"Việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa là mầu nhiệm chính yếu của đức tin Kitô giáo, và trong mầu nhiệm này Mẹ Maria đóng vai tṛ chính yếu. Thế nhưng... đâu là ư nghĩa của mầu nhiệm này? Và mầu nhiệm này quan trọng ra sao đối với đời sống thực tế của chúng ta?"

ĐTC Bin Đức XVI - Bài ging Thánh L mng 400 năm Khám Phá ra Bc nh Our Lady of Charity of El Cobre, ti Quảng Trường Plaza Antonio Maceo. Santiago de Cuba, Thứ Hai 26/3/2012

 [Video]

………….

Thánh L đầu tiên mà tôi đang hân hoan c hành trong chuyến viếng thăm ca tôi đến x s này din ra trong bi cnh ca Năm Thánh Mu được m ra để tôn vinh và tôn kính Our Lady of Charity of El Cobre, Quan Thày ca Cuba, vào năm th 400 khám phá ra và s hin din ca bc tượng đáng kính ca Người mnh đất có phúc đây. Tôi không th quên được nhng hy sinh cùng vi vic dn thân giúp sa son cho cuc mng này, nht là v tinh thn. Tôi cm thy sâu xa xúc động khi nghe thy ḷng st sng và cu khn t ra đối vi M Maria nơi rt nhiu người Cuba trong cuc hành tŕnh ca Người đến các nơi thuc hi đảo này.

 

Nhng biến c quan trng này trong Giáo Hi Cuba đă mc ly mt v rng ngi đặc bit nh l được c hành hôm nay khp Giáo Hi hoàn vũ, đó là L Truyn Tin ca Chúa cho Trinh N Maria. Vic Nhp Th ca Con Thiên Chúa là mu nhim chính yếu ca đức tin Kitô giáo, và trong mu nhim này M Maria đóng vai tṛ chính yếu. Thế nhưng, chúng ta đặt vn đề rng đâu là ư nghĩa ca mu nhim này? Và mu nhim này quan trng ra sao đối vi đời sng thc tế ca chúng ta?

 

Trước hết, chúng ta hăy xem Nhp Th nghĩa là ǵ. Theo Phúc Âm ca Thánh Luca chúng ta đă nghe thy nhng li ca thiên thn ng cùng M Maria: “Thánh Linh s xung trên trinh n và quyn phép Đấng Ti Cao s bao trùm trinh n; bi thế con tr được sinh ra s được gi là thánh, là Con Thiên Chúa” (Lk 1:35). Nơi M Maria, Con Thiên Chúa đă hóa thân làm người, nh thế hoàn trn li tiên tri Isaia: “Này đây mt trinh n s th thai và sinh mt Con Trai và s đặt tên ca Người là Emmanuel, nghĩa là ‘Thiên Chúa cùng chúng ta’” (Is 7:14). Chúa Giêsu, Li đă hóa thành nhc th, thc s là Thiên Chúa cùng chúng ta, Đấng đă đến sng gia chúng ta và chia s thân phn loài người ca chúng ta. Thánh Tông Đồ Gioan din t điu này như sau: “Và Li đă hóa thành nhc th gia chúng ta” (1:14). Li din tđă hóa thành nhc th” ám ch thc ti làm người ca chúng ta mt cách c th và kh giác nht. Nơi Chúa Kitô, Thiên Chúa thc s đă đến thế gian, Ngài đă đi vào lch s ca chúng ta, Ngài đă lp cư gia chúng ta, nh đó hoàn trn ước mun sâu xa nht ca loài người, mà thế gii này đă thc s tr nên mt mái nhà xng đáng ca nhân loi. Bng không, mt khi Thiên Chúa b loi ra ŕa th́ thế gii này tr thành mt nơi bt kh trú ng cho con người, và làm lũng đon ơn gi chân thc ca thiên nhiên to vt trong vic tr thành mt th không gian cho giao ước, cho tiếng “Vâng” đối vi t́nh yêu gia Thiên Chúa và nhân loi là thành phn đáp ng Ngài. M Maria đă làm thế như là hoa trái đầu mùa ca thành phn tin tưởng bng tiếng “Xin Vâng” tn tuyt đối vi Chúa.

 

V́ thế, khi chiêm ngưỡng mu nhim Nhp Th, chúng ta không th nào không hướng mt ca chúng ta v M, nh đó được tràn đầy ng ngàng, tri ân và yêu mến thy được V Thiên Chúa ca chúng ta, khi đến thế gian này, đă mun l thuc ra sao vào s t do ưng thun nơi mt trong các to vt ca Ngài. Ch t lúc V Trinh N này đáp li thiên thn: “Này tôi là tôi t ca Chúa, xin hăy thc hin nơi tôi theo như ư mun ca Ngài” (Lk 1:38), Li hng hu ca Chúa mi bt đầu vic hin hu loài người ca ḿnh trong thi gian. Tht là cm động khi thy Thiên Chúa chng nhng tôn trng t do ca con người ra sao: Ngài dường như cn đến nó. Và chúng ta c̣n thy khi đim m màn cho cuc sng trn gian ca Người Con Thiên Chúa đă được đánh du bng tiếng “Xin Vâng” song hành vi c d án cu độ ca Cha – d án ca Chúa Kitô và ca M Maria. Vic tuân phc Thiên Chúa này là nhng ǵ hướng thế gii v chân lư, v ơn cu độ. Thiên Chúa đă to nên chúng ta như hoa trái cho t́nh yêu vô biên ca Ngài; bi thế, vic sng theo ư mun ca Ngài là cách thc gp g cái căn tính đích thc ca chúng ta, s tht v con người ca chúng ta, trong khi đó, xa ri Thiên Chúa chúng ta b tách ĺa khi bn thân ḿnh và b cun hút vào t́nh trng trng rng. Vic tuân phc ca đức tin là nim t do đích thc, là ơn cu chuc chân chính, giúp chúng ta có th liên kết chúng ta vi t́nh yêu ca Chúa Kitô mt cách quyết lit để nên ḥa hp bn thân ḿnh vi ư mun ca Cha. Ơn cu chuc bao gi cũng tiến tŕnh thăng hóa ư mun ca con người ti ch hoàn toàn hip thông vi ư mun thn linh (cf. Lectio Divina with the parish priests of Rome, 18 February 2010).

 

Anh ch em thân mến, hôm nay chúng ta chúc tng V Trinh N Rt Thánh v́ đức tin ca M, và cùng vi Thánh Isave chúng ta cũng thân thưa rng: “Bà có phúc v́ đă tin” (Lk 1:45). Như Thánh Âu Quc Tinh nói rng M Maria đă th thai Chúa Kitô trong cung d ca ḿnh v th lư bng đức tin ca M; M Maria đă tin tưởng và nhng ǵ M tin tưởng đă xy ra nơi M (cf. Sermo 215, 4: PL 38, 1074). Chúng ta hăy xin Chúa cng c kiên cường cho đức tin ca chúng ta, làm cho nó tr thành ch động và phong phú trong yêu thương. Chúng ta hăy nài n Ngài, để như M, chúng ta có th đón nhn li ca Thiên Chúa vào ḷng chúng ta, và thi hành li ca Ngài mt cách chân t́nh và trung kiên.

 

……………

 

Mu nhim Nhp Th, qua đó Thiên Chúa đến gn vi chúng ta, cũng t cho chúng ta thy mt phm v khôn sánh ca hết mi s sng con người. Trong d án yêu thương ca Ngài, t khi nguyên ca vic to dng, Thiên Chúa đă kư thác cho gia đ́nh được xây dng trên hôn nhân s v cao c nht trong vic tr thành tế bào chính yếu ca xă hi và là giáo hi ti gia chân thc. Bng nim tin tưởng y, hi nhng người làm chng làm v thân mến, anh ch em được kêu gi tr thành, nht là đối vi con cái ca anh ch, mt du hiu thc s và hu h́nh ca t́nh yêu Chúa Kitô giành cho Giáo Hi. Cuba cn đến chng t ca ḷng anh ch em trung tín, mi hip nht ca anh ch em, kh năng đón nhn s sng con người ca anh ch em, nht là s sng ca thành phn yếu kém nht và thiếu thn nht.

 

……………

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh

(những chỗ được in đậm lên là do tự ư của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120326_santiago-cuba_en.html