SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

Tâm Nguyện Sống Lòng Thương Xót Chúa


Lạy Cha chúng con ở trên trời, một Người Cha đã yêu thương thế gian đến ban Con chí ái Cha, thậm chí đã không dung tha cho Con chí ái Cha, trái lại đã phó nộp Con chí ái Cha vì tất cả chúng con, đã biến Con chí ái Cha là Đấng không biết đến tội lỗi của Cha thành tội lỗi để công chính hóa chúng con: Chúng Con tin nơi Cha! (xem Gioan 3:16; Roma 8:32; 2Corinto 5:21)

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con, một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, đã được Cha sai đến thế gian không phải để luận phạt thế gian, mà là để nhờ Chúa mà những ai tin vào Chúa được cứu độ, một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại, bằng cách đã vâng lời cho đến chết trên thập giá, và là một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã chăn dắt chúng con như Vị Mục Tử Nhân Lành đã hiến mạng sống vì chiên, cho chiên được sự sống và là sự sống viên mãn, bằng cuộc phục sinh của Chúa, để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết mà thông ban cho chúng con sự sống và Thần Linh: Chúng con tin nơi Chúa! (xem Gioan 1:14, 3:17; Luca 19:10; Phliphê 2:8; Gioan 10:10-11; Gioan 20:22)

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, vì con đã thuộc về Chúa, kể cả tội lỗi vô cùng khốn nạn của chúng con, cùng với đam mê nết xấu nhơ nhớp đê hèn của chúng con, tất cả đã được Chúa chuốc lấy, gánh vác và đóng đanh vào Thánh Giá của Chúa, và biến chúng thành các dấu vết tử giá trên thân xác phục sinh khải hoàn vinh hiển của Chúa - Chúng con tin nơi Chúa! (xem Gioan 1:29; Mathêu 8:17; Isaia 53:4; Roma 6:3-11) 

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, vì Chúa là tất cả của chúng con, Đấng đã yêu chúng con cho tới cùng, yêu hơn chính bản thân Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con người của chúng con, nhất là nhân phẩm, tự do, tình yêu và sự sống của chúng con là những gì quí báu nhất Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa toàn quyền sử dụng chúng theo ý Chúa, và xin Chúa hãy cất ngay chúng đi nếu chúng trở nên dịp tội cho chúng con làm mất lòng Chúa, dù chỉ một chút xíu; trái lại, bất cứ một sự gì, dù tự bản chất xấu xa ghê gớm đến đâu, như cám dỗ, đau khổ và chết chóc, nếu tất cả những sữ dữ ấy thực sự giúp chúng con sống đức ái trọn hảo hơn, càng nên giống Chúa hơn, thì xin Chúa hãy cứ giáng xuống trên chúng con tùy ý Chúa - Chúng con tin nơi Chúa! (xem Gioan 13:1, 15:13)

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa là sự sống lại và là sự sống của chúng con và cho chúng con, chúng con tin nơi Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự (xem Gioan 11:25)

Chúng con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ, bằng quyền toàn năng phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi, bằng những giọt nước mắt Chúa đã khóc thương thành Giêrusalem. Chúng con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau, bằng mồ hôi máu toát ra nhỏ xuống đất của Chúa trong Vườn Cây Dầu. Chúng con tin nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu, bằng Chén Đắng Hấp Hối và với Cơn Khát Núi Sọ của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi hưởng phúc may lành, bằng bình an Chúa ban cho chúng con không như thế gian ban, cũng như bằng nỗi sầu khổ được biến thành niềm hoan lạc chân chính. (xem Mathêu 28:18; Marco 16:17-18; Luca 19:41, 22:44; Mathêu 26:38-39; Gioan 19:28, 14:27, 16:20; Tông Vụ 5:41; Mathêu 5:11-12) 

Lạy Thánh Thần là tình yêu được Cha trên trời tuôn đổ vào lòng của chúng con qua Lời Nhập Thể Vượt Qua, Ngài là Thần Chân Lý, Đấng đã biết con hơn con biết con và yêu con hơn con yêu chính bản thân con, xin Ngài hãy thánh hóa con trong tinh thần và chân lý, để cùng với Mẹ Maria có phúc vì đã tin, và cùng với hết mọi thần thánh trên trời, cách riêng với Chị Thánh Faustina và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, chúng con có thể yêu nhau như Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã yêu thương chúng con, nhờ đó chúng con được nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành và cũng chính là Đấng xót thương. Amen.(xem Roma 5:5; Gioan 16:13, 4:24; Luca 1:45; Gioan 13:34, 15:12; Mathêu 5:48; Luca 6:36)


TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,
Soạn dọn cho riêng Nhóm TĐCTT nhân Lễ Các Thánh 1/11/2014.
Để hướng về Năm Đời Tận Hiến của Giáo Hội 2015 
Từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 30/11/2014 
Đến Lễ Đức Mẹ dâng Con ngày 2/2/2016, 
Ngày Thế Giới Đời Tận Hiến hằng năm.