Bài 32 – Ngày 4/9/1996: Mẹ Maria cống hiến mẫu gương phục vụ cao quí

 

1- Những lời nói của Mẹ Maria ở biến cố Truyền Tin “Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin hăy thực hiện nơi tôi theo như lời ngài truyền” (Lk 1:38), cho thấy một thái độ đặc biệt của ḷng đạo hạnh nơi người Do Thái. Ở đầu Cựu Ước, Moisen, khi đáp ứng tiếng Chúa gọi, tuyên bố ḿnh là đầy tớ của Ngài (cf Ex 4:10; 14:31). Khi đến thời Tân Ước, Mẹ Maria cũng đáp ứng Thiên Chúa bằng một tác động tự nguyện thuận phục và ư thức phó thác cho ư muốn của Ngài, cho thấy tính chất hoàn toàn sẵn sàng của Mẹ trong việc làm “nữ tỳ của Chúa”.

 

Trong Cựu Ước, tính chất “tôi tớ” của Thiên Chúa liên hệ tới tất cả những ai được kêu gọi thi hành một sứ vụ cho thành phần Dân Tuyển Chọn, như Abraham (Gn 26:24), Isaac (Gn 24:14) Jacob (Ex 32:13; Ez 37:25), Joshua (Jos 24:29), David (2 Sam 7, 8, etc.). Các vị tiên tri và các vị tư tế, những vị được ủy thác cho công việc h́nh thành dân chúng trong vấn đề trung thành phục vụ Chúa, cũng là những người tôi tớ. Sach Tiên Tri Isaia tôn tụng, ở tính chất chân thành của “Người Tôi Tớ khổ đau”, một mẫu gương trung thành đối với Thiên Chúa với niềm hy vọng cứu chuộc được tội lỗi của nhiều người (cf Is 42:53). Một số phụ nữ cũng nêu gương mẫu trung thành, như Nữ Hoàng Esther, người nữ mà trước khi chuyển cầu cho việc cứu độ của người Do Thái, dâng lên Thiên Chúa một lời nguyện cầu, xưng ḿnh nhiều lần là “tôi tớ của Ngài” (Est 4:17).

 

Tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria bày tỏ việc hoàn toàn tuân phục

 

2- Mẹ Maria, “đầy ơn phúc”, khi tuyên bố ḿnh là “nữ tỳ của Chúa”, có ư định dấn thân ḿnh một cách trọn hảo để hoàn tất việc phục vụ được Thiên Chúa mong đợi nơi toàn thể dân của Ngài. Những lời: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa”, tiên báo Đấng sẽ nói về ḿnh rằng: “Con Người không đến để được phục vụ mà là phục vụ và hiến mạng sống ḿnh làm giá chuộc cho nhiều người” (Mk 10:45: cf. Mt 20:28). Như thế Thánh Linh đă thực hiện một thứ ḥa hợp nơi những yếu tố sâu xa giữa Người Mẹ và Người Con, những ǵ sẽ giúp cho Mẹ Maria có thể chấp nhận một cách trọn vẹn vai tṛ làm mẹ đối với Chúa Giêsu, khi Mẹ hỗ trợ Người trong sứ vụ làm Tôi Tớ của Người. Trong đời sống của Chúa Giêsu, ư muốn phục vụ là nhũng ǵ liên lỉ và lạ lùng, ở chỗ, là Con Thiên Chúa, Người có quyền đ̣i phải đui7ợc phục vụ. Ghép cho Người danh xưng “Con Người”, vị mà theo Sách Tiên Tri Daniel, “tất cả mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ phải phục vụ” (7:14), th́ Người có thể cho ḿnh có quyền làm chủ trên những kẻ khác. Trái lại, đối lại với tâm thức của thời ấy, một tâm thức được bày tỏ nơi tham vọng của các môn đệ trong việc chiếm chỗ nhất (cf. Mk 9:34) cũng như nơi việc tông đồ Phêrô kháng cự trong biến cố rửa chân (cf Jn 13:6), Chúa Giêsu không muốn được phục vụ mà là mong muốn phục vụ cho tới độ hoàn toàn hiến mạng sống ḿnh cho công cuộc cứu chuộc.

 

3- Hơn nữa, Mẹ Maria, mặc dù biết được phẩm vị cao cả được ban cho ḿnh vào lúc thiên thần truyền tin, đă bộc phát tuyên xưng ḿnh là “nữ tỳ của Chúa”. Trong việc dấn thân phục vụ này Mẹ cũng bao gồm cả ư hướng phục vụ tha nhân của ḿnh nữa, như mối liên kết giữa những đoạn Truyền Tin và Thăm Viếng cho thấy, đó là, được thiên thần cho biết về việc thụ thai của bà chị Isave, Mẹ Maria đă “vội vă” lên đường (Lk 1:39) đến Giuđêa, bằng tất cả tấm ḷng sẵn sàng giúp đỡ người chị em họ của ḿnh trong việc sửa soạn sinh nở. Như thế, Mẹ cống hiến cho Kitô hữu ở tất cả mọi thời đại một mẫu gương phục vụ cao cả. 

 

Những lời: “Hăy thực hiện nơi tôi theo như lời của ngài” (Lk 1:38), cho thấy nơi Mẹ là vị đă tuyên bố ḿnh là nữ tỳ của Chúa, một đức tuân phục trọn vẹn cho ư muốn của Thiên Chúa.

 

Lối mong mỏi genoito, “xin hăy thực hiện”, được Thánh Luca sử dụng, chẳng những cho thấy sự chấp thuận mà c̣n trung thành tuân theo dự án thần linh này nữa, biến nó thành với tất cả những ǵ ḿnh có.

 

Bằng việc tuân hợp với ư muốn của Thiên Chúa, Mẹ Maria ứng trước thái độ của Chúa Kitô

 

4- Bằng việc tuân hợp với ư muốn của Thiên Chúa, Mẹ Maria ứng trước và đồng hóa với thái độ của Chúa Kitô là Đấng, theo Thư gửi Giáo Đoàn Do Thái, khi đến thế gian, đă nói: “Hy sinh vá các lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đă dọn cho tôi một thân xác… Bởi thế mà tôi xin thưa… ‘Ôi Thiên Chúa, này tôi đến để làm theo ư muốn của Chúa’” (Heb 10:5-7; Ps 40 [39]: 7-9).

 

Sự đơn thành dễ dậy của Mẹ Maria cũng loan báo và là tiền thân những ǵ được Chúa Giêsu thể hiện trong cuộc sống công khai của Người cho đến Đồi Canvê. Chúa Kitô nói rằng: “Lương thực của Thày là làm theo ư của Đấng đă sai Thày, và hoàn tất công việc của Ngài” (Jn 4:34). Theo chiều hướng ấy, Mẹ Maria làm cho ư muốn của Chúa Cha trở thành nguyên tắc tác động cho cả cuộc sống của Mẹ, khi t́m kiếm nơi ư muốn này sức mạnh cần thiết để hoàn thành sứ vụ được ủy thác cho Mẹ.

 

Nếu ở vào giây phút Truyền Tin, Mẹ Maria chưa biết được cái hy sinh đánh dấu sứ vụ của Chúa Kitô, th́ lời tiên tri của Ông Simêon sẽ giúp cho Mẹ có thể thoáng thấy được số phận thảm thương của Con ḿnh (cf. Lk 3:34-35). Vị Trinh Nữ này sẽ được liên kết với Người bằng một sự chia sẻ sâu xa. Bằng việc hoàn toàn tuân phục ư muốn của Thiên Chúa, Mẹ Maria sẵn sàng sống tất cả những ǵ t́nh yêu thần linh có thể ấn định cho cuộc đời của Mẹ, thậm chí chấp nhận cả “lưỡi gươm” xuyên thấu linh hồn của Mẹ.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch từ L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 11/9/1996, trang 11.