x

Biến Cố Fatima Phân Giải

   

Đ

ể làm sáng tỏ hơn nữa những suy diễn đầy cô đọng trong chương “Biến Cố Fatima - Cấu Trúc” vừa rồi, thiết tưởng cũng cần phải phân giải từng vấn đề một, theo đúng như thứ tự đă được nêu lên ở phần kết chương “Biến Cố Fatima - Tưởng Niệm”.

    

Vấn đề thứ 1: “Tại sao Đức Mẹ lại hiện ra vào năm 1917 mà không phải một năm nào khác, trước đó hay sau đó?”

    

Xin thưa: V́ năm 1917 là năm xẩy ra một biến cố lịch sử rất quan trọng liên quan tới Nước Nga, là quốc gia, theo quan pḥng thần linh, Thiên Chúa muốn dùng để thực hiện  ư định của Ngài trong việc “thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”, đó là biến cố Cách Mạng Nga, một biến cố đă làm cho Nước Nga từ đó trở thành một nước cộng sản. Ngoài ra, năm 1917 c̣n trực tiếp liên quan tới văn minh Âu Châu và gián tiếp tới Hồi Giáo, v́ năm 1917 là năm gần kết thúc Thế Chiến I (1914-1918). Thế Chiến I liên quan tới văn hóa Âu Châu là v́ Âu Châu vẫn được gọi là châu lục Kitô Giáo, đă từng sống yêu thương bác ái trọn hảo của Chúa Kitô và truyền bá phúc âm yêu thương này khắp thế giới, lại là một châu lục đang diễn ra cảnh tàn sát lẫn nhau. Thế Chiến I gián tiếp liên quan tới Hồi Giáo ở chỗ Đế Quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, phe trục với Đức quốc, đă bị thua trận và hết thời đế quốc này.

    

Vấn đề thứ 2: “Tại sao Mẹ Maria lại chọn hiện ra vào ngày 13 trong tháng, và tại sao Mẹ lại cứ nhất định phải hiện ra vào ngày 13 trong 6 tháng liền, từ Tháng 5 tới Tháng 10 cùng năm, mà không trước hay sau đó, hoặc cách ra, hoặc nhiều hơn 6 lần hay ít hơn 6 lần?”

    

Xin thưa: Sở dĩ Mẹ Maria chẳng những chọn ngày 13 trong tháng để hiện ra, mà c̣n ấn định 6 ngày 13 trong 6 tháng liền, là v́ ngày 13 này liên quan tới lịch sử Giáo Hội, và thời khoảng 6 tháng liền, từ tháng 5 đến tháng 10 có liên quan tới lịch sử Nước Nga.

 

Ngày 13 trong tháng liên quan tới lịch sử Giáo Hội, ở chỗ, 13/5/1917, Đức Thánh Cha Piô XII bấy giờ được tấn phong giám mục, và ở chỗ ngày 13/5/1981, Đức Gioan Phaolô II đă bị ám sát chết hụt ở Quảng Trường Thánh Phêrô. Thời khoảng 6 tháng liền, từ tháng 5 tới tháng 10 cùng năm, là v́, tháng 4 trước đó 1 tháng, Lenin từ hải ngoại về Nga để sửa soạn cuộc Cách Mạng Tháng 10, một cuộc cách mạng đă thành công ngày 7/11, thời điểm xẩy ra sau một tháng Biến Cố Fatima kết thúc cùng năm 1917.

 

Ngoài ra 6 ngày 13 ở Fatima cũng liên hệ mật thiết với Giáo Hội, qua 6 biến cố của Giáo Hội đối với Biến Cố Fatima, t́nh từ năm 1917 đến khi Bí Mật Fatima phần thứ ba được tiết lộ vào ngày 26/6/2000, thứ tự như sau: Ngày 13 thứ nhất là ngày 13/5/1917, Giáo Hội có vị tân giám mục, vị về sau là Đức Piô XII, vị Giáo Hoàng tiên khởi đă hiến dâng loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên  Tội Mẹ Maria ngày 31/10/1942, đă công bố Tín Điều Mẹ Mông Triệu ngày 1/11/1950, đă lập 2 Lễ Mẹ là Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 4/5/1944, và Lễ Mẹ Nữ Vương ngày 11/10/1954, và vào năm 1947 đă phong 2 vị thánh Thánh Mẫu là Thánh Long Mộng Phố và Thánh Catherine Labouré. Ngày 13 thứ hai là ngày 13/5/1967, ngày kỷ niệm kim khánh 50 Năm Biến Cố Fatima, Đức Thánh Cha Phaolô VI gửi sứ giả đến Fatima để dâng bông hồng vàng cho Mẹ và đích thân ngài cũng đến Fatima để hiến dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Ngày 13 thứ ba là ngày 13/5/1981, ngày xẩy ra biến cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bị mưu sát nhưng được cứu mạng. Ngày 13 thứ bốn là ngày 13/5/1981, ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sang Linh Địa Thánh Mẫu Fatima để tạ ơn Mẹ đă cứu mạng ngài một năm trước đó, và để hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Ngày 13 thứ năm là ngày 13/5/1991, ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trở lại Fatima lần nữa, để tưởng niệm 10 năm được cứu mạng, và để cầu cho ḥa b́nh thế giới, nhất là sau Biến Cố Đông Âu sụp đổ. Ngày 13 thứ sáu là ngày 13/5/2000, ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sang Fatima lần cuối cùng để phong chân phước cho hai Thiếu Nhi Fatima là Phanxicô và Giaxinta.

    

Vấn đề thứ 3: “Tại sao Bí Mật Fatima có ba phần, ba phần này là ǵ, và ba phần ấy có liên hệ ǵ với nhau hay chăng?

    

Xin thưa: Bí Mật Fatima là những ǵ Mẹ Maria tiết lộ cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết, có nội dung liên quan đến phần rỗi của nhân loại. Bởi thế mà phần thứ nhất của Bí Mật Fatima là thị kiến về hỏa ngục, nơi nhiều tội nhân khốn nạn phải đời đời hư đi v́ không ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ. Bởi đó mà phần thứ hai của Bí Mật Fatima liên quan đến một  phương tiện cứu rỗi nhân loại đó là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, cũng là việc thành thực sùng kính Mẹ Maria, một việc thiết lập Thiên Chúa muốn thực hiện trên thế giới. Và cũng bởi đó mà phần thứ ba của Bí Mật Fatima là một thị kiến tử đạo cứu rỗi cho thấy Mẹ Maria uy quyền đă có thể ngăn chặn việc vị thiên thần đang có cử chỉ trừng phạt thế giới tội lỗi quá sức.

    

Vấn đề thứ 4: “Tại sao Sứ Điệp Fatima gồm có 3 mệnh lệnh, 3 mệnh lệnh này có liên hệ ǵ với nhau hay chăng, và mệnh lệnh chính trong 3 mệnh lệnh là mệnh lệnh nào?”

Xin thưa: Ba Mệnh Lệnh Fatima trong Sứ Điệp Fatima là cải thiện đời sống, lần hạt mân côi và tôn sùng mẫu tâm.

    

Mệnh lệnh cải thiện đời sống được căn cứ vào lời trăn trối của Mẹ Maria dùng để hoàn toàn kết thúc Biến Cố Fatima năm 1917, đó là “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, v́ Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”.

    

Mệnh lệnh lần hạt mân côi được căn cứ vào lời Mẹ kêu gọi “hăy cầu kinh mân côi hằng ngày”, vào từng lần và trong cả 6 lần Mẹ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima.

    

Mệnh lệnh tôn sùng mẫu tâm được căn cứ vào lời Mẹ tiết lộ mở đầu phần thứ hai của Bí Mật Fatima, đó là “Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”, và lời Mẹ nói với riêng Thiếu Nhi Lucia vào lần hiện ra thứ hai “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa”.

    

Nếu con người muốn được  cứu độ th́ điều kiện tối yếu bất khả thiếu là nhận biết “Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lk 1:47), th́ cải thiện đời sống là tác động căn bản và trực tiếp tỏ ra nhận biết Thiên Chúa nhất. Bởi thế, trong ba Mệnh Lệnh Fatima làm nên nội dung chính yếu của Sứ Điệp Fatima, mệnh lệnh cải thiện là mệnh lệnh chính, v́ ư nghĩa của nó phản ảnh sứ điệp Phúc Âm: “Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm” (x Mk 1:15).

Việc cải thiện đời sống theo ư nghĩa nhận biết Thiên Chúa ấy c̣n được tỏ ra bằng “ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”, một Trái Tim tiểu biểu cho đức tin tuân phục của Mẹ hằng liên lỉ đáp ứng hết mọi tác động thần linh của Thiên Chúa nơi cuộc đời của Mẹ, một Trái Tim là mẫu gương sống cho thành phần môn đệ Chúa Kitô, một Trái Tim quả thực là đường dẫn Kitô hữu đến cùng Thiên Chúa. 

   

Việc cải thiện đời sống, liên quan tới Chúa, và việc tôn sùng mẫu tâm, liên quan đến Mẹ, được kết lại nơi việc cầu kinh mân côi, một tác động “cùng Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô” (ĐTC GPII), ở chỗ, khẩu nguyện Kitô hữu xướng lên lời kinh “Kính Mừng Maria” là lời kinh liên quan tới đức tin diễm phúc của Mẹ (x Lk 1:45), một đức tin đă giúp Mẹ liên kết hết sức mật thiết với Mầu Nhiệm Chúa Kitô (vui, sáng, thương, mừng), những mầu nhiệm cũng được tâm nguyện Kitô hữu chiêm niệm và sống động bằng đức tin của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để có thể “chấp nhận mọi đau khổ Người gửi đến cho, mà đền tạ Người và cầu cho tội nhân ăn năn hoán cải”.   

    

Vấn đề thứ 5: “Tại sao Mẹ Maria lại chọn 3 em Thiếu Nhi Fatima mà không chọn 1 em thiếu niên như ở Lộ Đức, hay 2 em thiếu niên như ở La Salette?”

    

Xin thưa: V́ ơn gọi hiến tế cứu đời chung của ba em ngay từ ban đầu là “chấp nhận mọi đau khổ Người gửi đến cho, mà đền tạ Người và cầu cho tội nhân ăn năn hoán cải”. Trong Ơn Gọi Fatima chung này có 3 phần, thứ tự là: 1) chấp nhận mọi đau khổ; 2) đền tạ Chúa; 3) cầu cho tội nhân trở lại.

 

Trước hết về việc chấp nhận mọi đau khổ có Thiếu Nhi Fatima lớn nhất là Lucia, em thiếu nhi bị đau khổ nhiều nhất v́ Biến Cố Fatima. Sau nữa, về việc đền tạ Chúa có Thiếu Nhi Fatima nam duy nhất là Phanxicô, chuyên tâm an ủi Chúa Giêsu Ẩn Thân của em, với chuỗi kinh Mân Côi luôn nắm trong tay. Sau hết, về việc hy sinh cứu các tội nhân có Thiếu Nhi Fatima nhỏ nhất là Giaxinta, em thiếu nhi lúc nào cũng lợi dụng mọi sự, biến mọi sự thành hy sinh để cầu cho tội nhân  ôn ăn năn hoán cải đời sống.

    

Vấn đề thứ 6: “Tại sao Mẹ Maria lại không chọn danh xưng nào khác mà lại chọn xưng ḿnh ‘Ta là Mẹ Mân Côi’ ở Fatima vào lần cuối cùng hiện ra ở đây, trước phép lạ mặt trời nhẩy múa?”

    

Xin thưa: V́ danh xưng “Ta là Mẹ Mân Côi” có liên quan tới tước hiệu “Mẹ Thắng Trận”, tức liên quan tới uy quyền của Mẹ, một uy quyền chẳng những có thể chi phối Con Mẹ là Mặt Trời Công Chính, một thứ uy quyền đă được thể hiện một cách tiêu biểu nơi phép lạ mặt trời xoay trên khung trung vào lần Mẹ tự xưng “Ta là Mẹ Mân Côi” này, mà c̣n làm chủ tất cả mọi quyền lực khác nữa, kể cả quyền lực về quân sự, như đă từng xẩy ra ở trận hải chiến Lapantô với lực lượng Hồi Giáo vào năm 1571.

    

Vấn đề thứ 7: “Tại sao Mẹ Maria đă chọn địa điểm hiện ra ở Fatima nước Bồ Đào Nha mà không chọn một địa điểm nào khác, hay ở một nước khác, trong khi đó, vào thế kỷ 19, Mẹ đă chọn 3 nơi đều ở Pháp (Paris năm 1830, La Salette năm 1846 và Lourdes năm 1858) để hiện ra?”

    

Xin thưa: V́ Fatima (từ tiếng Ả Rập ‘fātimatu z-zahrā') là tên người con gái của giáo tổ Hồi Giáo Mohammed. Nếu thời điểm Mẹ Maria chọn hiện ra vào năm 1917 liên quan tới văn hóa Tây Phương phản tinh thần bác ái Kitô Giáo, và liên quan tới Nước Nga (như được phân giải ở vấn nạn 1 trên đây), th́ địa điểm được Mẹ chọn hiện ra là Fatima này cũng liên quan tới Hồi Giáo như vậy. Thực tế đă cho thấy, trước hết, Đức Gioan Phaolô II đă bị một người Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ ra tay ám sát vào ngay ngày 13/5/1981, ngày kỷ niệm 64 năm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima.  

    

Vấn đề thứ 8: “Tại sao Thiên Chúa không thiết lập ḷng tôn sùng Thánh Tâm Chúa mà là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới?

    

Xin thưa: V́ Thánh Tâm Chúa là tiêu biểu cho t́nh yêu thương vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa đối với loài người, c̣n Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria bao gồm chẳng những ơn cứu độ của Thiên Chúa mà c̣n cả đức tin trọn hảo đáp ứng của con người là Mẹ nữa. Đức tin của Mẹ Maria đáp ứng ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội chẳng những có quyền lực Đồng Công cứu chuộc nhân loại tội lỗi, nhất là “những linh hồn cần được cứu rỗi nhất” trong Thời Điểm Maria của Mẹ, mà c̣n là mô phạm cho thành phần môn đệ đích thực của Chúa Kitô, thành phần chứng nhân của Người, được Mẹ huấn luyện để trở thành “oai hùng như một đạo binh dàn trận”, chứng nhân của Chúa Kitô.

    

Vấn đề thứ 9: nếu Nước Nga đă ‘trở lại’, khi nước này tự động giải thể chế độ Cộng Sản vào chính ngày Lễ Giáng Sinh 1991, th́ phải chăng thực sự đă hoàn toàn chấm dứt Thời Điểm Fatima?

    

Xin thưa: Nếu Dự Án Fatima là “nhiều linh hồn được cứu độ và thế giới được ḥa b́nh” th́ con người càng băng hoại, càng dễ bị đời đời hư đi, càng văn minh càng bạo loạn, chưa từng thấy trong lịch sử loài người, nhất là từ đầu thế kỷ 20 với Thế Chiến I, tới đầu thiên kỷ thứ ba này, với cuộc khủng bố 911, th́ Thời Điểm Fatima chẳng những vẫn c̣n mà càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Phải chăng h́nh ảnh về một thành phố một nửa đă bị tàn rụi và một nửa đang loạng choạng, trong thị kiến ở phần ba Bí Mật Fatima, là h́nh ảnh liên quan tới vương quốc Cộng Sản vô thần và vương quốc của thành phần Tây phương tôn thờ ngẫu tượng, và h́nh ảnh một nhóm lính là  dân quân Hồi Giáo sát hại đủ mọi thành phần Kitô hữu, từ Đức Thánh Cha trở xuống?

    

Vấn đề 10: Tại sao măi cho tới thế kỷ 20, Thiên Chúa mới chính thức muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trên thế giới?

Xin thưa: V́ thời điểm và địa điểm hiện ra của Biến Cố Fatima là những ǵ liên quan tới ba vương quốc đă được Thánh Long Mộng Phố nói tới trong tác phẩm Luận Về Ḷng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: Mẹ Maria, theo lệnh của Đấng Tối Cao, chính là vị sẽ trang bị cho họ (thành phần môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô), để vương quốc của Ngài bao trùm trên vương quốc của người vô đạo, vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng và vương quốc của Tín Đồ Hồi Giáo” (đoạn 59)?

 

Ở đây, Thánh Long Mộng Phố nói tiên tri về 3 vương quốc sẽ bị vương quốc của Thiên Chúa bao trùm. Vương quốc thứ nhất là vương quốc của thành phần vô đạo, có thể hiểu là vương quốc cộng sản vô thần, như đă hiển nhiên và thực sự xẩy ra vào năm 1989 ở Đông Âu và 1991 ở Liên Số, sau biến cố hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên  Tội Mẹ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiệp cùng hàng giáo phẩm thế giới ngày 25/3/1984. Vương quốc thứ hai sẽ bị bao trùm bởi Vương Quốc của Thiên Chúa là vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng, có thể hiểu về thế giới tư bản với nền văn hóa sự chết đang bị khủng hoảng hiện nay trong chính lúc họ nghênh ngang ngạo nghễ muốn lên bằng Thiên Chúa, muốn định đoạt mọi sự tùy ư, theo chủ nghĩa luân lư tương đối và duy thực nghiệm. Vương quốc thứ 3 sẽ bị Vương Quốc của Thiên Chúa bao trùm chế ngự là lực lượng của tín đồ Hồi Giáo, một lực lượng hiện đang trở thành một mối đe dọa cho nền ḥa b́nh thế giới, bằng nạn khủng bố khắp nơi, bắt đầu từ biến cố 911.