Nn Buôn Ph N Và Tr Em Làm Nô L T́nh Dc Ơ VN

(04/16/2012)

Tác giTrúc Giang MN

(Kính tng đc gi Vit Báo: Ha sĩ Lương Trường Th * Đng Quc Trinh, nguyên GS Trung Hc Trn Quc Ton*Th Đc.”

1* M
bài

Năm 2004, c
nh sát Campuchia cho biết, ước tính có 50,000 bé gái b bán vào các nhà cha ca nước ny. T chc Nhân Quyn Thế Gii và Qu Nhi Đng LHQ (UNICEF) ước tính 1/3 con s đó, là tr em Vit Nam b bán qua làm nô l t́nh dc.

Tr
ước hết, Vit Nam là ngun cung cp ph n và tr em b bán ra nước ngoài đ b bóc lt t́nh dc và cưỡng bc lao đng.

Ph
n và tr em Vit Nam b bán sang Campuchia, Trung Cng, Thái Lan, Malaysia, Macau đ b bóc lt t́nh dc.

M
t vài đnh nghĩa.

Buôn ng
ười (Human trafficking)

Buôn ng
ười là mt hành đng thương mi bt hp pháp, nhm mc đích thu li bt chính. Nn nhân thường là ph n và tr em b lm dng t́nh dc hay lao đng cưỡng bc, là mt dng nô l thi hin đ
i.

Nô l
t́nh d
c (Sexual Slavery)

Nô l
t́nh dc là vic cưỡng bc có t chc ca nhng cá nhân hay nhóm người, bt buc ph n hay tr em phi thc hin hành vi t́nh dc ngoài ư chí và ư mun ca h. Đó là nhng người có thân phn b l thuc vào người khác như là mt nô l, thường b cưỡng bc t́nh dc hoc hot đng măi dâm.

2* Báo cáo v
nn buôn người Vit Nam

Theo phúc tŕnh hàng năm c
a b Ngoi Giao Hoa Kỳ, th́ trong năm 2008 và 2010, VN b xếp vào danh sách hng 2, là nhng quc gia cn phi theo dơi v nn buôn người. Hơn na, VN c̣n b cáo buc buôn người qua chương tŕnh xut khu lao đng ca nhà nước.

Trong báo cáo năm 2010, b
Ngoi Giao HK ghi nhn như sau:

“Chính ph
CSVN chưa tuân th đy đ nhng tiêu chun ti thiu, đ ngăn chn vic buôn người ra nước ngoài, làm nô l t́nh dc và cưỡng bc lao đng.

M
c dù VN có đ ra nhng bin pháp chng nn buôn người, nhưng không thy có tiến b, mà trái li nn buôn người ngày càng tr nên phc tp và gia tăng. V phía chính ph, chưa thy có mt báo cáo nào v vic truy t vic buôn người, đ b bóc lt lao đng, v́ đa s là nhng công ty dch v xut khu lao đng là quc doanh, ca nhà nước, đă “đem con b ch” đ ly tin và kiu hi. C th là nhà nước xut khu 276 người đến Jordan và nhiu ngàn người đến Nga làm lao đng chui.

Nhà n
ước ch trương xut khu lao đng đ gii quyết nn tht nghip và xoá đói gim nghèo ca quc gia. Ch biết gia tăng s lượng xut khu đ nhn kiu hi, mà không quan tâm đến điu kin lao đng, vic thc hin hp đng lao đng, cũng như đi sng ca công nhân VN các nước ngoài.

M
i người phi đóng s tin t 2,000 đến 5,000 USD cho dch v xut khu, nên phi cm c nhà đt đ vay tin.

Ngoài ra, nhà n
ước cũng chưa n lc gii quyết nn nô l t́nh dc ngay trên lănh th Vit Nam. VN c̣n là nơi du lch t́nh dc (Child sex tourism), c th như v ca sĩ người Anh Gary Glitter đến VN đ mua dâm nhng tr em t 11 đến 13 tui. Khu vc “Tây Ba Lô” đường Phm Ngũ Lăo, Bùi Vin, Sài G̣n, cũng là đim đến ca khách du lch mang bnh u dâm, k c đng tính. Năm 2008, mt t chc ca chính ph Úc đă phát hin 80 v bóc lt t́nh dc tr em trung tâm du lch Sapa trong nước VN.

3* Nh
ng v buôn người đin h́nh

3.1. C
nh sát Malaysia gii cu 8 ph n Vit Nam nn nhân ca buôn người

Ngày th
by 24-3-2012, đài BBC loan tin, cnh sát Malaysia đă cu thoát 8 ph n VN, là nn nhân ca vic buôn người, b la gt v́ nhng hp đng lao đng ti nước ny. 8 ph n VN, trong đó có 2 em 17 tui, b giam cm trong mt căn nhà do mt công ty môi gii trá h́nh v vic làm, bng nhng li ha hn tr lương hp dn.

Các ph
n nn nhân ny b bt buc phi la chn, hoc làm gái măi dâm hoc phi ly chng người M Lai, đ tr n mi người 10,000 tin M Lai v vé máy bay và các chi phí trong dch v. Ba người đàn ông trong t chc buôn người ny đang t́m mi đ bán mi ph n VN giá t 18,000 đến 20,000 tin M.

T
i VN, theo con s ca b Công An, th́ trong thi gian t 2005 đến 2011, đă có 2,560 v bán người có liên quan đến 5,700 nn nhân.

3.2. Đ
ường dây bán người qua Trung Cng

Ngày 20-3-2012, b
n tin AP trích thut 8 nghi can b bt, sau khi bán 21 thiếu n sang Trung Cng. Người đng đu đường dây là Ngô Th Hưng Trang, 22 tui. Hưng Trang m mt t đim măi dâm, cu kết vi 5 người khác, d d gái tr VN sang Trung Cng đ bán vào các nhà cha, giá t 10 triu đến 15 triu VNĐ mi người.

Tân Hoa Xă cho bi
ết, Trung Cng đă trc xut 115 ph n VN nhp cnh bt hp pháp v nước.

3.3. Gái Vi
t măi dâm Trung Cng

Ngày 26-3-2012, đ
i tá H S Tiến, cc trưởng Công An H́nh S cho báo chí biết, đu năm 2012 đến nay, 20 thiếu n b la bán sang Trung Cng làm gái măi dâm. Mt cô gái 16 tui cho biết, h buc phi tiếp 40 lượt khách mi ngày. Mi sinh hot đu b giám sát cht ch bi nhng tên du côn hung d, nếu phát hin x dng đin thoi, th́ b đánh dp dă man đ làm gương. Ngoài vic tiếp khách, h c̣n t́m mi cách đ tước đot tin ca các nn nhân.

Đa s
nhng nn nhân b bán đu thuc v vn đ lao đng, công ăn vic làm. Đó là nguyên nhân mà nhà nước VN phi chu trách nhim v vic không có vic làm và t́nh trng nghèo đói ca người dân.

4* N
n nhân người Vit Campuchia lên tiếng

4.1. S
nn nhân người Vit b bán sang Campuchia

Năm 2004, c
nh sát Campuchia ước tính có ti 50,000 bé gái b bán vào các nhà cha nước ny. T chc Nhân Quyn Thế Gii và Qu Nhi Đng LHQ (UNICEF) ước tính, 1/3 con s 50,000 là các tr em VN (Khong 17,000) b bt làm nô l t́nh dc.

4.2. Nhân ch
ng người Vit lên tiếng

Ngày 22-10-2009, tr
ường đi hc George Washington đă t chc mt cuc hi tho v nn buôn người Đông Nam Á. Trong s khách mi din thuyết có mt thiếu n Vit là cô Sina Vann, tc Nguyn Th Bích,quê Cn Thơ, được gii thoát sau 2 năm làm nô l t́nh dc trong các nhà cha Campuchia.

“Khi m
i 13 tui, mt ln v́ gin gia đ́nh, tôi theo người bn và mt người l tên là bà Hai. Khi đến Campuchia, bà Hai bán tôi vào mt nhà cha”. Sina k tiếp: “Tôi b nht trong mt căn pḥng, tôi nm dưới gm giường và khóc. Tôi t nghĩ, ḿnh đang đâu? h s làm ǵ ḿnh? Có ai s giúp ḿnh không?

H
buc tôi phi ung mt th nước, tôi không ung, lin b đánh đp dă man đến bt tĩnh. Sau ln đu tiên b cưởng bc bi mt người da trng, h buc tôi phi tiếp đ mi loi khách, có hôm lên ti 30 người. Nếu chng li th́ b tra tn”.

Sina Vann ph
i sng qua nhiu nhà cha, b cưỡng hiếp, đánh đp sut hơn 2 năm, cho ti khi được cu thoát bi cnh sát. V gii cu được h tr bi t chc có tên “Qu Somaly Mam”, do bà Somaly Mam , mt ph n cũng đă tng b làm nô l t́nh dc, sáng lp.

Gi
đây, Sina đang tích cc góp sc cho t chc Somaly Mam, cu thoát các nn nhân.

4.3. Làm th
ế nào đ bài tr tn gc nn buôn người Vit Nam

Giáo s
ư Shawn McHale, giám đc Trung Tâm Đông Nam Á ca khoa Quan H Quc Tế, thuc đi hc George Washington, sau mt năm nghiên cu ti ch VN, cho đài VOA biế
t:

“Đúng là vi
c buôn bán ph n và tr em ngày càng phc tp và gia tăng, v́ nh
ng lư do sau đây:

- Đa s
các t chc phi chính ph, chng t nn buôn người th́ ti Hà Ni, trong khi vic buôn bán din ra các biên gii VN-Trung Cng và VN-Campuchia.

- Lư do th
hai, là đa s công an cp dưới các biên gii nhn hi l. Chúng ta biết rơ ràng rng Công an CSVN tht s đă nhn hi l. Đây là vn đ rt khó gii quyết.

- Mu
n bài tr tn gc nn buôn ph n và tr em, th́ trước hết t nn xy ra đâu nhiu nht, không phi ti tnh l hay thành ph, mà là chính nơi nó đang xy ra, ri dn n lc trit h và ngăn chn.

- Không nên m
p m v nn buôn người và nn măi dâm, mà phi công khai, minh bch. Măi dâm t nguyn “hành ngh”, c̣n buôn người là b bt buc làm bán dâm.

5* Vi
t Nam b t cáo tiếp tay cho nn buôn người

5.1. Lao nô
Jordan

Ngày 24-1-2012,
y Ban Ngoi giao H Vin HK đă t chc mt bui điu trn v vic vi phm nhân quyn ca CSVN. Ni dung bao gm: nn buôn người, đàn áp tôn giáo, công an VC x dng bo lc, bt b giam cm nhng nhà dân ch và nhng người biu t́nh yêu nước…

Cô Vũ Ph
ương Anh, nn nhân ca vic buôn người do nhà nước VC t chc dưới h́nh thc gi là xut khu lao đng. Cô Phương Anh và 275 người VN được xut khu qua Jordan làm vic như nô l và b đàn áp, khng b.

Năm 2008, cô Ph
ương Anh được công ty dch v xut khu ha hn, làm vic 8 gi/ngày, lănh tin 300USD/tháng. Cô được hướng dn cm c s đ (bng khoáng đt) đ vay 2,000 USD np vào đ làm th tc xut khu.

Khi đ
ến Jordan th́ mi người b thu gi tt c giy t tùy thân, phi làm vic 16 gi/ngày và lănh tin 1 đô la/ngày.

H
p đng 8 gi biến thành 16 gi, tin lương 300USD tr thành 30USD. Trước s lường gt trng trn đó, công nhân VN cu cu vi đi din công ty và b LĐ/TB/XH nhưng vô vng.

Cu
i cùng, 276 người VN phn đi, th́ công ty thuê cnh sát Jordan đàn áp, đánh người, b đói, ct khu phn... Người đi din công ty là Nguyn Thu Hà dn cnh sát Jordan và nhng bo v vào tn pḥng đánh đp công nhân, và sau trn đ̣n dă man, ch Ngc thit mng.

Cô Ph
ương Anh t́m cách trn thoát và được đnh cư HK, v́ thế, m VN b hành h đ điu.Trong bn tin ca trang web Vit Báo ngày 4-7-2012, Liên Minh Bài Tr Nô L Mi (CAMSA=Coalition to Abolish Modern-day Slavery) do Tiến Sĩ Nguyn Đ́nh Thng làm Giám Đc, đưa tin, m ca cô Vũ Phương Anh đă b côn đ CSVN đâm trng thương. “Cho thy CSVN tr thù tàn bo thân nhân ca nhng người làm chng h sơ nhân quyn ca nhà nước Hà Ni”.

Đ
c s M ph trách v vic buôn người, ông Mark Lagon tr li phng vn ca đài Á Châu T Do (RFA), “Nhng công dân VN được xut khu lao đng, b đàn áp, cưỡng bách lao đng, bóc lt, vi phm hp đng, là do nhng công ty nhà nước tuyn dng, kư giao kèo và đưa h
đi.”

5.2. Lao nô Vi
t Nam
Nga

H
i tháng 8 năm 2009, báo chí Nga loan tin, ti thành ph Ivanteevka có mt xưởng may “đen” may qun áo “nhái” (gi mo) vi 600 người VN. Công nhân VN b bóc lt thm t, b nht dưới mt khu vc ngm, cách bit vi thế gii bên ngoài. B thu gi tt c giy t tùy thân, phi làm vic t 12 đến 14 gi mt ngày. 50, 60 người b nhét vào mt pḥng, vi nhng chiếc giường tng.

Ch
nhim y Ban Kinh Tế QH/VN, ông Hà Văn Hin phát biu: “Thc trng kh sai ca hàng chc ngàn lao đng VN Nga vn chưa được ci thin”.

B
trưởng LĐ/TB/XH cho biết: “B ch nm được mt s lao đng châu Âu, c̣n Nga th́ không có con s c th.”

Đúng là CSVN tr
c tiếp buôn người. H xem vic xut khu go, tôm cá và người lao đng đu như nhau, đưa ra khi nước ri, th́ phi tay.

6* N
i kinh hoàng v nn nô l t́nh dc tr em Campuchia

Ngôi làng Svay Pak n
m bên ngoài th đô Phnom Penh, ni tiếng là nơi nhng bé gái được bán dâm mt cách công khai cho khách nước ngoài, đang t́m kiếm u dâm. Mt trong nhng đa bé cho phóng viên CNN biết, là cô nhà cha ny t khi chưa biết đc.”Lúc đó, tôi ch 5, 6 tui. Người đàn ông đu tiên nói vi tôi rng “Tao mun quan h vi my”, tôi không biết phi làm ǵ và không có ai giúp tôi”. Hàng chc bé gái trong làng ny cũng tri qua nhng cơn ác mng như thế.”

Cô cho bi
ết, khi cô đang chơi bên ngoài, th́ có mt người đàn ông đến gn hi chuyn, g gm. Trong khi đó, mt s bé gái b chính cha m chúng bán. Mt s cha m Đng Bng Sông Cu Long, VN b la, v́ tin tưởng rng con s được làm vic nh và có tin. Nhng đa bé b nht trong mt căn pḥng tường dy, không có ca s, rng khong 2m. Nhà th mà cô sng, chuyên nuôi nhng tr chưa ti tui dy th́. Bn tr thy nhng người nước ngoài ti mua dâm.

“Lúc đ
u, chúng nói chuyn vi tôi rt nh nhàng, nhưng khi chúng cưỡng hiếp tôi, th́ chúng ra tay đánh đp tàn nhn”. Cô gái tng là nô l t́nh dc ny nghn ngào trong nước mt.

Hi
n cô 18 tui và được gii thoát ra khi cuc sng đau kh đy ti nhc đó. Cách đây 3 năm, cô đă t́m thy nơi trú ng an toàn, sau khi ông Don Brewster và v ông đến ngôi làng ny đ điu hành Trung Tâm Phc Hi Chc Năng cho các nô l t́nh dc tr em.

Ông Don Brewster đang làm vi
c cùng phái đoàn quc tế Agape, ông cho biết: “Trong vài năm gn đây, làng Svay Pak có b mt thay đi, tuy nhiên, vic thương mi t́nh dc tr em vn c̣n, mi ngày hôm qua thôi, tôi đă gii thoát cho mt em bé 5 tui làng Svay Pak ny”.

7* K
bt cóc và nhng nn nhân đc đáo Trung Cng

Ngày 25-9-2011, t
nht báo Southern Metropolis Daily đưa tin, mt người đàn ông tên Lư Ho, 34 tui, bt cóc 6 cô gái, giam cm trong 2 căn hm bí mt dưới ḷng đt, làm nô l t́nh dc cho hn sut hơn 2 năm. Hai người trong bn h b giết chế, và chôn xác góc tường c
a 2 căn pḥng.

Lư H
o, mt công nhân viên ca thành ph Lc Dương, tnh Hà Nam, mua mt nhà kho trong ni thành. Chính hn đào hm bí mt dưới ḷng đt, din tích 20m2. Khu ny cách xa nhà hn, nên v con không biết ǵ hế
t.

H
n d d bt cóc các thiếu n tiếp viên trong các quán Karaoke đ phc v t́nh dc bnh hon ca hn.

Đ
cho nhng thiếu n không c̣n sc kháng c, hn cho h ăn 2 ngày mt ln. Sau mt thi gian sng chung, 6 cô gái bt đu xô xát đánh nhau d di đ giành git “người yêu”, xem ai là ngựi được Lư đi ca yêu thương nht. Kết qu có 2 người chết do ghen tương mà ra.

4 cô gái đ
ng ư ra ngoài bán dâm đ ci thin đi sng. Mt hôm, mt cô ra tŕnh din cnh sát và t cáo hn.

Có đi
u đc bit là trong quá tŕnh điu tra, công an thy có điu bt thường, là h cho biết “Lư đi ca chăm sóc chu đáo”, thm chí có người c̣n nói tt đ g ti cho hn.

Phóng viên H
a Kỳ Quang là người xung tn 2 căn pḥng dưới hm trong ḷng đt và làm phóng s điu tra v vic, th́ b 2 nhân viên ca thành y Lc Dương t́m đến truy hi v các ngun tin và đe da anh kư gi v vic “tiết l cơ mt quc gia”. Sao mà kỳ l thế?

Th́ ra, Lư H
o đă tng đưa các thiếu n đến phc v t́nh dc cho các quan chc trong thành y Lc Dương.

Trong v
vic, t k bt cóc, đến các nn nhân và c chính quyn Trung Cng, th́ tht đúng là nhng con người đc đáo, có l ch có chế đ Công Sn nước ny mi có mà thôi.
 

................


Trúc Giang

Minnesota ngày 15-4-2012