Biệt Tặng

Phong Trào Thiếu Nhi Fatima

đặc biệt thành phần lănh đạo phong trào

muốn theo đuổi Ơn Gọi Tông Đồ Giới Trẻ.

Kỷ Niệm

14 Năm Phục Vụ Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima

Tổng Giáo Phận Los Angeles

(8/9/1991-2/12/2005)

 

 

 

 

 


 

 

 

Tân Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2005-2008
tuyên thệ nhận chức
3/11/2005 tại Saint Charles Borromeo Church

ở North Hollywood