua thiên sai và thành qu phong phú nhưng không được nên trn nơi M Maria. Chúng chng minh ư nghĩa có thai được Truyn Thng qui v li chào ca v thiên thn. Bng vic mi M t ra đồng ư vi vic hoàn trn li ha thiên sai và bng vic loan báo cho M biết phm v ti cao ca vic làm M Chúa, v thiên thn không th không mi gi M hăy vui lên. Tht vy, như Công Đồng Chung Vaticanô II nhc nh chúng ta: “Sau mt giai đon dài ch đợi, các thi đim đă được nên trn nơi M, v n t Sion hoan h, và d án cu độ mi được thiết lp khi Con Thiên Chúa mc ly bn tính loài người nơi M, nh đó Người có th, nơi các mu nhim v xác tht ca ḿnh, gii thoát con người khi ti li” (Lumen gentium, n. 55).

 

4.  Tŕnh thut v Truyn Tin giúp chúng ta có th nhn thy nơi M Maria mt tân “n t Sion”, v được Thiên Chúa kêu gi hăy sâu xa vui tươi. Nó th hin vai tṛ phi thường ca Người là m ca Đấng Thiên Sai, tht vy, như là m ca Con Thiên Chúa. V Trinh n này chp nhn s đip y vi tư cách là dân ca Đavít, thế nhưng chúng ta có th nói rng M chp nhn s đip này thay cho tt c nhân loi, v́ Cu Ước đă ni rng vai tṛ ca Đấng Thiên Sai thuc gịng dơi Đavít ti toàn th chư dân (cf. Ps 2:8; 71 [72]:8). Theo ư hướng thn linh th́ vic loan báo được ng cùng M hướng ti ơn cu độ ph quát.

 

M Maria đón nhn nim vui được các tiên tri báo trước

 

Để xác nhn vin nh ph quát này ca d án Thiên Chúa, chúng ta có th nhc li vài đon Cu Ước và Tân Ước là nhng đon so sánh ơn cu độ vi mt ba tic linh đ́nh cho tt c mi dân tc trên Núi Sion (cf Is. 25:6f) và là nhng đon loan báo ba tic cui cùng ca vương quc Thiên Chúa (cf. Mt 22:1-10).

 

Là “n t Sion”, M Maria là v Trinh N ca Giao Ước được Thiên Chúa thiết lp vi toàn th nhân loi. Vai tṛ đại din ca M Maria trong biến c này là nhng ǵ rơ ràng. Và vn đề quan trng đây đó là mt người n thi hành phn v y.

 

5.  Thc vy, là mt tân “n t Sion”, M Maria đặc bit xng hp vi vic tham phn vào Giao Ước vi Thiên Chúa. Xng đáng hơn bt c mt phn t nào trong Dân Tuyn Chn, M có th cng hiến cho Chúa tm ḷng đích tht ca mt Cô Dâu.

 

Vi M Maria, “n t Sion”, không phi ch thun là mt ch th chung mà là mt con người đại din cho nhân loi, và vào lúc Truyn Tin, M đă đáp ng d án ca t́nh yêu thn linh bng t́nh yêu phu thê ca M. Bi vy M đón nhn mt cách đặc bit nim vui được các li tiên tri báo trước, mt nim vui đạt ti tt đỉnh ca nó đây trong vic hoàn trn d án ca Thiên Chúa.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 8/5/1996, trang 11.