SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 


Phụng Vụ Lời Chúa

Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi Năm A


Chúa Nhật sau Lễ Hiện XuốngPHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 

 

Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

 

Bài Ðọc I: Xh 34, 4b-6. 8-9

"Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu".

Trích sách Xuất Hành.

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa.

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: "Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành". Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

Xướng: 1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. - Ðáp.

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 2 Cr 13, 11-13

"Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 3, 16-18

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.


Image result for the God trinity

 

SUY NIỆM CẢM NGHIỆM

 

Nếu theo dõi chung 3 bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta thấy, 3 bài Phúc Âm không theo thứ tự các Phúc Âm như các Chúa Nhật khác, mà được thay thế: Năm A Phúc Âm Thánh Gioan (chứ không phải Thánh Mathêu), Năm B Phúc Âm Thánh Mathêu (chứ không phải Thánh Marco), và Năm C Phúc Âm Thánh Gioan (chứ không phải Thánh Luca).

Và nếu tiếp tục lưu ý cả 3 bài Phúc Âm được Giáo Hội cố ý chọn đọc cho 3 chu kỳ A-B-C này, thì Năm A liên quan đến Thiên Chúa Ngôi Cha, Năm B liên quan đến Chúa Kitô Ngôi Con, và Năm  C liên quan đến Chúa Thánh Thần Ngôi Ba. Và cả 3 bài Phúc Âm liên quan đến từng ngôi đều qui về một trọng tâm duy nhất đó là mối hiệp thông thần linh với Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần.

Thật vậy, chính mối hiệp thông thần linh với Ba Ngôi là mục tiêu nhắm tới của cả Ba Ngôi Thiên Chúa: Ngôi Ba Thánh Thần thực hiện sứ vụ thông truyền sự sống được thông ban cho nhân loại nơi Đức Kitô: "Ngài sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con" (Năm A), một Đức Kitô là chính Người Con "Thiên Chúa vì yêu thương thế gian đã ban tặng" cho họ (Năm A), "để tất cả những ai tin ở Con của Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời", ở chỗ, lãnh nhận Phép Rửa trong Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đã "được ban cho toàn quyền trên trời dưới đất" (Năm B): "Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".

Trong Bài Đọc 2 hôm nay, qua Thư 2 gửi Giáo Đoàn Corintô, Thánh Phaolô đã nói đến Ba Ngôi ở 3 chiều kích khác nhau, thích hợp với từng Ngôi Thiên Chúa như thế này: "Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em".

Trong lời chúc của Thánh Phaolô kết Bức Thư mục vụ này của ngài, chúng ta thấy Thiên Chúa Ngôi Cha liên hệ tới "tình yêu của Chúa Cha", Thiên Chúa Ngôi Con liên quan tới "ân sủng của Đức Kitô", một "ân sủng" được Chúa Kitô ban cho "những ai chấp nhận Người" (Gioan 1:12) qua Phép Rửa, và Ngôi Ba Thiên Chúa liên hệ đến "ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần", một "ơn thông hiệp" làm cho con người đã lãnh nhận Phép Rửa được sống sự sống thần linh của, với và như Ba Ngôi Thiên Chúa "là Cha và Con và Thánh Thần".

Tuy nhiên, sự sống thần linh là thực tại hiệp thông Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần mà những ai lãnh nhận Phép Rửa được thông phần và tham dự ấy, trước hết và trên hết, được bắt nguồn từ Thiên Chúa Ngôi Cha, Đấng nhiệm sinh Ngôi Con - "được sinh ra ... đồng bản thể với Chúa Cha", và Ngôi Ba Thánh Thần được nhiệm xuất "bởi Chúa Cha và Chúa Con". Đúng thế, vì từ ngữ "Cha" hay danh xưng "Cha" đây có thể nói ám chỉ nguồn mạch sự sống.

Như vậy, ý nghĩa của Bài Phúc Âm Năm A về Ngôi Cha đây có nghĩa là gì, nếu không phải, chỉ vì "yêu thương thế gian", Ngôi Cha đã thông ban sự sống thần linh của Ngài cho con người, khi "ban Con Một Ngài cho thế gian", nghĩa là Ngôi Cha ban sự sống của Ngài cho thế gian khi Ngài ban Con Một của Ngài cho họ, hay nói cách khác, Con Một Thiên Chúa ban cho thế gian là chính sự sống Ngôi Cha muốn ban cho thế gian: "Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống" (1Gioan 5:11-12).

Thế nhưng, để có thể lãnh nhận sự sống được Thiên Chúa Ngôi Cha ban cho thế gian, con người cần phải tin vào Con của Ngài, như chính Chúa Kitô khẳng định với nghị viên Nicôđêmô trong Bài Phúc Âm Năm A hôm nay: "Tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời". Và tin vào Con Thiên Chúa Ngôi Cha tức là cảm nhận được chính tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài, như chính Ngài đã tỏ cho Moisen biết trong Sách Xuất Hành ở Bài Đọc 1 hôm nay: "Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa. Chúa đi qua trước mặt ông và hô: 'Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành'".

Chính vì thế mà, theo gương Moisen trong Bài Đọc 1 hôm nay, ở chỗ, ngay sau khi nghe Chúa tỏ mình ra như vậy, chúng ta hãy "vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy" và cùng với Tiên Tri Đaniên trong Bài Đáp Ca hôm hay mà "thưa rằng": "Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời" với 5 phiên khúc sau đây:

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời.

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

 


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL