Đức Thánh Cha Bin Đức XVI – Bài Ging Thánh L Th Tư 28/3/2012 Plaza de la Revolución José Martí, Havana: "Cuba và thế giới cần đổi thay, thế nhưng điều này sẽ chỉ xẩy ra chỉ khi nào mỗi người ở vào vị thế t́m kiếm chân lư và chọn tiến bước theo con đường yêu thương, gieo rắc ḥa giải và t́nh huynh đệ. "

 

[Video]

…………….

“Nếu quí v tuân gi li ca Tôi th́ quí v thc s là môn đệ ca Tôi, và quí v s nhn biết chân lư, để ri chân lư s gii thoát quí v” (Jn 8:31). Trong bài đọc Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu t ḿnh ra là Con ca Thiên Chúa Cha, là Đấng Cu Thế, là Đấng duy nht có th t cho chúng ta thy s tht và ban cho chúng ta t do đích thc. Giáo lư ca Người đă khơi lên cuc chng đối và n ào nơi thành phn thính gi ca Người, và Người t giác h v́ t́m kiếm các lư do để sát hi Người, ám ch hy tế thp giá cao c, đă gn ti. Mc du vy, Người khuyên h hăy tin tưởng, hăy gi li ca Người, nh đó h nhn biết s tht là nhng ǵ cu chuc và công chính hóa h.

 

S tht là mt nim ước vng ca con người, mt cuc t́m kiếm luôn bao gm vic thc hin quyn t do chân thc. Không th chi căi được rng có nhiu người thích chn con đường d chu, c gng tránh lánh công vic này. Có người, như Tng Trn Philatô, ma mai đặt vn đề v kh năng để biết được s tht là ǵ (cf Jn 18:38), cho rng không th nào biết được nó hay chi b là không có vn đề s tht chc chn cho tt c mi người. Thái độ này, như trong trường hp ca hoài nghi thuyết và tương đối thuyết, làm thay đổi ḷng d, khiến ḷng d tr nên lnh lùng, lung lay, xa khi nhng người khác và khép kín. Có rt nhiu người, như v thng đốc người Rôma y, ra tay để gịng nước lch s trôi đi mà không cương quyết đứng lên.

 

Ngoài ra, có nhng người gii thích sai lc cuc t́m kiếm s tht này, dn h ti ch phi lư s và cung tín; h khép ḿnh li vi “s tht ca h”, và c gng áp đặt s tht riêng tư ca ḿnh y trên k khác. Nhng người này ging như thành phn lut sĩ mù quáng, thành phn, khi thy Chúa Giêsu b bm dp và loang máu, li gin d kêu lên: “Đóng đanh nó đi!” (cf Jn 19:6). Bt c ai tác hành mt cách phi lư không th nào tr thành mt người môn đệ ca Chúa Giêsu. Đức tin và lư trí đều cn thiết và h tương trong vic theo đui chân lư. Thiên Chúa đă dng nên con người vi mt ơn gi bm sinh đối vi s tht và Ngài đă cng hiến cho h lư trí cho mc đích y. Tht s là thế, không phi là nhng ǵ phi lư mà là nim khát vng chân lư mà đức tin Kitô giáo đă phát động. Mi mt con người nam n cn phi t́m kiếm s tht và chn la s tht khi h t́m thy nó, thm chí đến liu mng chp nhn các th hy sinh.

 

Hơn na, s tht, nhng ǵ vượt lên trên nhân loi, là mt điu kin bt kh tránh để đạt đến t do, v́ nơi nó, chúng ta khám phá ra nn tng ca mt th đạo lư mà trên nn tng đạo lư này tt c có th đồng qui và chính nn tng đạo lư này cht cha nhng ch du rơ ràng và chính xác liên quan ti s sng và s chết, nhim v và quyn li, hôn nhân, gia đ́nh và xă hi, tóm li, liên quan ti phm giá bt kh vi phm ca con người. Gia sn đạo lư này có th qui t li vi nhau các nn văn hóa, dân tc và tôn giáo khác nhau, thành phn thm quyn vi thành phn công dân, gia các công dân vi nhau, và gia thành phn tin tưởng vào Chúa Kitô và thành phn vô tín ngưỡng.

 

Kitô giáo, trong vic đề cao nhng th giá tr duy tŕ đạo lư này, không áp đặt mà là nêu lên li mi gi ca Chúa Kitô trong vic nhn biết chân lư gii phóng chúng ta. Thành phn tín hu được kêu gi cng hiến s tht y cho nhng người đồng thi ca ḿnh, như Chúa Kitô đă làm, thm chí ngay trước bóng ti đáng lo ngi ca t́nh trng b loi tr và Thp Giá. Vic gp g riêng tư vi Đấng bn thân là S Tht thúc đẩy chúng ta chia s kho tàng này vi nhng người khác, nht là bng chng t ca chúng ta.

 

Các bn thân mến, đừng ngn ngi lưỡng l theo Chúa Giêsu Kitô. Nơi Người, chúng ta thy được s tht v Thiên Chúa và v loài người. Người giúp chúng ta chế ng được ḷng v k ca chúng ta, vượt lên trên nhng cuc đối chi vô ích ca chúng ta và chiến thng tt c nhng ǵ đàn áp chúng ta. Thành phn hành ác, thành phn ti li, tr thành nô l cho ti li và s không bao gi đạt được t do (cf. Jn 8:34). Ch khi nào loi tr ḷng hn ghét và tâm can cng ci cùng mù quáng ca ḿnh, chúng ta mi được t do và mt s sng mi vt lên trong chúng ta.

 

Tin tưởng là chính Chúa Kitô là tm vóc đích thc ca con người, và biết rng nơi Người chúng ta t́m thy sc mnh cn thiết để đương đầu vi hết mi th thách, tôi mun công khai loan truyn rng Chúa Giêsu Kitô là đường, là s tht và là s sng. Nơi Người, hết mi người s t́m thy được s t do trn vn, t́m được ánh sáng để hiu biết thc ti sâu xa nht và biến đổi nó bng quyn lc yêu thương mi m.

 

Giáo Hi sng là để làm cho nhng người khác tr thành chia s viên vào mt điu duy nht có được, mt điu không ǵ khác hơn Chúa Kitô, nim hy vng vinh quang ca chúng ta (cf. Col 1:27). Để thi hành nhim v này, Giáo Hi cn phi da vào quyn t do tôn giáo căn bn, mt th quyn bao gm vic Giáo Hi có th loan báo và c hành đức tin ca ḿnh c nơi công cng, mang đến cho k khác s đip yêu thương, ḥa gii và b́nh an được Chúa Giêsu mang ti thế gian. Cn phi hân hoan nói rng Cuba đă có được nhng tiến trin trong vic Giáo Hi có th thi hành s v bày t đức tin ca ḿnh mt cách ci m và công khai. Tuy nhiên, điu này cn phi tiếp tc tiến bước, và tôi mun phn khích các v thm quyn trong Chính Ph ca x s này hăy cng c nhng ǵ đă đạt được và phát trin theo con đường phc v chân thc cho thin ích đích tht ca toàn th xă hi Caba.

 

Quyn t do tôn giáo, c chiu kích tư riêng ln công cng ca nó, bày t mi hip nht ca con người, thành phn đồng thi va là mt người công dân va là mt người tín hu. Quyn t do tôn giáo cũng hu lư hóa s kin là thành phn tín hu được góp phn vào vic xây dng xă hi. Vic cng c quyn t do tôn giáo là nhng ǵ tht ni nhng liên h xă hi, nuôi dưỡng nim hy vng v mt xă hi tt đẹp hơn, to nên nhng điu kin thun li cho ḥa b́nh và phát trin ḥa hp, đồng thi cũng thiết lp nhng nn tng vng chc để bo đảm quyn li ca cácthế h tương lai.

 

Khi Giáo Hi ng h cho nhân quyn này, Giáo Hi không yêu cu được bt c nhng đặc ân này cho chính ḿnh. Giáo Hi ch mun trung thành vi lnh truyn ca v sáng lp thn linh ca ḿnh, ư thc rng, Chúa Kitô hin din đâu th́ chúng ta tr thành nhân bn hơn và nhân tính ca chúng ta tr nên chân thc. Đó là lư do ti sao Giáo Hi t́m cách cng hiến chng t bng vic ging dy và giáo hun ca ḿnh, c nơi các lp giáo lư cũng như nơi các hc đường và đại hc đường. Tht là di dào hy vng thi đim y chóng xy ra c nơi đây na, khi mà Giáo Hi có th mang đến cho các lănh vc v kiến thc nhng li ích ca s v do Chúa trao cho Giáo Hi và là mt s v Giáo Hi không bao gi được lơ là xao lăng.

 

Mt tm gương sáng ca vic dn thân này được thy nơi v linh mc đặc bit Félix Varela, mt thày giáo và là mt giáo dc viên, mt người con lng ly ca thành ph Havana này, v đă chiếm v trí tiên khi trong lch s Cuba trong vic dy cho dân chúng ca ḿnh cách thc nghĩ tưởng. Cha Varela cng hiến cho chúng ta mt đường li cho mt th biến đổi thc s xă hi, đó là h́nh thành nhng con người nam n đức hnh để khuôn đúc mt quc gia xng đáng và t do, v́ vic biến đổi này l thuc vào tinh thn, v́ “không có quê cha đất t đích thc nếu không có nhân đức” (Letters to Elpidio, Letter 6, Madrid 1836, 220). Cuba và thế gii cn đổi thay, thế nhưng điu này s ch xy ra ch khi nào mi người vào v thế t́m kiếm chân lư và chn tiến bước theo con đường yêu thương, gieo rc ḥa gii và t́nh huynh đệ.

 

Kêu cu vic bu c ch che t mu ca Rt Thánh maria, chúng ta hăy xin là mi ln chúng tat ham d Thánh Th chúng ta cũng tr thành nhng chng nhân cho đức bác ái ly lành báo d (cf Rm 12:51), hiến ḿnh làm hy tế sng động cho Đấng đă yêu thương hiến ḿnh cho chúng ta. Chúng ta hăy bước đi trong ánh sáng ca Chúa Kitô là Đấng duy nht có th hy dit bóng ti tăm ca lm lc. Và chúng ta hăy van xin Người, vi ḷng can đảm và sc mnh ca các thánh, chúng ta có th, không s hăi và hay him thù, nhưng t do, qung đại và liên l đáp ng Thiên Chúa. Amen.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh

(những chỗ được in đậm lên là do tự ư của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120328_la-habana_en.html