Bài 21 – 29/5/1996: Mi Thù ca M Maria vi Satan là nhng ǵ chc chn phi có

 

1-  Ttheo suy tưởng v tín lư ca Giáo Hi Đông Phương th́ li din tđầy ân phúc”, như chúng ta đă thy các bài giáo lư trước, đă được gii thích t thế k th 6 như là mt th thánh đức đặc thù M Maria có được sut cuc sng ca M. Bi thế, M m màn cho vic tân to.

 

Theo tŕnh thut Truyn Tin ca Thánh Luca, Truyn Thng và Hun Quyn đă thy nơi câu được gi là Phúc Âm tiên khi (Khi Nguyên 3:15) này mt ngun thánh kinh v s tht M Maria Hoài Thai Vô Nhim. Căn c vào bn dch Latinh c th́: “Người n s đạp nát đầu ngươi”, đon dch này đă gi hng cho nhiu h́nh v Đấng Vô Nhim đạp đầu con rn dưới chân ḿnh.

 

Trong mt cơ hi rt sm chúng ta đă nhc li rng bn dch này không hp vi bn Do Thái, mt bn Do Thái không phi là người n mà là gịng dơi người n, miêu du ca người n, v s đạp nát đầu ca con rn. Bi thế, bn văn Do Thái này không qui cuc chiến thng Satan cho M Maria mà là cho Người Con ca M. Tuy nhiên, v́ quan nim thánh kinh thiết lp mt liên kết sâu xa gia cha m và con cái, mà h́nh nh Đấng Vô Nhim đạp đầu con rn, không phi bi quyn năng riêng ca M mà là nh ân sng ca Con M, cũng hp vi ư nghĩa nguyên thy ca đon này.

 

M Maria được ban cho quyn năng để chng li ma qu

 

2- Cùng đon văn này cũng công b v mi thù, mt bên, gia người n và gịng dơi người n, vi bên kia là con rn và gịng dơi ca con rn. Đó là mt cuc hn thù rơ ràng được Thiên Chúa thiết lp, mt th hn thù có mt tm vóc quan trng đặc bit, nếu chúng ta lưu ư ti vn đề thánh đức ca bn thân V Trinh N này. Để tr thành mt k thù bt kh hóa gii ca con rn và gịng dơi ca hn, M Maria cn phi được thoát khi tt c mi quyn năng ca ti li, và để được như thế cn phi thoát khi ngay t giây phút đầu tiên trong cuc hin hu ca M.  

 

Theo chiu hướng y, Thông Đip Fulgens corona, được Đức Giáo Hoàng Piô XII ban hành năm 1953 để tưởng nim mt trăm năm vic chân nhn tín điu Hoài Thai Vô Nhim, đă lp lun như thế này: “Nếu vào mt lúc nào đó Đức Trinh N Maria không được ân sng thn linh, v́ M b ô nhim vào lúc hoài thai cái t́ tích di truyn ca ti li, th́ gia M và con rn – ít là trong giai đon thi đim này dù ngn ngi đến đâu chăng na – không có vn đề mi thù muôn kiếp được nói đến theo truyn thng sm nht cho đến khi định tín vic Hoài Thai Vô Nhim này, mà là mt th nô l thc s (AAS 45 [1953], 579).

 

Thế nên, mi thù chc chn phi xy ra gia người n và ma qu đ̣i M Maria cn phi được Hoài Thai Vô Nhim Ti, tc là hoàn toàn vô ti, ngay t giây phút đầu tiên ca cuc đời M. Người Con ca M Maria đă vĩnh vin chiến thng Satan và đă cho M được lănh nhn ơn ích ca cuc chiến thng này trước (in advance), bng vic bo tŕ (preserving) M cho khi ti li. Như thế, Người Con đă ban cho M ḿnh quyn năng chng li ma qu, nh đó, nơi mu nhim Hoài Thai Vô Nhim, Người M đă chiếm được hiu qu đáng k nht trong công cuc cu chuc ca Người Con.

 

3- Bng vic chú ư ti thánh đức đặc bit ca M Maria cùng vi vic M được hoàn toàn không b nh hưởng ca Satan, danh hiu “đầy ân phúc” và Phúc Âm Tiên Khi giúp chúng ta có th nhn thy, nơi đặc ân chuyên nht Chúa ban cho M Maria, khi đim ca mt tân trt t là thành qu ca mi thân t́nh vi Thiên Chúa, và là hu qu bao gm mt th hn thù sâu xa gia con rn và con người.

 

Đon 12 ca Sách Khi Huyn, đon nói v “người n mc mt tri” (12:1), thường cũng được trích dn như là mt chng t thánh kinh v vic Hoài Thai Vô Nhim. Các nhà chú gii thánh kinh hin nay đồng ư v vic nh́n thy nơi người n này Cng Đồng Dân Chúa, đang đớn đau sinh h Đấng Thiên Sai phc sinh. Tuy nhiên, cùng vi vic dn gii chung, đon này cho thy mt cá nhân nơi câu y: Bà đă sinh h mt bé trai, Đấng s cai tr tt c mi quc gia bng roi st (12:5). Căn c vào chi tiết qui chiếu này v vic sinh h con tr th́ người n mc mt tri mt nghĩa nào đó được nh́n nhn đồng hóa vi M Maria, người n h sinh Đấng Thiên Sai. Cng đồng người n thc s được din t bng nhng đặc tính ca người n M ca Chúa Giêsu.

 

Được nhn din vai tṛ làm m ca ḿnh, ch người n này cưu mang đứa con và kêu la chuyn bng sinh con (12:2). Chi tiết này ám ch M ca Chúa Giêsu đứng bên Thp Giá (cf Jn 19:25), nơi M đă thông phn su kh để sinh h cng đồng môn đệ vi mt tâm hn b lưỡi gươm đâm thâu qua  (cf. Lk 2:35). Cho dù phi chu đựng kh đau, M cũng “mc mt tri – tc là, M phn nh ánh quang thn linh – và xut hin như là mt “đim l vĩ đại” v mi liên h phu thê ca Thiên Chúa vi dân ca Ngài.

 

Nhng h́nh nh này, mc dù không trc tiếp cho thy đặc ân Hoài Thai Vô Nhim, vn có th được gii thích như là mt th hin ca vic Cha chăm sóc yêu thương t ra đối vi M Maria bng ân sng Chúa Kitô và bng ánh quang Thn Linh.

 

Sau hết, Sách Khi Huyn mi gi chúng ta nh́n nhn mt cách đặc bit hơn na chiu kích giáo hi nơi cá th ca M Maria: người n mc mt tri là tiêu biu cho s thánh thin ca Giáo Hi, mt thánh thin được hoàn toàn hin thc nơi V Trinh N Thánh nh mt ân sng đặc bit.

 

4- Nhng xác nhn thánh kinh này, nhng xác nhn được Truyn Thng và Hun Quyn qui chiếu để đặt nn móng cho tín lư v vic Hoài Thai Vô Nhim, có v tương khc vi nhng đon thánh kinh khng định tính cách ph quát ca ti li.

 

Cu Ước nói v vic ô nhim ti li tác dng hết mi người “sinh bi n gii” (Ps 50/51:7; Job 14:2). Trong Tân Ước, Thánh Phaolô nói rng, v́ hu qu ca ti Adong, “tt c mi người đă phm ti”, và “vic vp phm ca mt người đă khiến cho tt c mi người b án pht” (Rm 5:12,18). Bi thế, Sách Giáo Lư ca Giáo Hi Công Giáo nhc li rng nguyên ti “đă nh hưởng ti bn tính ca con người”, mt bn tính “ trong t́nh trng sa ngă”. V́ thế, ti li được truyn “cho toàn th nhân loi bng vic truyn sinh, tc là vic truyn đạt mt bn tính nhân loi b mt đi t́nh trngï thánh thiên và công chính nguyên thy” (khon 404). Tuy nhiên, Thánh Phaolô vn công nhn mt ngoi l cho th lut ph quát này: Chúa Kitô, Đấng “không biết đến ti li” (2Cor 5:21), và v́ thế mi xy ra là “ đâu ti li gia tăng” (Rm 5:20) th́ li làm cho ân sng càng di dào hơn na.

 

Thánh Irênê cho thy M Maria là Tân Evà

 

Nhng xác nhn y không c phi dn đến ch kết lun rng M Maria được bao gm vào thành phn nhân loi ti li. Vai tṛ song hành, được Thánh Phaolô tiết lp gia Adong và Chúa Kitô, được hoàn tt bi vic song hành gia Evà và M Maria: vai tṛ ca người n, quan trng trong thm kch ti li, cũng quan trng như thế nơi vic Cu Chuc nhân loi.

 

Thánh Irênê tŕnh bày M Maria như mt Tân Evà, v mà nh đức tin và vic tuân phc ca ḿnh đă bù đắp t́nh trng bt tin tưởng và bt tuân phc ca Evà. Mt vai tṛ như thế trong công cuc cu độ đ̣i phi được vô ti. Điu này xng vi Chúa Kitô là tân Adong thế nào th́ c nơi M Maria na, tân Evà không biết đến ti li và nh đó mi có th cng tác vào vic Cu Chuc.

 

Ti li, cái tm gi nhân tính như mt thác lũ, khng li trước Đấng Cu Chuc và V Cng Tác trung thành ca Người. Ch có mt khác bit chính yếu, đó là: Chúa Kitô là Đấng toàn thánh nh ân sng nơi nhân tính ca Người xut phát t ngôi v thn linh; c̣n M Maria là v toàn thánh nh ân sng nhn được t các công nghip ca Đấng Cu Thế.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 5/6/1996, trang 11.