Bài 23 – 12/6/1996: Ơn Hoài Thai Vô Nhim Ti được Đức Piô IX định tín

 

1- Qua các thế k, nim xác tín rng M Maria được ǵn gi khi mi t́ vết ti li t khi M được hoài thai, nh đó M được gi là toàn thánh, dn dn có được ch đứng trong phng v cũng như trong thn hc. Vào đầu thế k 19, vic trin khai này đă dn đến vic thnh nguyn xin định tín v đặc ân Hoài Thai Vô Nhim.

 

Vào khong gia thế k này, v́ có ư định chp nhn li yêu cu này, Đức Giáo Hoàng Piô IX, sau khi tham ḍ ư kiến ca các thn hc gia, đă hi các v Giám Mc v cơ hi và kh th cho mt cuc định tín như thế, như th ngài triu tp mt th “công đồng bng văn t”. Kết qu tht đặc bit, đó là phn ln đa s trong 604 v Giám Mc đă tích cc đáp ng vn đề được đặt ra.

 

Sau vic tham vn rng ln y, mt cuc tham vn cho thy là V Tin Nhim đáng kính ca tôi quan tâm ti vic bày t đức tin ca Giáo Hi nơi vic xác định tín điu này, ngài bt đầu dn bn văn mt cách cn thn tương t như thế.

 

Đức Trinh N không h vướng mc mt tí vế ti li nào

 

Mt y ban đặc bit bao gm các thn hc gia được Đức Piô IX thiết lp để xác định vn đề tín lư mc khi này đă y thác vai tṛ thiết yếu cho vic thc hành ca giáo hi. Và qui chun này đă nh hưởng ti công thc ca tín điu, mt tín điu thiên v nhng din đạt xut phát t kinh nghim sng ca Giáo Hi, t đức tin và t vic th phượng ca dân Chúa hơn là nhng xác định theo kinh vin.

 

Sau hết, vào năm 1854, bng Sc Lnh Ineffabilis, Đức Giáo Hoàng Piô IX đă long trng tuyên b tín điu Hoài Thai Vô Nhim Ti: “… Chúng tôi tuyên b, loan báo và xác định rng tín lư ch trương rng Đức Trinh N Maria, ngay t giây phút hoài thai ca ḿnh, nh ân sng và đặc ân đặc bit ca Thiên Chúa toàn năng, và nh các cng nghip ca Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cu Chuc nhân loi, đă được ǵn gi khi hết mi t́ vết ca nguyên ti là mt tín lư được Thiên Chúa mc khi, và v́ thế, tt c mi tín hu cn phi mnh m và vng vàng tin tưởng” (DS 2803).

 

2- Vic công b tín điu Hoài Thai Vô Nhim là nhng ǵ bày t lun c thiết yếu v đức tin. Đức Giáo Hoàng Alexander VII, trong Sc Lnh Sollicitudo năm 1661, đă nói v vic linh hn ca M Maria được ǵn gi “khi được to dng và nhp vào thân xác” (DS 2017). Tuy nhiên, vic định tín ca Đức Giáo Hoàng Piô IX không xét ti tt c nhng gii thích v cách thc linh hn được nhp vào thân xác, nhưng qui v cho con người ca M Maria, vào giây phút đầu tiên khi M được hoài thai, s kin M được ǵn gi khi hết mi t́ vết ca nguyên ti.

 

Vic thoát “khi mi t́ vết ca nguyên ti” là nhng ǵ bao hàm như là mt thành qu tích cc vic hoàn toàn thoát khi tt c mi ti li cùng vi vic công b s thánh thiên hoàn ho ca M Maria, mt tín lư được vic định tín này sâu xa góp phn. Tht vy, cái công thc có tính cách tiêu cc này v đặc ân ca M Maria, mt đặc ân là thành qu t các cuc tranh lun trước đó v nguyên ti xut phát t Tây phương, bao gi cũng cn phi được b túc bng vic bày t s thánh thin ca M Maria là nhng ǵ được nhn mnh t tường hơn nơi truyn thng Đông phương.

 

Vic định tín ca Đức Piô IX ch nói ti vn đề thoát khi nguyên ti và không rơ ràng bao gm vn đề được thoát khi đam mê nhc dc. Tuy nhiên, vic M Maria được hoàn toàn ǵn gi khi hết mi t́ vết ca ti li cũng bao gm c vic M được thoát khi đam mê nhc dc, mt khuynh hướng bi hoi, theo Công Đồng Triđentinô, xut phát t ti li và xu hướng v ti li (DS 1515).

 

3- “Nh ân sng và đặc ân đặc bit ca Thiên Chúa toàn năng”, vic ǵn gi khi nguyên ti là mt hng ân thn linh nhưng không M Maria đă lănh nhn được vào giây phút đầu tiên ca cuc đời M.

 

Vic định tín này không nói rng đặc ân chuyên bit y là nhng ǵ đặc thù mà là để cho nó được tr giác thy. Tuy nhiên, vn đề khng định tính cách đặc thù này đă được rơ ràng nói đến trong Thông Đip Fulgens corona năm 1953, khi Đức Giáo Hoàng Piô XII nói về “đặc ân rất đặc biệt này không bao giờ được ban cho một người nào khác” (AAS 45 [1953], 580), bi thế loi tr cái kh th, được mt s ch trương thiết nn tng, v vic qui đặc ân này cho c Thánh Giuse.  

 

Vị Trinh Mẫu này đă lănh nhận ân sủng chuyên nhất này khi được thụ thai vô nhiễm “nhờ các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại”, tức là, nhờ việc cứu chuộc phổ quát của Người.

 

Bản văn định tín không hiển nhiên bày tỏ cho thấy là Mẹ Maria đă được cứu chuộc, thế nhưng Sắc Lệnh Ineffabilis này có chỗ đă nói là “Mẹ được cứu chuộc một cách cao cả nhất”. Đó là một sự thật phi thường: Chúa Kitô là Đấng cứu chuộc của Mẹ Người và đă thực hiện tác động cứu chuộc của ḿnh nơi Mẹ “một cách tuyệt hảo nhất” (Fulgens corona, AAS 45 [1953], 581), từ giây phút đầu tiên của cuộc sống Mẹ. Công Đồng Chung Vaticanô II đă công bố rằng Giáo Hội “ca ngợi và đề cao nơi Mẹ Maria hoa trái tuyệt hảo nhất của ơn Cứu Chuộc” (Sacrosanctum Concilium, n. 103).

 

Việc long trọng định tín là việc giúp cho đức tin của Dân Chúa

 

4- Tín lư được long trọng công bố này được diễn tả là “một tín lư được Thiên Chúa mạc khải”. Đức Giáo Hoàng Piô IX đă thêm rằng nó cần phải được “tất cả mọi tín hữu mạnh mẽ và vững vàng tin tưởng”. Bởi thế, ai không chấp nhận tín lư này, hay chủ trương một ư kiến nghịch lại tín lư ấy, th́ “bị lầm lạc đức tin” và “tách ḿnh khỏi mối hiệp nhất Công giáo”.

 

Trong việc công bố sự thật về tín điều Hoài Thai Vô Nhiễm, Vị Tiền Nhiệm khả kính của tôi ư thức về việc hành sử quyền hạn giảng dạy vô ngộ của ḿnh như là vị Mục Tử phổ quát của Giáo Hội, một tín điều sau đó ít năm đă được Công Đồng Chung Vaticanô I định tín. Như thế, ngài đă thực hành Huấn Quyền vô ngộ của ḿnh như một việc phục vụ cho đức tin của Dân Chúa; và vấn đề ở đây là ngài đă làm như thế bằng việc xác định về đặc ân của Mẹ Maria.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 19/6/1996, trang 11.