Phu Trng 4

 Nam Mau Nhiem Man Coi Nhap The

 

Theo truyen thong, ngay t au

cho ti ngay nay, Kinh Man Coi ch co

15 mau nhiem, moi mot mau nhiem gom

co 10 kinh Knh Mng, tao nen tong

so la 150 kinh Knh Mng, tng ng

vi 150 Thanh Vnh avt. Tuy nhien,

gia 5 Mau Nhiem Mua Vui va 5 Mau

Nhiem Mua Thng, theo cam nghiem ca

nhan cua toi, hnh nh con thieu

mot cai g o, cha u, cha

tron, can phai them vao khoang trong

nay mot so Mau Nhiem Man Coi na

cho hp tnh va hp ly.

 

Bi v, 5 Mau Nhiem Mua Vui ket thuc

viec c Me Tm Thay Chua

Giesu Trong en Th, e roi,

nhay ngay sang 5 Mau Nhiem Mua Thng

c m au bang viec

Chua Giesu Hap Hoi Trong Vn Cay

Dau. The con cac Mau Nhiem ac

biet dien ta cuoc i nhap the

e to mnh ra cua Chua Kito au,

nhng Mau Nhiem ma t ban chat

cung khong kem phan quan trong nh cac

Mau Nhiem Man Coi khac. Ly do la,

cung vi 15 Mau Nhiem Man Coi van

co, nhng Mau Nhiem Nhap The nay

cua Chua Kito, lam nen tien trnh

e hoan tat Nhiem Cuoc Cu Roi

cua Thien Chua. Neu Chua Kito khong

song cac Mau Nhiem Nhap The nay,

Nhiem Cuoc Cu Roi cua Thien Chua

se bat thanh the nao, th, theo toi,

Kinh Man Coi cung can co them cac

Mau Nhiem Nhap The nay cua Chua

Kito na mi thc s tron

ven.

 

Ngoai ra, viec Nguyen Kinh Gi ma Giao

Hoi don ra cho tu s, giao s va cho ca

giao dan (ngan gon hn), ve cau

tao, 150 Thanh Vnh avt la chu chot,

va ve cach thc thc hien, c

chia ra lam 4 phan khac nhau, gom co Gi

Nguyen Kinh Ban Mai, Gi Nguyen Kinh Ban Ngay,

Gi Nguyen Kinh Ban Toi va Gi Nguyen

Kinh Ban em. Can c vao o,

neu ve cau tao, Kinh Man Coi cung

co 150 kinh Knh Mng, tng ng

vi 150 Thanh Vnh avt, th ve

cach thc thc hien, cung nen

co 4 phan khac nhau, gom co Nam Mau

Nhiem Nhap The, Nam Mau Nhiem Nhap

The, Nam Mau Nhiem T Nan va

Nam Mau Nhiem Hien Vinh.

 

Bi the, v y ngha lien ket

cua cac Mau Nhiem noi chung va Mau

Nhiem Man Coi noi rieng ma Chua

Kito la Tam iem, cung nh v

li ch thieng lieng cho viec lan

hat Man Coi, toi a la ra them

5 Mau Nhiem Nhap The cua Chua Kito

va a am tham t mnh s

dung th nghiem khi lan hat Man

Coi hang ngay. Ket qua la, nh

lan hat 4 chuoi va suy gam u 20

mau nhiem moi ngay, toi cam thay

that s them long sot sang lan

hat Man Coi va doi dao sinh lc

e song Mau Nhiem Man Coi hn.

 

oi vi nhng ngi ch

co gi hay co thoi quen oc mot

chuoi (tc 50 kinh Man Coi) moi ngay,

theo toi, cach tot nhat nen lan hat

Man Coi theo Mua Phung Vu quanh nam

cua Giao Hoi. Chang han: Lan hat

Man Coi suy ngam nam Mau Nhiem Nhap

The vao Mua Vong va Mua Giang Sinh,

nam Mau Nhiem Nhap The vao cac

tuan le au cua Mua Thng

Nien (khoang o gan 10 tuan, gia

Mua Giang Sinh va Mua Chay) va t

sau le c Me N Vng 22/8

hang nam cho en het Mua Vong, nam

Mau Nhiem T Nan vao Mua Chay cho

ti het Th Bay Tuan Thanh,

va nam Mau Nhiem Hien Vinh vao Mua

Phuc Sinh cho ti le c Me N

Vng 22/8 hang nam.

 

oi vi nhng ngi von

co thoi quen lan u mot trang Man

Coi (tc 150 kinh Man Coi) moi ngay,

neu khong the kiem c gi

e oc them 50 kinh Man Coi theo

Nam Mau Nhiem Nhap The, qui v co

the thay oi viec suy ngam cac Mau

Nhiem theo hai cach.

 

Cach th nhat theo Mua Phung Vu

cua Giao Hoi. Moi ngay qui v van

c lan 150 kinh Man Coi nh thng,

nhng, trong Mua Vong va Mua Giang Sinh,

qui v lan hat 50 kinh Man Coi th

nhat suy ngam theo nam Mau Nhiem Nhap

The, con trong Mua Thng Nien, qui

v thay nam Mau Nhiem Nhap The bang

nam Mau Nhiem Nhap The. Trong Mua Chay

va Phuc Sinh th tuy s thch va

ch li thieng lieng cua moi ca

nhan trong viec chon suy ngam nam chuc

kinh Man Coi th nhat theo nam Mau

Nhiem Nhap The hay nam Mau Nhiem Nhap

The.

 

Cach th hai theo ngay trong tuan. Trong mot

tuan le, qui v cung co the chia

cac ngay le (Chua Nhat, Th Ba,

Th Nam va Th bay) th lan

nam chuc kinh th nhat suy ngam theo

nam Mau Nhiem Nhap The, con cac

ngay chan theo nam Mau Nhiem Nhap The

cung c. Nen chu y en

cac ngay le trong tuan e chon mau

nhiem ma suy ngam cho thch hp. Chang

han, gap cac ngay le c Me,

nhat la cac le cua Mau Nhiem Man

Coi, nh le Truyen Tin 25/3, le c

Me Tham Vieng 31/5, le c Me

Dang Con 2/2, th nen suy ngam theo nam Mau

Nhiem Nhap The; con neu gap ngay

le ve Chua Kito, nh le Chua Bien

Hnh 6/8 hay le knh mot thanh Tong o

nao o, th nen suy ngam theo nam

Mau Nhiem Nhap The.

 

Sau ay la Li Suy Ngam 5 Mau

Nhiem Nhap The:

 

 

 

 Mau Nhiem th nhat:

 

 Chua Giesu t Nazaret x

Galilea en chu phep ra

song Giocan bi tay thanh Gioan Tien

Ho

 

 (Marco 1:9)

 

 - Xin cho Ngi ln len va

cho con biet ha mnh xuong (xem Gioan 3:30).

 

 Mau Nhiem th hai:

 

 Chua Giesu c Than

Linh a vao sa mac

 

 an chay 40 em ngay va chu ma

qui cam do

 

 (Luca 4:1-2)

 

 - Xin cho con biet tnh thc va cau

nguyen

 

 e khoi sa chc cam do

 

 

 (xem Marco 14:38).

 

 Mau Nhiem th ba:

 

 Chua Giesu em thanh Phero,

Giacobe va Gioan

 

 len nui cao va Ngi bien

hnh trc mat cac ngai (Marco

9:2)

 

 - Xin cho con biet nghe theo li Ngi

 

 

 la ang ep long Cha moi

be

 

 (xem Marco 9:7).

 

 Mau Nhiem th bon:

 

 Chua Giesu vao thanh Gierusalem

 

 gia muon tieng tung ho

 

 Van tue Con Vua avt!

 

 Chuc tung ang Nhan Danh Chua

ma en

 

 (xem Matheu 21:9-10)

 

 - Xin cho con ng bien nha cua

Chua

 

 la tam hon con

 

 thanh hang trom cp toi loi

 

 

 (xem Matheu 21:13).

 

 Mau Nhiem th nam:

 

 Chua Giesu ra chan cho cac thanh

Tong o,

 

 lap B Tch Thanh The va

 

 ban Gii Ran Yeu Thng

 

 (x.Luca 22:15-20; Gioan 13:1-17,34-35)

 

 - Xin cho con biet noi theo gng Chua,

 

  yeu thng nhau nh Chua a

yeu thng chung con

 

 (xem Gioan 13:15&15:12)