Đức Thánh Cha Phanxicô

 

GIÁO LÝ VỀ PHỤNG VỤ CỬ HÀNH THÁNH THỂ

 

10/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 7 - Lời Hợp Nguyện và Kinh Vinh Danh

3/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 6 - Nghi Thức Thống Hối

20/12/2017: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 5 - Nghi Thức Đầu Lễ  

13/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 4 - Tại sao đi lễ Chúa Nhật?

 

22/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 3 - Thánh Lễ là Tưởng Niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô

 

15-11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 2 - Thánh Lễ là Cử Hành Cầu Nguyện Tuyệt Hảo Nhất

 

7/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 1 - Thánh Lễ là một nhu cầu bất khả thiếu