Bài 52 – Ngày 28/5/1997: Mẹ Maria cầu xin cho việc tuôn đổ Thần Linh

 

1- Khi phác lại cuộc đời sống của Trinh Nữ Maria, Công Đồng Chung Vaticanô II nhắc lại việc Mẹ hiện diện nơi cộng đồng đang đợi chờ Hiện Xuống. “Thế nhưng, v́ Thiên Chúa không muốn long trọng tỏ hiện mầu nhiệm cứu độ của nhân loại trước khi Ngài tuôn đổ Thần Linh được Chúa Kitô hứa, mà chúng ta thấy các Tông Đồ trước Ngày Lễ Ngũ Tuần ‘tâm đồng kiên tŕ cầu nguyện với các phụ nữ và Mẹ Maria Mẹ của Chúa Giêsu cũng như với anh em của Người’ (Acts 1:14), đồng thời chúng ta cũng thấy rằng, nhờ lời cầu nguyện của ḿnh, Mẹ Maria van xin tặng ân Thần Linh, Đấng đă bao phủ Mẹ ở biến cố Truyền Tin” (Lumen gentium, n.59). 

 

Cộng đồng tiên khởi này là dạo khúc cho cuộc hạ sinh của Giáo Hội; việc hiện diện của Đức Trinh Nữ ấy giúp vào việc chấm phá những tính chất quyết liệt của Mẹ, một thứ hoa trái của têặng ân Thánh Linh.

 

2- Trong bầu không khí mong đợi chi phối Căn Thượng Lầu sau biến cố Thăng Thiên, vai tṛ của Mẹ Maria như thế nào đối với việc hiện xuống của Thánh Linh?

 

Công Đồng này đă tỏ tường nhấn mạnh điến việc hiện diện nguyện cầu của Mẹ trong thời gian đợi chờ việc tuôn đổ Đấng An Ủi xuống, ở chỗ, Mẹ nguyện cầu, ‘van xin tặng ân Thần Linh’. Nhận định này đặc biệt quan trọng v́ ở lúc Truyền Tin Thánh Thần đă xuống trên Mẹ, ‘bao phủ’ Mẹ và hiện thực viện Nhập Thể của Ngôi Lời.

 

V́ đă có được cảm nghiệm đặc biệt về hiệu năng của một tặng ân như thế, Đức Trinh Nữ đă ở trong một thân phận cảm nhận tặng ân này hơn ai hết; thật vậy, Mẹ đă có được vai tṛ làm mẹ là do việc can thiệp huyền diệu của Thần Linh, Đấng đă làm cho Mẹ thành đường lối giúp Đấng Cứu Thế đến trong thế gian.

 

Không giống như những ai ở Căn Thượng Lầu bấy giờ đang trông đợi một cách sợ hăi, Mẹ, hoàn toàn ư thức được tầm quan trọng về lời hứa của Con Mẹ nói với các môn đệ (cf Jn 14:16), đă giúp cho cộng đồng này trở nên xứng đáng cho việc hiện xuống của ‘Đấng An Ủi’.

 

Bởi thế, trong khi cảm nghiệm đặc biệt của Mẹ làm cho Mẹ thiết tha trông đợi Thần Linh đến, nó cũng giúp cho Mẹ sửa soạn tâm trí của những ai ở chung quanh Mẹ nữa.

 

3- Trong thời gian cầu nguyện ở Căn Thượng Lầu này, bằng một thái độ hiệp thông sâu xa với các vị Tông Đồ, với một số người nữ và với ‘những người anh em’ của Chúa Giêsu, Người Mẹ của Chúa đây cầu xin tặng ân Thần Linh cho chính bản thân ḿnh cũng như cho cộng đồng ấy.

 

Thật là thích đáng khi việc tuôn đổ Thần Linh đầu tiên xuống trên Mẹ, một tuôn đổ đă xẩy ra liên quan đến vai tṛ làm mẹ thần linh của Mẹ, cần phải được tái diễn và củng cố. Thật thế, ở dưới chân Thập Giá, Mẹ Maria đă được kư thác một vai tṛ làm mẹ mới, một vai tṛ liên quan đến thành phần môn đệ của Người. Chính v́ sứ vụ này cần đến một tặng ân Thần Linh mới. Bởi thế, Trinh Nữ Maria đă mong muốn tặng ân này cho việc sinh hoa kết trái nơi vai tṛ làm mẹ thiêng liêng của Mẹ.

 

Nếu ở vào lúc Nhập Thể, Thánh Linh đă xuống trên Mẹ như là một con người được kêu gọi để xứng đáng tham dự vào mầu nhiệm trọng đại cao cả ấy, th́ lúc ấy hết mọi sự được hoàn tất cho Giáo Hội, một Giáo Hội có Mẹ Maria được kêu gọi trở thành h́nh ảnh, mô phạm và là mẹ.

 

Trong Giáo Hội và cho Giáo Hội, nhớ đến lời hứa hẹn của Chúa Giêsu, Mẹ đợi chờ Hiện Xuống và van xin cho việc phong phú các tặng ân ban cho hết mọi người, hợp với con người và sứ vụ của từng người.

 

4- Việc cầu nguyện của Mẹ Maria đóng vai tṛ đặc biệt quan trọng nơi cộng đồng Kitô hữu này: nó duy tŕ việc Thần Linh đến, van xin Ngài tác động nơi tâm hồn của thành phần môn đệ cũng như trên thế giới. Như trong biến cố Nhập Thể, Thần Linh đă h́nh thành thân xác thể lư của Chúa Kitô trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ thế nào th́ lúc ở Căn Thượng Lầu này cũng vị Thần Linh ấy xuống ban sự sống cho Nhiệm Thể này.

 

Thế nên Hiện Xuống cũng là thành quả của việc liên lỉ nguyện cầu của Đức Trinh Nữ, một việc cầu nguyện được Đấng An Ủi chấp nhận một cách đặc biệt nó là những ǵ chứng tỏ cho thấy t́nh yêu từ mẫu của Mẹ đối với thành phần môn đệ của Chúa Kitô.

 

Trong việc chiêm ngưỡng vấn đề chuyển cầu mănh lực của Mẹ Maria khi Mẹ đợi trông Thánh Linh, Kitô hữu thuộc mọi thời đại thường chạy đến với việc chuyển cầu của Mẹ dọc suốt cuộc hành tŕnh lâu dài và mệt mỏi đến với ơn cứu độ, để lănh nhận các tặng ân của Đấng An Ủi một cách dồi dào hơn.

 

5- Đáp lại việc cầu nguyện của Đức Trinh Nữ và của cộng đồng qui tụ lại ở Căn Thượng Lầu vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần đă ban tràn đầy các tặng ân của Ngài trên Đức Trinh Nữ và những ai hiện diện bấy giờ, thực hiện một cuộc biến đổi sâu xa nơi họ cho việc truyền bá Tin Mừng. Người Mẹ của Chúa Kitô và các môn đệ của Người được ban cho sức mạnh mới và nghị luNgười Mẹ của Chúa Kitô và các môn đệ của Người được ban cho sức mạnh mới và nghị lực tông đồ mới cho việc tăng trưởng của Giáo Hội. Việc tuôn đổ Thần Linh đặc biệt dẫn Mẹ Maria đến chỗ thực thi vai tṛ làm mẹ thiêng liêng của Mẹ một cách phi thường, nhờ việc hiện diện của Mẹ tràn đầy đức ái và chứng từ đức tin của Mẹ.

 

Nơi Giáo Hội sơ khai, Mẹ truyền sang cho các môn đệ kư ức của Mẹ về việc Nhập Thể, thời thơ ấu, đời sống ẩn dật và sứ vụ của Người Con thần linh Mẹ như một kho tàng vô giá, nhờ đó giúp vào việc làm cho Người được nhận biết và củng cố niềm tin của thành phần tin tưởng.

 

Chúng ta không có những chi tiết về hoạt động của Mẹ Maria trong Giáo Hội sơ khai, nhưng chúng ta có thể nghĩ rằng sau biến cố Hiện Xuống, đời sống của Mẹ tiếp tục âm thầm và kín đáo, tỉnh thức và tác hiệu. V́ Mẹ được Thần Linh soi sáng và hướng dẫn, Mẹ đă có được một ảnh hưởng sâu xa trên cộng đồng các môn đệ của Chúa Kitô.  

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1997/documents/hf_jp-ii_aud_28051997_en.html