SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

 

 

Năm Thánh ngoại lệ về Tình Thương - Ân Xá Năm Thánh

 Năm Thánh ngoại lệ về Tình Thương được Đức Thánh Cha Phanxicô mở ra cho toàn thể Giáo Hội 
thực sự đã được bắt đầu từ Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2015, kỷ niệm đúng 50 năm bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962 - 8/12/1965), một công đồng mà ngày từ đó, từ 50 năm trước đây, đã khai mở thời đại tình thương, như được bộc lộ nơi lời mở đầu của vị giáo hoàng khai mạc Gioan XXIII cũng như lời kết thúc của vị giáo hoàng bế mạc Phaolô VI (xem Tông Sắc "Dung Nhan Tình Thương" mở Năm Thánh ngoại lệ về Tình Thương của ĐTC Phanxicô, đoạn 4).

Năm Thánh Tình Thương này là một Năm Thánh ngoại lệ (extraordinary), ngoại lệ đầu tiên trong thế kỷ 21 cũng như trong thiên kỷ thứ 3 Kitô giáoNăm Thánh thường lệ (thường 50 năm một lần, như Đại Năm Thánh 2000). Trong thế kỷ 20 có 3 Năm Thánh Ngoại Lệ: lần thứ nhất vào năm 1933, đời Đức Piô XI, kỷ niệm 1900 năm Ơn Cứu Chuộc, lần thứ hai vào năm 1966, đời Đức Phaolô VI, mừng 1933 năm Ơn Cứu Chuộc và lần ba vào năm 1983, đời Đức Gioan Phaolô II, mừng 1950 năm Ơn Cứu Chuộc.

Năm Thánh Tình Thương ngoại lệ không phải chỉ liên quan đến thời gian được mở ra không trùng vào thời gian của Năm Thánh thường lệ, mà còn liên quan đến chính thời điểm của nó được Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là "thời điểm của tình thương", một thời điểm đầy những thương tích cần phải được chăm sóc và chữa lành.


Ngoài ra, Năm Thánh Tình Thương 
còn ngoại lệ ở cách tổ chức của mình, hoàn toàn chưa xẩy ra trong lịch sử Giáo Hội gần 2 ngàn năm, đó là việc Mở Cửa Thánh cùng một ngày ở khắp Giáo Hội hoàn vũ, cả ở Rôma (Cửa Thánh của Đền Thờ Latêranô là Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Rôma là Giáo Phận Mẹ do chính Giáo Hoàng làm Giám Mục) 
cũng như ở từng Giáo Hội địa phương. Và ngày Mở Cửa Thánh chung này là Chúa Nhật Thứ III Mùa Vọng 13/12/2015.

Về vấn đề Ân Xá trong Năm Thánh Tình Thương, cho đến nay, Tòa Ân Giải của Tòa Thánh dường như vẫn chưa chính thức ban hành một văn kiện nào liên quan đến Ơn Toàn Xá cũng gọi là Ơn Đại Xá (Plenary Indulgence).

Tuy nhiên, trong Thư về Ân Xá của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi ngày 1/9/2015 cho ĐTGM Rino Fisichella, Chủ Tịch Hội Đồng đặc trách Tân Truyền Bá Phúc Âm Hóa kiêm tổ chức Năm Thánh Tình Thương, Đức Thánh Cha đã đề cập đến vấn đề này rồi, như đã được chuyển dịch và phổ biến chung ở cái link sau đây: Đức Thánh Cha Phanxicô - Thư về Ân Xá cho Năm Thánh Tình Thương

Trong Thư này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến nhiều trường hợp khác nhau để lĩnh Ân Xá của Năm Thánh Tình Thương, bao gồm: 1- chung mọi giáo dân, 2- bệnh nhân, già lão bó chân ở nhà, 3- các tù nhân, và 4- các phụ nữ phá thai nhưng thật lòng thống hối (được tha vạ chỉ có Tòa Thánh mới được tha, nhưng trong Năm Thánh Tình Thương này được tha bởi những vị linh mục do chính ĐTC chỉ định, từ Thứ Tư Lễ Tro đầu Mùa Chay Năm Thánh). 

Đối với chung giáo dân, theo Thư về Ân Xá này của ĐTC Phanxicô, thì muốn lãnh nhận Ân Xá (được hiểu là Ơn Toàn Xá hay cũng gọi là Đại Xá), họ có thể thực hiện một việc cần thiết bất khả thiếu đó là bước qua Cửa Thánh.

Ở Đâu? - Giáo quyền chỉ định

" hết mọi Vương Cung Thánh Đường hay ở các nhà thờ được vị Giám Mục Giáo Phận chỉ định, cũng như ở 4 Đền Thờ Tòa Thánh ở Rôma, ... ở các Đền Thánh là nơi có Cửa Tình Thương mở ra cũng như ở các nhà thờ theo truyền thống vẫn được coi là các Thánh Đường Năm Thánh"

Điều Kiện? - Tác động thích đáng

"Điều quan trọng là thời điểm này, trước hết và trên hết, cần phải liên hệ với Bí Tích Hòa Giải cũng như với việc cử hành Thánh Thể kèm theo việc suy niệm về tình thương. Cần phải kèm theo những cử hành này cả việc tuyên xưng đức tin cũng như việc cầu nguyện cho tôi và cho các ý chỉ mà tôi ấp ủ trong lòng vì thiện ích của Giáo Hội và của toàn thế giới"

Mục Đích? - Cảm nghiệm tình thương 

"Ân Xá Năm Thánh vươn đến từng người như là một cảm nghiệm đích thực về tình thương của Thiên Chúa, một tình thương đến gặp gỡ mỗi người nơi Dung Nhan của Chúa Cha là Đấng tiếp nhận và tha thứ, hoàn toàn quên đi tội lỗi vấp phạm". 

Ân Xá? - Hậu quả tội lỗi

"Tất cả chúng ta đều biết rõ về cảm nghiệm tội lỗi. Chúng ta biết rằng chúng ta được kêu gọi nên hoàn thiện (xem Mathêu 5:48), nhưng chúng ta cảm thấy gánh nặng của tội lỗi. Cho dù chúng ta cảm thấy quyền năng biến đổi của ân sủng, chúng ta vẫn cảm thấy các tác dụng tội lỗi tiêu biểu cho tình trạng sa phạm của chúng ta. Cho dù có bị quên lãng chăng nữa thì những hậu quả tương phản nơi tội lỗi của chúng ta vẫn còn nguyên đó. Nơi Bí Tích Hòa Giải, Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta là những gì Ngài thực sự tẩy xóa đi; nhưng tội lỗi vẫn để lại tác dụng tiêu cực nơi cách thức chúng ta suy nghĩ và hành động. Tuy nhiên tình thương của Thiên Chúa còn mạnh hơn cả tác dụng của tội lỗi nữa. Tình thương này trở thành ân xá về phía Chúa Cha, Đấng mà qua Hiền Thê của Chúa Kitô là Giáo Hội của Người, vươn tới tội nhân được tha thứ và giải phóng họ khỏi hết mọi cặn bã do các hậu quả của tội lỗi còn lưu lại, giúp cho họ có thể tác hành một cách bác ái, lớn lên trong yêu thương hơn là lại tái phạm tội lỗi". (ĐTC Phanxicô - Tông Sắc Dung Nhan Tình Thương, đoạn 22). 

Ngoài ra, không phải chỉ đến với Chúa qua Cửa Thánh (như trên đây) mới là cách duy nhất hưởng Ân Xá Năm Thánh, còn một cách khác nữa, cũng được Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến trong Thư về Ân Xá này, đó là thi hành việc bác ái yêu thương cho tha nhân để giúp đỡ họ về vật chất cũng như về tinh thần.

"Tôi đã xin Giáo Hội trong Năm Thánh này tái khám phá ra sự phong phú được vây bọc bởinhững công việc tình thương về tinh thần cũng như về thể lý. Thật vậy, cảm nghiệm tình thương trở nên hữu hình nơi chứng từ của các dấu hiệu cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Mỗi lần người tín hữu thi hành theo cá nhân một hay nhiều tác động này, thì họ chắc chắn lĩnh được Ân Xá Năm Thánh. Bởi thế, việc dấn thân sống bằng tình thương là để lĩnh ân sủng của việc hoàn toàn tận tuyệt thứ tha nhờ tình yêu của Chúa Cha là Đấng không loại trừ một ai. Như thế Ân Xá Năm Thánh được trọn vẹn, hoa trái của hết mọi biến cố được cử hành và được cảm nghiệm bằng đức tin, đức cậy và đức mến". 

Nếu "những công việc tình thương về tinh thần cũng như về thể lý" được Kitô hữu thi hành trong Năm Thánh Tình Thương "chắc chắn lĩnh được Ân Xá Năm Thánh" thì họ vẫn cần phải hội đủ điều kiện bình thường là 1- sạch tội, 2-rước lễ, 3- tuyên xưng đức tin, và 4- cầu theo ý Đức Giáo Hoàng, giống hệt như việc bước qua Cửa Thánh trên đây. 

"Điều quan trọng là thời điểm này (khi bước qua Cửa Thánh hay khi làm việc bác ái yêu thương), trước hết và trên hết, cần phải liên hệ với Bí Tích Hòa Giải cũng như với việc cử hành Thánh Thể kèm theo việc suy niệm về tình thương. Cần phải kèm theo những cử hành này cả việc tuyên xưng đức tin cũng như việc cầu nguyện cho tôi và cho các ý chỉ mà tôi ấp ủ trong lòng vì thiện ích của Giáo Hội và của toàn thế giới".

Như thế, trong Năm Thánh Tình Thương, chúng ta cũng có thể được hưởng Ân Xá Năm Thánh mỗi ngày 1 Ơn Toàn Xá / Đại Xá để nhờ đó chúng ta được tha thứ khỏi tất cả mọi hậu quả của các thứ tội lỗi chúng ta đã thật lòng ăn năn thống hối xưng thú và đã được tha thứ trong tòa giải tội, bằng cách: 

1- Một là đến nhà thờ nào có Cửa Thánh nhưng tiến vào nhà thờ đó qua Cửa Thánh, hai là một việc bác ái yêu thương nào đó cho tha nhân; 
2- tham dự Thánh Lễ với tâm hồn sạch tội; 
3- suy niệm về tình thương của Chúa; 
4- tuyên xưng đức tin, và 
5- cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. 

"Cửa Thánh sẽ trở thành Cửa Tình Thương qua đó bất cứ ai tiến vào sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa là Đấng an ủi, thứ tha và lan tràn niềm hy vọng"(ĐTC Phanxicô - Tông Sắc Dung Nhan Tình Thương, đoạn 3). 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Điều kiện cần để lĩnh Ơn Toàn Xá: 


Căn cứ vào Sắc Lệnh về Ân Xá (The Enchiridion Of Indulgences, phần về Norms On Indulgences) của Giáo Hội thì:

Ơn Toàn Xá cũng gọi là Ơn Đại Xá (ở Việt ngữ), bởi cả hai đều có cùng một ý nghĩa, đều hoàn toàn ngược lại với Ơn Tiểu Xá, ở chỗ, trong khi Ơn Tiểu Xá chỉ tha một phần nào hình phạt bởi tội phạm thì Ơn Đại Xá hay Ơn Toàn Xá lại tha tất cả mọi hình phạt (sắc lệnh trên - khoản 2): "An indulgence is partial or plenary, according as it removes either part or all of the temporal punishment due for sin."

Để được một Ơn Toàn Xácần phải hội đủ các điều kiện chính yếu bất khả thiếu do Giáo Hội ấn định, cả điều kiện căn bản bình thường lẫn điều kiện tùy dịp ngoại thường: 

1- Điều kiện căn bản thông thường gồm có 3 là xưng tội, rước lễ và cầu theo ý Đức Thánh Cha (sắc lệnh trên - khoản 26): "To acquire a plenary indulgence it is necessary to perform the work to which the indulgence is attached and to fulfill the following three conditions: sacramental confession, eucharistic Communion, and prayer for the intention of the Sovereign Pontiff. It is further required that all attachment to sin, even venial sin. be absent." 

2- Điều kiện tùy dịp ngoại thường: như trong dịp Năm Thánh Tình Thương điều kiện là phải bước qua Cửa Thánh và suy niệm về LTXC: "The faithful are called to make a brief pilgrimage to the Holy Door... It is important that this moment be linked, first and foremost, to the Sacrament of Reconciliation and to the celebration of the Holy Eucharist with a reflection on mercy. It will be necessary to accompany these celebrations with the profession of faith and with prayer for me and for the intentions that I bear in my heart for the good of the Church and of the entire world" (ĐTC Phanxicô: Thư Ban Ân Xá Năm Thánh Tình Thương ngày 1/9/2015).

Sau đây là một số điều thiết yếu cần nhớ nữa liên quan đến cả Ơn Toàn Xá lẫn Ơn Tiểu Xá, cũng vẫn căn cứ vào Sắc Lệnh về Ân Xá (The Enchiridion Of Indulgences, phần về Norms On Indulgences):

1- Ơn Toàn Xá không được chỉ cho bất cứ ai còn đang sống (sắc lệnh trên - khoản số 3): "No one, acquiring indulgences, can apply them to other living persons."

2- Ơn Toàn Xá hay tiểu xá bao giờ cũng có thể bao gồm ý nguyện cầu thay cho người chết (sắc lệnh trên - khoản 4): "Partial as well as plenary indulgences can always be applied to the departed by way of suffrage."

3- Ơn Toàn Xá chỉ được lĩnh mỗi ngày 1 lần mà thôi, trừ khi lâm chung (sắc lệnh trên - khoản 24): 24. § 1. A plenary indulgence can be acquired once only in the course of a day. § 2. But one can obtain the plenary indulgence for the moment of death, even if another plenary indulgence had already been acquired on the same day. 

4- Ba điều kiện căn bản thông thường cho sù có thể thực hiện trong vài ngày trước khi hoặc sau khi lĩnh Ơn Toàn Xá, nhưng hiệp lễ và cầu như ý của ĐTC nên làm ngay trong ngày lĩnh Ơn Toàn Xá (sắc lệnh trên - khoản 27): "The three conditions may be fulfilled several days before or after the performance of the prescribed work; it is, however, fitting that Communion be received and the prayer for the intention of the Sovereign Pontiff be said on the same day the work is performed."

5- Điều kiện căn bản xưng tội chỉ cần 1 lần mà có thể lĩnh được một số Ơn Toàn Xá, nhưng mỗi Ơn Toàn Xá cần phải hội đủ điều kiện hiệp lễ và cầu theo ý ĐTC (sắc lệnh trên - khoản 28): "A single sacramental confession suffices for gaining several plenary indulgences; but Communion must be received and prayer for the intention of the Sovereign Pontiff must be recited for the gaining of each plenary indulgence."

6- Điều kiện căn bản cầu theo ý ĐTC có thể thực hiện bằng việc đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Kính Mừng, hay một kinh nguyện nào đó tùy nghi cũng được (sắc lệnh trên - khoản 29): "The condition of praying for the intention of the Sovereign Pontiff is fully satisfied by reciting one Our Father and one Hail Mary; nevertheless, each one is free to recite any other prayer according to his piety and devotion".

Xin xem thêm các chi tiết khác về Ơn Toàn Xá ở cái link sau đây: Ơn Toàn Xá: Đầu Năm - Quanh Năm - Cuối Năm

Có một điều không thấy sắc lệnh về ân xá này nói tới, đó là công hiệu của Ơn Toàn Xá kéo dài tới bao lâu và bao giờ hết v.v. Chẳng hạn, khi chúng ta lĩnh được một Ơn Toàn Xá cho chính bản thân chúng ta, chứ không chỉ cho một linh hồn qua đời nào khác, thì Ơn Toàn Xá này có công hiệu cho tới khi chúng ta chết hay chăng? Hoặc có bao giờ bị mất đi không?

Nếu Ơn Toàn Xá là Ơn tha hết mọi hình phạt do tội lỗi mà có, chứ không phải tha tội hay tha hết mọi tội lỗi, thì theo nguyên tắc, Ơn Toàn Xá chỉ tồn tại cho tới khi chúng ta phạm một tội nặng hay nhẹ nào mới mà thôi. Bởi tội nhẹ hay tội nặng mới ấy khiến chúng ta phải chịu hình phạt mới xứng với tội nhẹ chúng ta phạm. Nhất là tội trọng làm cho chúng ta trở thành kẻ chết về phần thiêng liêng, mất hết mọi công nghiệp, chứ đừng nói đến Ơn Toàn Xá. 

Như thế, nếu quả thực chúng ta được hưởng một Ơn Toàn Xá vào một lúc nào đó trong đời của chúng ta thì như thể chúng ta đã bất ngờ có thể trả off, đã xong món nợ căn nhà chúng ta đang ở, thế nhưng sau đó ngôi nhà ấy lại bị hư mái nhà hay hư thảm cần phải sửa chữa, chúng ta lại tiếp tục vay muợn một số tiền nào đó để chi tiêu cho những thứ hư hỏng bất khả tránh cho ngôi nhà này của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục trả off món nợ mới bằng một Ơn Toàn Xá khác. 


TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL