Cuc Gp G gia Đức Giáo Hoàng và Nguyên Tng Thng Fidel Castro

 

Sau khi dâng l sáng Th Tư 28/3/2012 Havana's Plaza de la Revolucion Jose Marti, Đức Thánh Cha Bin Đức XVI đă có mt bui gp g tr s s thn ṭa thánh vi nguyên tng thng Cuba là Fidel Castro.

Nguyên tng thng Fidel Castro đă nói vi Đức Giáo Hoàng rng: “Tôi đă quyết định xin được một giây lát trong thời gian của ngài mà tôi biết rằng nó đă bao gồm đủ mọi thứ rồi, khi tôi biết là ngài cũng vui ḷng với cuộc hội ngộ b́nh thường và giản dị này”. Trong cuc gp g kéo dài na tiếng y, v nguyên tng thng đây đă nói vi Đức Thánh Cha v vic ông cm thy hài ḷng trước cuc phong chân phước cho M Têrêsa Calcutta, v đă là mt n đại ân nhân ca Cuba, cũng như cuc phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, “một con người có những giao tiếp với giới trẻ và giới b́nh dân lúc nào cũng gây được cảm xúc”. V phn ḿnh, Đức Thánh Cha Bin Đức XVI đă nói v vic ngài cm thy hân hoan được Cuba và trước s thân t́nh tiếp đón ngài.

Ông Fidel Castro đă hi Đức Giáo Hoàng mt s câu hi v nhng thay đổi trong phng v và v vai tṛ ca V Giáo tông, và Đức Thánh Cha Bin Đức XVI đă tr li bng cách nói v cuc gp g ca ngài vi dân chúng và vic ngài phc v Giáo Hi hoàn vũ. V nguyên tng thng Cuba cũng hướng chú ư ca ḿnh vào mt nhân loi khn kh đang tri qua trong thế gii tân tiến, trong khi đó Đức Giáo Hoàng đă nói v t́nh trng vng bóng ca Thiên Chúa và t́nh trng không nhn biết Thiên Chúa, cũng như v tm quan trng thiết yếu nơi mi liên h gia đức tin và lư trí. Sau hết, ông Castro đă xin Đức Giáo Hoàng gi cho ông mt s cun sách giúp ông có th hc hi các vn đề được nêu lên trong câu chuyn gia hai v, và Đức Thánh Cha Bin Đức XVI đă nói rng để ngài nghĩ xem ngài s gi cho ông nhng cun nào. Cui cùng, v nguyên tng thng này đă gii thiu v ca ông cùng vi hai người con trong s các con ca ông cho Đức Giáo Hoàng.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ VIS của Ṭa Thánh ngày 28/3/2012