Đức Thánh Cha Bin Đức XVI – Bài Đáp T trong cuc nghênh đón ti Phi Trường Quc Tế Antonio Maceo, Santiago de Cuba, Th Hai 26/3/2012: "Tôi đến Cuba như là một người hành hương bác ái, để củng cố anh chị em của ḿnh trong đức tin và kiên cường họ nơi đức cậy là một đức xuất phát từ sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. "

[Video]

…………

Đứng nơi đây gia quí v, tôi không th nào quên được cuc viếng thăm lch s ca v tin nhim tôi là Chân Phước Gioan Phaolô II đến Cuba, v đă để li mt du vết bt phai m trên tâm hn ca tt c mi người dân Cuba. Đối vi nhiu người, dù là thành phn tín hu hay chăng, th́ gương sáng và giáo hun ca ngài đều là mt hướng độ rng ngi cho đời sng riêng tư ca h và hot động công cng ca h trong vic phc v công ích ca quc gia. Chuyến viếng thăm ca ngài như là mt hơi th nh ca bu khí mát mang li sc mnh mi cho Giáo Hi Cuba, làm bng lên nơi nhiu người mt ư thc mi v tm quan trng ca đức tin và thúc đẩy h m ḷng ḿnh ra cho Chúa Kitô, đồng thi thp lên nim hy vng ca h và phn khích h khao khát hot động mt cách hiên ngang cho mt tương lai tt đẹp hơn. Mt trong nhng hoa trái quan trng ca cuc viếng thăm này đó là cuc khai m ca mt giai đon mi nơi mi liên h Cuba gia Giáo Hi và Quc gia này, bng mt tinh thn hp tác và tin tưởng mi m, cho dù vn c̣n nhiu lănh vc vn c̣n đó có th và cn phi thc hin nhng bước tiến hơn na, nht là vic góp phn công cng bt kh thiếu mà tôn giáo được kêu gi thc hin trong đời sng xă h

………………

Tôi đến Cuba như là mt người hành hương bác ái, để cng c anh ch em ca ḿnh trong đức tin và kiên cường h nơi đức cy là mt đức xut phát t s hin din yêu thương ca Thiên Chúa trong đời sng ca chúng ta. Tôi ôm p trong ḷng ḿnh nhng hng khi chính đáng và nhng ước vng hp lư ca tt c mi người dân Cuba, bt c h đâu, nhng ni kh đau ca h và các nim vui ca h, các mi quan tâm ca h cùng vi nhng ước mun cao c ca h, nhng điu ca gii tr cũng như gii già, ca thanh thiếu niên cũng như tr em, ca bnh nhân cũng như công nhân, ca tù nhân cũng như gia đ́nh ca h, ca người nghèo cũng như ca người cn giúp đáp.

Nhiu phn đất trên thế gii ngày nay đang tri qua mt thi đim đặc bit khó khăn v kinh tế, mt th khó khăn mà không ít người coi đó như là mt phn ca mt cuc khng hong sâu xa v tâm linh và luân lư, mt cuc khng hong đă lưu li cho nhân loi nhng ǵ là trng rng v các th giá tr và bt lc trước ḷng tham lam và v k ca mt s quyn lc nào đó không lưu ư my ti s thin chân thc ca các cá nhân cũng như các gia đ́nh. Chúng ta không th nào tiếp tc chiu hướng văn hóa và luân lư này, mt chiu hướng đă gây ra t́nh trng đớn đau nhiu người phi chu. Đáng khác, s tiến b thc s đ̣i phi có mt th đạo đức tp trung vào con người và chú ư ti các nhu cu nhân bn sâu xa nht, nht là chiu kích tâm linh và tôn giáo ca con người.  Trong tâm can và trí khôn ca nhiu người th́ con đường nh đó đang được m ra trước mt nim tin tưởng ln lao hơn bao gi hết đó là vic tái sinh ca xă hi cn phi có nhng con người nam n chân chính vi nhng nim xác tín mnh m v luân lư, bao gm các th giá tr cao c và mnh m, nhng th s không b mo dng bi nhng li lc mơ h và là nhng ǵ tôn trng bn cht bt kh đổi thay và siêu vit ca con người.

………

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20120326_benvenuto-cuba_en.html