Bài 24 – 19/6/1996: M Maria không h vp phm mt ti li nào

 

1- Vic xác định tín điu Hoài Thai Vô Nhim ch trc tiếp liên quan ti giây phút đầu tiên ca đời sng M Maria, t lúc M được “ǵn gi khi hết mi t́ vết ca nguyên ti”. Như thế Hun Quyn ca giáo hoàng này mun ch xác định s tht đă tng là ch đề tranh lun qua các thế k: vn đề M được ǵn gi cho khi nguyên ti, và không quan tâm ti vic xác định s thánh thin kéo dài nơi V Trinh Mu ca Chúa.

 

Sự thật này đă thuộc về ư thức chung của dân Kitô giáo. Nó chứng thực rằng Mẹ Maria, được thoát khỏi nguyên tội, cũng được ǵn giữ khỏi tất cả mọi tội ḿnh làm và sự thánh thiện nguyên thủy này đă được ban cho Mẹ để làm tràn đầy cả cuộc đời của Mẹ.

 

Không một tội lỗi hay bất toàn nào có thể được qui về cho Mẹ Maria

 

2- Giáo Hội đă liên lỉ coi Mẹ Maria là thánh đức và hoàn toàn thoát khỏi mọi tội lỗi hay bất toàn về luân lư. Công Đồng Chung Triđentinô đă bày tỏ niềm xác tín này, khi xác định rằng không ai “có thể tránh được tất cả mọi tội lỗi, cho dù là những tội nhẹ, suốt cuộc đời của ḿnh, trừ phi họ được ban cho một đặc ân, như Giáo Hội chủ trương liên quan đến Đức Trinh Nữ” (DS 1573). Ngay cả Kitô hữu được biến đổi và canh tân bởi ân sủng cũng không thoát được khả thể phạm tội. Ân sủng không ǵn giữ họ khỏi tất cả mọi tội lỗi suốt cuộc sống của họ, trừ phi, như Công Đồng Chung Triđentinô chủ trương, họ có được một đặc ân cho việc miễn trừ tội lỗi. Và điều này là những ǵ xẩy ra nơi Mẹ Maria.

 

Công Đồng Chung Triđentinô không muốn xác định đặc ân này mà chỉ nói rằng Giáo Hội mănh liệt xác nhận nó là “Giáo điều”, tức là Giáo Hội mạnh mẽ tin tưởng như thế. Đó là một quyết định mà, chẳng những không bỏ mặc sự thật này cho niềm tin tưởng đạo hạnh hay ư nghĩ sùng mộ mà c̣n khẳng định bản chất của nó như là một tín lư vững chắc, rất hiện hữu nơi đức tin của Dân Chúa. Ngoài ra, niềm xác tín này c̣n được căn cứ vào ân sủng được vị thiên thần qui cho Mẹ Maria vào giây phút Truyền Tin. Khi gọi Mẹ là “đầy ân phúc”, kecharitoméne, vị thiên thần này đă nh́n nhận Mẹ là một người nữ được trang sức bằng một sự thiện toàn bền bỉ và một tầm mức hoàn toàn thánh thiện, không có một bóng mờ tội lỗi hay bất toàn về luân lư hoặc thiêng liêng.

 

3- Một số các vị Giáo Phụ của Giáo Hội xưa kia, những vị không tin vào sự thánh thiện toàn hảo của Mẹ, đă qui những bất toàn hay yếu kém về luân lư cho Mẹ. Một số tác giả gần đây cũng đă có cùng chủ trương như vậy. Tuy nhiên, các trích đoạn Phúc Âm đă được trích dẫn để minh chứng cho những ư kiến ấy không có cơ sở tí nào khi qui cho Người Mẹ này của Đấng Cứu Thế một thứ tội lỗi hay thậm chí một thứ bất toàn về luân lư.

 

Việc Chúa Giêsu vào lúc 12 tuổi trả lời cho mẹ của Người là “Cha mẹ t́m con làm chi? Cha mẹ không biết rằng Coin cần phải ở nhà Cha của Con hay sao?” (Lk 2:49), đôi khi được giải thích như là một lời trách móc kín đáo. Tuy nhiên, đọc kỹ đoạn này mới thấy rằng Chúa Giêsu không trách móc mẹ của Người và Thánh Giuse v́ các vị t́m kiếm Người, v́ các vị có trách nhiệm chăm sóc cho Người.

 

Gặp được Chúa Giêsu sau một cuộc t́m kiếm lo âu, Mẹ Maria đă chỉ hỏi Người “tại sao” Người tác hành như thế: “Hỡi Con, tại sao Con lại đối xứ với chúng tôi như thế?” (Lk 2:48). Và Chúa Giêsu đă trả lời bằng một “cái tại sao” khác, không tỏ ra bất cứ một trách cứ nào và qui về mầu nhiệm vai tṛ con cái thần linh của Người.

 

Cả những lời Người nói ở Cana cũng thế: “Hỡi bà, bà với Tôi có can chi đâu? Giờ của Tôi chưa đến” (Jn 2:4), đă được giải thích như là một lời trách móc. Khi thấy t́nh h́nh có thể bất lợi gây ra cho cô dâu chú dễ bởi t́nh trạng thiếu rượu, Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu một cách chân thành, trao phó t́nh trạng trục trặc cho Người. Mặc dù ư thức là Đức Kitô chỉ buộc vâng lời ư muốn của Cha thôi, Người đă trả lời cho điều yêu cầu ngấm ngầm của Mẹ. Người trước hết đáp ứng đức tin của Vị Trinh Nữ và rồi thi hành phép lạ đầu tiên để nhờ đó tỏ vinh quang của Người ra.

 

4- Sau này, có một số người đă cắt nghĩa một cách tiêu cực cho câu Chúa Giêsu nói vào lúc mở màn cho cuộc đời công khai của người, lúc mà Mẹ Maria và thân quyến của Người xin được gặp Người. Câu trả lời của Chúa Giêsu liên hệ tới chúng ta cho kẻ nói với Người: “Mẹ của Ngài và anh em của Ngài đang đứng ngoài kia mong được gặp Ngài”, Thánh kư Luca cống hiến cho chúng ta cái then chốt giải thích cho tŕnh thuật này, một tŕnh thật cần phải được hiểu theo những bản năng nội tại của Mẹ Maria là những ǵ hoàn toàn khác với những bản năng của “anh em” Người (cf. Jn 7:5). Chúa Giêsu đă trả lời rằng: “Mẹ của Tôi và anh em của Tôi là những ai nghe lời Thiên Chúa và tuân giữ” (Lk 8:21). Trong tŕnh thuật Truyền Tin, Thánh Luca thật sự đă cho thấy Mẹ Maria là mẫu gương ra sao trong việc lắng nghe lời Chúa một cách chân thành quảng đại. Được hiểu theo chiều hướng như thế th́ đoạn này là những ǵ hết ḷng chúc tụng Mẹ Maria, vị đă hoàn hảo làm trọn dự án thần linh nơi đời sống của Mẹ. Mặc dù những lời của Chúa Giêsu ngược lại với nỗ lực của anh em, chúng cũng tuyên dương ḷng trung thành của Mẹ Maria đối với ư muốn của Thiên Chúa cùng với tính chất cao cả của vai tṛ làm mẹ của Mẹ, vai tṛ Mẹ đă sống chẳng những về phương diện thể lư mà c̣n về phương diện thiêng liêng nữa. 

 

Trong việc diễn tả sự chúc tụng gián tiếp này, Chúa Giêsu sử dụng một phương pháp đặc biệt, đó là Người nhấn mạnh đến tính chất cao cả của việc Mẹ Maria tác hành theo chiều hướng của những câu nói tổng quát hơn, và cho thấy một cách rơ ràng hơn tính chất liên kết cùng với sự gần gũi của Vị Trinh Nữ này với nhân loại trên con đường nên thánh khó khăn. 

 

Sau hết, những lời: “Phúc hơn cho những ai nghe lời Chúa mà giữ lấy!” (Lk 11:28), được Chúa Giêsu nói để trả lời cho người phụ nữ đă khen Mẹ Người là có phúc, chẳng những không ngờ vực về sự trọn lành cá nhân của Mẹ Maria, mà c̣n cho thấy việc Mẹ trung thành hoàn trọn lời Chúa: Giáo Hội đă hiểu chúng như thế, khi đặt câu này vào trong các cuộc cử hành phụng vụ để tôn kính Mẹ Maria. Đoạn Phúc Âm này thực sự cho thấy rằng Người nói câu ấy để tỏ ra rằng cái lư do trên hết cho phúc đức của Mẹ Maria chính là ở chỗ Mẹ sâu xa hiệp nhất với Thiên Chúa cũng như việc Mẹ trọn lành tuân theo lời thần linh.

 

Mẹ Maria hoàn toàn thuộc về Chúa

 

5- Đặc ân này được Thiên Chúa ban cho Mẹ là Đấng “toàn thánh” dẫn chúng ta tới chỗ ca ngợi những kỳ công được ân sủng hoàn thành nơi cuộc đời của Mẹ. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng Mẹ Maria bao giờ cũng thuộc về và hoàn toàn thuộc về Chúa, và không một bất toàn nào đă tác hại tới t́nh trạng ḥa hợp trọn vẹn của Mẹ với Thiên Chúa.

 

Đời sống trần gian của Mẹ bởi thế được đánh dấu bằng việc gia tăng liên lỉ và cao cả trong đức tin, đức cậy và đức mến. Bởi vậy, đối với các tín hữu, Mẹ Maria là dấu hiệu rạng ngời của Ḷng Thương Xót Chúa và là hướng đạo viên vững vàng tới những tháp đỉnh thánh thiện và trọn lành Phúc Âm.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 26/6/1996, trang 11.