Ơn Đại Xá/ Toàn Xá Năm Đức Tin

 

Thứ Tư, Ngày 10 tháng 10-2012

Ơn Đại Xá/ Toàn xá Năm Đức Tin
Tin Vatican City ngày 5/10/2012 ( VIS)- Theo một sắc lệnh mới được công bố hôm nay do Đức Đức Hồng Y Trưởng Ṭa Xá Giải Manuel Monteiro de Castro, và Đức Giám mục Bộ Trưởng Xá Giải Tông Truyền Krzysztof Nykiel, Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 sẽ ban ơn Toàn xá nhân dịp Năm Đức Tin. Ơn Toàn xá có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày khai mạc năm Đức Tin 11 tháng Mười năm 2012 cho đến hết ngày bế mạc năm Đức Tin 24 tháng Mười Một năm 2013.
Sắc lệnh viết như sau: "Để kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng V atican II",  "Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 đă ban bố sắc lệnh sẽ bắt đầu khai mạc  một năm phó dâng đặc biệt để tuyên xưng niềm tin chân thật và giải nghĩa đức tin đúng đắn, bằng cách đọc lại các văn kiện của Công Đồng V atican II- hay tốt hơn hết là suy niệm về các văn kiện ấy - suy niệm về các Công vụ của công đồng và những đề mục trong sách Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo".
"Mục đích chính trước tiên là để phát triển đời sống thánh thiện có thể đạt đến mức độ cao nhất nơi trần thế này, và qua đó ngơ hầu tâm hồn được đạt đến mức độ thanh khiết nhất, mà tặng sủng Ân Xá có thể giúp khơi nguồn lợi ích lớn lao đó, do quyền năng Chúa Kitô trao ban qua Hội Thánh, để hết thảy những ai, nhờ cam kết tuân hành theo những quy định đă được sắc lệnh hứa ban cho họ".
 “Năm Đức Tin sẽ kéo dài suốt từ ngày 11 tháng Mười 2012 đến hết ngày 24 tháng Mười Một 2013, Ơn Đại xá là để tạm tha các h́nh phạt tội lỗi, đă được truyền ban do ḷng khoan dung thương xót của Thiên Chúa và các tín hữu cũng có thể chỉ ư nhượng lại cho các đẳng linh hồn đă qua đời, để họ cùng được hưởng ơn Toàn Xá nhờ lời khẩn cầu của moi tín hữu, thành tâm hối cải, Xưng tội, tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng”.
–“ (A) Mỗi khi họ tham dự ít nhất ba bài giảng đang lúc làm Nhiệm Vụ Thánh, hay ít nhất ra có ba buổi học hỏi về các văn kiện Công Vụ của Công đồng hoặc các đề mục của Sách Giáo lư Hội Thánh Công giáo, tại nhà thờ hay bất cứ địa điểm thích hợp nào khác.
–“ (B) Mỗi khi hành hương thăm viếng một Vương cung thánh đường của đức thánh cha, hoang toại đạo, nhà thờ chính ṭa hay là một nơi thánh thiêng được giáo quyền địa phương chỉ định trong Năm Đức Tin (chẳng hạn: các Tiểu Vương cung thánh đường và các Đền thánh được dâng kính Rất Thánh Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ hoặc các thánh bổn mạng), và tham dự phụng vụ thánh được cử hành tại đó, hoặc ít nhất ngưng đọng một khoảng thời gian thích hợp đủ để cầu nguyện và suy gẫm phần thiêng liêng, kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính đă được hợp thức hóa bằng bất cứ h́nh thức nào, và tùy vào hoàn cảnh cho phép, mà khẩn cầu cùng với Rất Thánh Đức Trinh Nữ Maria, với các thánh Tông đồ và các thánh bổn mạng nữa.
–“ (C) Hễ khi nào Giáo quyền địa phương ấn định các ngày cho Năm Đức Tin, ... ở bất cứ nơi thánh thiêng nào, mà họ tham dự các giờ Kinh Thần Vụ hay tham dự Thánh lễ được cử hành trọng thể tại đó, đồng thời niệm thêm Kinh Tin kính bằng bất cứ bản kinh hợp pháp nào.
- "(D) Suốt trong Năm Đức Tin, nếu ai đó tùy theo hoàn cảnh mà chọn lấy một ngày để làm việc đạo đức như, đi thăm giếng rửa tội, hay thăm viếng chính nơi họ đă lănh nhận Bí Tích Rửa Tội, rồi tuyên xưng lại lời đă hứa trong ngày lănh nhận Bí Tích Rửa Tội dưới bất cứ h́nh thức hợp pháp nào.
 “Các Giám mục giáo phận hoặc giáo chủ giáo phận [Chính Thống Đông Phương], và những ai cùng hưởng chung điều luật quy định, đều có thể ban phép lành Toàn xá của Đức Thánh Cha trong suốt khoảng thời gian thích hợp nhất vào ngày đó hoặc vào những dịp lễ chính. ”
Văn kiện kết thúc bằng cách nhắc lại cho những tín hữu nào, v́ đau ốm hay tất cả những ai v́ bất cứ lư do chính đáng nào không thể rời cư trú của họ được, vẫn có thể được hưởng ơn toàn xá “nếu, cùng hiệp thông với các tín hữu khác, và nhất là vào những lúc Đức Thánh Cha và các đức giám mục giáo phận phát thanh qua truyền thông, truyền h́nh đại chúng, và phó dâng những đau khổ và bất an của đời họ... rồi niệm kinh Lạy Cha, kinh Tin kính bằng bất cứ bản kinh hợp pháp nào, hay những kinh nguyện khác phù hợp với chủ đích của Năm Đức Tin.”
<SóngBiển>
 
PLENARY INDULGENCE FOR THE YEAR OF FAITH
Vatican City, 5 October 2012 ( V IS) - According to a decree made public today and signed by Cardinal Manuel Monteiro de Castro and Bishop Krzysztof Nykiel, respectively penitentiary major and regent of the Apostolic Penitentiary, Benedict X V I will grant faithful Plenary Indulgence for the occasion of the Year of Faith. The indulgence will be valid from the opening of the Year on 11 October 2012 until its end on 24 November 2013.
"The day of the fiftieth anniversary of the solemn opening of V atican Council II", the text reads, "the Supreme Pontiff Benedict X V I has decreed the beginning of a Year especially dedicated to the profession of the true faith and its correct interpretation, through the reading of - or better still the pious meditation upon - the Acts of the Council and the articles of the Catechism of the Catholic Church".
"Since the primary objective is to develop sanctity of life to the highest degree possible on this earth, and thus to attain the most sublime level of pureness of soul, immense benefit may be derived from the great gift of Indulgences which, by virtue of the power conferred upon her by Christ, the Church offers to everyone who, following the due norms, undertakes the special prescripts to obtain them".
"During the Year of Faith, which will last from 11 October 2012 to 24 November 2013, Plenary Indulgence for the temporal punishment of sins, imparted by the mercy of God and applicable also to the souls of deceased faithful, may be obtained by all faithful who, truly penitent, take Sacramental Confession and the Eucharist and pray in accordance with the intentions of the Supreme Pontiff.
"(A) Each time they attend at least three sermons during the Holy Missions, or at least three lessons on the Acts of the Council or the articles of the Catechism of the Catholic Church, in church or any other suitable location.
"(B) Each time they visit, in the course of a pilgrimage, a papal basilica, a Christian catacomb, a cathedral church or a holy site designated by the local ordinary for the Year of Faith (for example, minor basilicas and shrines dedicated to the Blessed V irgin Mary, the Holy Apostles or patron saints), and there participate in a sacred celebration, or at least remain for a congruous period of time in prayer and pious meditation, concluding with the recitation of the Our Father, the Profession of Faith in any legitimate form, and invocations to the Blessed V irgin Mary and, depending on the circumstances, to the Holy Apostles and patron saints.
"(C) Each time that, on the days designated by the local ordinary for the Year of Faith, ... in any sacred place, they participate in a solemn celebration of the Eucharist or the Liturgy of the Hours, adding there to the Profession of Faith in any legitimate form.
"(D) On any day they chose, during the Year of Faith, if they make a pious visit to the baptistery, or other place in which they received the Sacrament of Baptism, and there renew their baptismal promises in any legitimate form.
"Diocesan or eparchal bishops, and those who enjoy the same status in law, on the most appropriate day during that period or on the occasion of the main celebrations, ... may impart the papal blessing with the Plenary Indulgence".
The document concludes by recalling how faithful who, due to illness or other legitimate cause, are unable to leave their place of adobe, may still obtain Plenary Indulgence "if, united in spirit and thought with other faithful, and especially at the times when the words of the Supreme Pontiff and diocesan bishops are transmitted by television or radio, they recite ... the Our Father, the Profession of Faith in any legitimate form, and other prayers that concord with the objectives of the Year of Faith, offering up the suffering and discomfort of their lives".