Hai Phương Pháp Lần Hạt Mân Côi

của Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ Bông Hồng 50 của cuốn Bí Mật Kinh Mân Côi)

 

 

BÔNG HỒNG 50

Một Vài Phương Pháp

Để việc lần hạt Mân Côi dễ dàng hơn cho qúi bạn, đây lá một vài phương pháp sẽ giúp qúi bạn lần hạt cách tốt lành thánh thiện, cùng với việc suy gẫm về các mầu nhiệm Hân Hoan, Đau Thương và Vinh Hiển của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Hăy chọn lấy phương pháp nào qúi bạn thích nhất và ích cho qúi bạn nhất: nếu muôn, qúi bạn cũng có thể t́m ra một phương pháp cho chính ḿnh, như một vài người thánh thiện đă từng làm trước đây.

Những phương pháp
đọc kinh Mân Côi Rất Thánh để các linh hồn nhận lănh ơn của các mầu nhiệm đời sống,
tử nạn và vinh hiển của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

 

Phương Pháp Thứ Nhất

Trước tiên, hăy đọc:
"Xin hăy đến, Lạy Chúa Thánh Thần"...

(biệt chú của người dịch bản Việt ngữ: chúng ta thường đọc Kinh Tin Kính ở chỗ này)
Rồi thực hiện tác động hiến dâng việc lần hạt Mân Côi:
Con xin hiệp chính ḿnh con với các thánh trên trời,
và với tất cả các người lành dưới thế;
con xin hiệp chính ḿnh con với Chúa,
lạy Chúa Giêsu của con,
để chúc tụng Thánh Mẫu của Chúa cách xứng đáng
và để chúc tụng Chúa trong Người và bởi Người.
Con xin từ bỏ tất cả những lo ra chia trí
có thể quấy rối con
đang khi con lần hạt Mân Côi đây.
Ôi, lạy Đức Trinh Nữ Maria,
chúng con dâng lên Mẹ kinh Tin Kính này
để tôn kính đức tin
mà Mẹ đă sống trên thế gian
và xin Mẹ cho chúng con
được chia sẻ với đức tin của Mẹ.
Ôi Chúa,
chúng con xin dâng lên Chúa kinh Lạy Cha
để thờ lạy Chúa
trong sự Duy Nhất của Chúa
và để nhận biết Chúa
như khởi nguyên và cùng đích mọi sự.
Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh,
chúng con xin dâng lên Chúa 3 kinh Kính Mừng
để cám ơn Chúa về tất cả những ơn Chúa
đă ban cho Mẹ Maria
cũng như những ơn Chúa
đă ban cho chúng con nhờ lời cầu bầu của Mẹ.
1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...

 

CÁCH DÂNG MỖI CHỤC KINH

Năm Mầu Nhiệm Vui Mừng

Chục thứ nhất:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con xin dâng Chúa chục kinh thứ nhất này
để tôn kính việc Nhập Thể của Chúa;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con ơn khiêm nhượng thẳm sâu,
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Mầu Nhiệm Nhập Thể đổ xuống hồn con để làm cho nó sống thật khiêm nhượng.

(Phụ chú của người dịch bản Việt ngữ: ở đây thánh tác giả không có các ngắm như ở Việt Nam ta, và không đề cập đến lời nguyện: "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con..." sau mỗi kinh Sáng Danh, là v́, vào thời ngài viết cuốn sách này, đầu thế kỷ 18, chưa có lời nguyện như vậy, lời nguyện mà, vào lần hiện ra thứ ba ở Fatima ngày 13/7/1917, Đức Mẹ đă dạy cho 3 Thiếu NHi Fatima đọc thêm vào sau mỗi chục kinh để đặc biệt cầu cho các linh hồn tội nhân. C̣n việc lời nguyện này bắt đầu được hưởng ứng và trở thành phổ thông như hiện hành, từ lúc nào và như thế nào, th́ không thấy có sử liệu nào đề cập đến, hay đă được đề cập đến mà người dịch không biết).

Chục Thứ hai:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con xin dâng Chúa chục kinh thứ hai này
để tôn kính việc Thăm Viếng chị họ Isave của Thánh Mẫu Chúa;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Mẹ Maria cầu bầu,
xin Chúa ban cho chúng con một Đức Ái Trọn Hảo
đối với tha nhân của chúng con.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Mầu Nhiệm Thăm Viếng đổ xuống hồn con
để làm cho nó sống thật bác ái.

Chục Thứ Ba:

* Ôi Con Trẻ Giêsu,
chúng con dâng Chúa chục kinh thứ ba này
để tôn kính việc Giáng Sinh Thánh Hảo của Chúa;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con thoát khỏi dính bén
với những sự ở đời này,
cho được ḷng yêu thanh bần và yêu kẻ nghèo khổ.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Mầu Nhiệm Giáng Sinh đổ xuống hồn con
để làm cho con sống thật khó nghèo trong tinh thần.

Chục thứ bốn:

* Ôi Chúa Giêsu,
Chúng con dâng Chúa chục kinh thứ bốn này
để tôn kính việc Mẹ Maria Dâng Chúa trong đền thờ;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan
và ơn tinh sạch hồn xác.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Mầu Nhiệm Thanh Tẩy đổ xuống hồn con
để làm cho nó thật sự sống khôn ngoan và tinh sạch.

Chục thứ năm:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con dâng Chúa chục kinh thứ năm này
để tôn kính việc Đức Mẹ sau ba ngày lạc mất
đă T́m Thấy Chúa trong đền thánh
đang ở giữa các nhà thông luật;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con ơn ăn năn trở lại
và cải thiện đời sống,
cũng như ơn ăn năn trở lại cho tất cả mọi tội nhân,
mọi kẻ lạc đạo, mọi kẻ ly khai
và mọi kẻ tôn thờ tà thần,
- Lạy Cha...
* Xin ơn Mầu Nhiệm T́m Được Con Trẻ Giêsu
trong đền thờ đổ xuống hồn con
để làm cho con thực sự ăn năn trở về cùng Chúa.


Năm Mầu Nhiệm Thương Khó

Chục thứ sáu:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con dâng Chúa chục kinh thứ sáu này
để tôn kính cuộc Hấp Hối Tử Nạn của Chúa
trong vườn cây dầu;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con ơn hết ḷng đau đớn tội lỗi
v́ ơn biết vâng theo Thánh Ư Chúa cách trọn hảo.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn việc Chúa Hấp Hối Tử Nạn
trong vườn cây dầu đổ xuống hồn con
để làm cho con thật ḷng thống hối
và hoàn toàn vâng theo Ư Chúa.

Chục thứ bảy:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con dâng Chúa chục kinh thứ bảy này
để tôn kính cuộc Tra Tấn Đẫm Máu của Chúa;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con ơn
biết hoàn toàn hăm dẹp giác quan của chúng con.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn việc Chúa bị Hành Hạ đổ xuống hồn con
để làm cho con thực sự chết đi cho chính ḿnh.

Chục thứ tám:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con dâng Chúa chục kinh thứ tám này
để tôn kính việc Chúa chịu Đội Măo Gai;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con biết hết sứ khinh chê trần gian.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Mầu Nhiệm Chúa chịu Đội Mạo Gai
đổ xuống hồn con
và làm cho con biết khinh chê thế gian.

Chục thứ chín:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con dâng Chúa mầu nhiệm thứ chín này
để tôn kính việc Chúa Vác Thập Giá;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con hết sức nhẫn nại vác thập giá
theo chân Chúa mọi ngày trong đời sống của ḿnh.
-1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Mầu Nhiệm Chúa vác Thập Giá
đổ xuống hồn con
để làm cho con biết thật ḷng nhẫn nại.

Chục thứ mười:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con dâng Chúa chục kinh thứ mười này
để tôn kính việc Chúa bị Đóng Đanh trên núi Canvê;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con biết hết ḷng sợ tội,
biết yêu Thánh Giá và được ơn chết lành,
ơn chết lành cho cả các người
đang lâm cơn thử thách, cuối cùng của cuộc đời họ.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Mầu Nhiệm Nhiệm Tử Nạn và Thương Khó
của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
đổ xuống hồn con
để làm cho con thực sự nên thánh.
 

Năm Mầu Nhiệm Vinh Hiển

Chục kinh mười một:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con dâng Chúa chục kinh mười một này
để dâng kính việc Chúa Phục Sinh Khải Hoàn;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con một đức tin sống động.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Phục Sinh dổ xuống hồn con
đề làm con thật ḷng trung tín.

Chục kinh mười hai:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con dâng Chúa chục kinh mười hai này
để tôn kính việc Chúa Thân Thiên Vinh Hiển;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu,
xin ban cho chúng con một đức cậy vững mạnh
và hết ḷng mong đợi Nưới Trời.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Mầu Nhiệm Thăng Thiên của Chúa
đổ xuống hồn con
để làm cho con sẵn sàng về quê trời.

Chục kinh mười ba:

* Ôi Thánh Linh, chúng con dâng Chúa chục kinh mười ba này
để tôn kính Mầu Nhiệm Hiện Xuống;
v́ mầu nhiệm này và nhờ sự cầu bầu của Đức Maria,
Bạn T́nh tín trung nhất của Chúa,
xin ban cho chúng con
ơn khôn ngoan thiện hảo của Chúa
để chúng con biết thực sự yêu mến
và thực hiện Sự Thật của Chúa,
cũng như để làm cho tất cả những người khác
được thông phần với Sự Thật này.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Hiện Xuống đổ xuống hồn con
để làm cho con thực sự khôn ngoan
trước mặt Thiên Chúa Toàn Năng.

Chục kinh mười bốn:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con dâng Chúa chục kinh mười bốn này
để tôn kính việc Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội
và Mông Triệu về trời cả hồn lẫn xác
của Đức Thánh Mẫu Chúa;
v́ mầu nhiệm này và nhờ Mẹ cầu bầu,
xin Chúa ban cho chúng con
được ơn thành thực sùng kính Người,
để chúng con sống chết một cách thánh thiện.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
* Xin ơn Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội
và Mông Triệu của Mẹ Maria
đổ xuống hồn con
để làm cho con thực tâm tôn sùng Mẹ.

Chục kinh mười lăm:

* Ôi Chúa Giêsu,
chúng con dâng Chúa chục kinh mười lăm này
để tôn kính việc Thánh Mẫu
được Đội Triều Thiên Vinh Quang trên thiên đàng;
v́ mầu nhệm này và nhờ Người cầu bầu,
xin Chúa ban cho chúng con
ơn kiên trung và tăng tiến
trên đường nhân đức cho tới giây phút lâm chung,
sau đó được đội triều thiên đời đời
đă sắm sẵn cho chúng con.
Xin Chúa cũng ban những ơn này
cho tất cả những người công chính
và cho tất cả mọi qúi vị ân nhân của chúng con.
- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...
 

(Biệt chú của người dịch Việt ngữ: Ở đây Thánh Long Mộng Phố không nói đến Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng mới của ĐTC Gioan Phaolô II.

Tuy nhiên, căn cứ vào những lời nguyện trên, chúng ta cũng có thể sử dụng những lời nguyện gợi ư sau đây thay thế)

 

Năm Mầu Nhiệm Ánh Sáng

 

Chục Kinh Ánh Sáng thứ nhất:

Ôi Chúa Giêsu đă đến lănh nhận phép rửa

của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả ở sông Dược-Đăng,

 xin Chúa cho chúng con biết sống trọn ơn gọi làm con Thiên Chúa.

- 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh ...

Chục Kinh Ánh Sáng thứ hai:

Ôi Chúa Giêsu đă biến nước thành rượu ở tiệc cưới Cana

để bắt đầu tỏ ḿnh ra,

xin Chúa cho chúng con biết nghe lời Mẹ Maria thực hiện những ǵ Chúa dạy.


Chục Kinh Ánh Sáng thứ ba:

Ôi Chúa Giêsu đă loan báo Nước Trời

và kêu gọi loài người ăn năn thống hối,

 xin Chúa cho chúng con biết hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ trước Tin Mừng Sự Sống.


Chục Kinh Ánh Sáng thứ bốn:

Ôi Chúa Giêsu đă biến h́nh trên núi cao

sau khi tỏ cho các môn đệ biết Mầu Nhiệm Vượt Qua,

xin Chúa cho chúng con biết bỏ ḿnh đi và vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

 
Chục Kinh Ánh Sáng thứ năm:

Ôi Chúa Giêsu đă thiết lập Bí Tích Thánh Thể

để tỏ ḷng yêu thương loài người cho đến cùng,

xin Chúa cho chúng con biết hiệp nhất với Chúa trong tinh thần và chân lư.

 

 

Kết Thúc

* Chúng con nài xin Chúa,
hỡi Chúa Giêsu dấu ái,
v́ 15 mầu nhiệm

(biệt chú của người dịch Việt ngữ: ở đây chúng ta có thể thay đổi thành 5, 10 hay 20 tùy số mầu nhiệm chúng ta vừa thực hiện)
Sống, Chết và Khổ Nạn của Chúa,
v́ vinh danh Chúa
và v́ công nghiệp của Thánh Mẫu Chúa,
hăy làm cho các tội nhân ăn năn hối cải,
phú giúp cho các kẻ đang sinh th́,
giải cứu Các Đẳng Linh Hồn cho khỏi luyện ngục,
và ban cho chúng con tất cả các ơn của Chúa,
để chúng con được sống chết cách tốt lành -
đời sau cũng xin ban cho chúng con
Ánh Sáng hiện vinh của Chúa
để chúng con được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa
và kính mến Chúa đời đời chẳng cùng.
Amen.
Chới ǵ được như vậy.

Chỉ một ḿnh Thiên Chúa.

 

Phương Pháp Thứ Hai

Biệt chú của người dịch Việt ngữ: Phương Pháp Thứ Hai này của thánh nhân đă được ĐTC nhắc đến trong Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, đoạn 33, như sau:

"Trọng tâm nơi Kinh Kính Mừng, cái then chốt thực sự gắn nối hai phần của kinh này lại với nhau đó là tên của Chúa Giêsu. Đôi khi, v́ vội vàng lần hạt chúng ta đă không để ư đến trọng tâm này cho lắm, và bởi thế cũng chẳng chú ư tới việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Kitô liên quan đến trọng tâm ấy. Tuy nhiên, chính việc chăm chú đến danh của Chúa Giêsu cũng như đến mầu nhiệm của Người là dấu hiệu chứng tỏ việc lần hạt Mân Côi có ư vị và hiệu quả. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trong Tông Huấn Marialis Cultus của Ngài, đă để ư đến thói lệ ở một số nơi về việc đề cao tên của Chúa Kitô, bằng cách thêm vào một cụm từ nói đến mầu nhiệm đang được chiêm ngắm (Cf. No. 46: AAS 66 [1974], 155. Thói lệ này mới đây cũng đă được Thánh Bộ Thờ Phượng và Bí Tích ca ngợi trong văn kiện Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti [17 December 2001], 201, Vatican City, 2002, 165). Đây là một thói lệ đáng khen, nhất là khi lần hạt chung. Thói lệ này cho thấy việc bày tỏ mạnh mẽ đức tin của chúng ta nơi Chúa Kitô ở những lúc khác nhau trong cuộc đời của Đấng Cứu Chuộc. Nó đồng thời là một lời tuyên xưng đức tin và c̣n giúp cho cả việc cầm trí suy niệm của chúng ta nữa, v́ nó làm cho tiến tŕnh thấm nhập vào mầu nhiệm Chúa Kitô dễ dàng hơn ở việc lập đi lập lại lời Kinh Kính Mừng. Khi chúng ta lập lại tên Chúa Giêsu – một danh xưng duy nhất đă được ban cho chúng ta để nhờ đó chúng ta hy vọng được cứu rỗi (x Acts 4:12) – đi liền với tên của Vị Thánh Mẫu, một việc hầu như được thực hiện theo ư nghĩ của Mẹ, là chúng ta khởi sự con đường nhắm đến việc giúp chúng ta đi sâu hơn vào đời sống của Chúa Kitô".

Phương Pháp ngắn hơn
để tưởng nhớ đến đời sống, cuộc tử nạn và vinh hiển
của Chúa Giêsu và Mẹ Maria
trong phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi,
cũng là phương pháp
cầm hăm trí tưởng tượng
và giảm thiểu những phân tâm.

Để được như vậy, chúng ta phải thêm một hay vài lời vào mỗi kinh Kính Mừng (tuỳ theo mỗi chục kinh), và điều này sẽ giúp nhắc cho chúng ta về mầu nhiệm chúng ta đang tưởng nhớ. Một hay hai lời này phải được thêm vào sau chữ "Giêsu... Con ḷng Bà gồm phúc lạ":

- Chục 1: "Giêsu nhập thể":
- Chục 2: "Giêsu thánh hóa";
- Chục 3: "Giêsu giáng sinh nghèo hèn";
- Chục 4: "Giêsu được thánh hiến";
- Chục 5: "Giêsu, Thánh trên hết các Thánh";
- Chục 6: "Giêsu trong cơn sầu thảm";
- Chục 7: "Giêsu bị tra tấn";
- Chục 8: "Giêsu đội triều thiên gai";
- Chục 9: "Giêsu vác Thánh Giá";
- Chục 10: "Giêsu chết trên thập giá";
- Chục 11: "Giêsu sống lại từ trong kẻ chết";
- Chục 12: "Giêsu lên trời";
- Chục 13: "Giêsu làm Mẹ đầy Thánh Linh";
- Chục 14: "Giêsu đưa Mẹ lên trời";
- Chục 15: "Giêsu đội triều thiên cho Mẹ";

Kết 5 mầu nhiệm thứ nhất, chúng ta hăy đọc:
"Xin ơn năm Mầu Nhiệm Vui Mừng
đổ xuống linh hồn chúng con
để làm cho chúng con thực sự nên thánh";


Kết 5 mầu nhiệm thứ hai, chúng ta hăy đọc:
"Xin ơn năm Mầu Nhiệm Thương Khó
đổ xuống linh hồn chúng con
để làm cho chúng con thực sự nhẫn nại";


Kết 5 mầu nhiệm thứ ba, chúng ta hăy đọc:
"Xin ơn năm Mầu Nhiệm Vinh Hiển
đổ xuống linh hồn chúng con
để làm cho chúng con đời đời hạnh phúc.
Amen."

(Ở đây Thánh Long Mộng Phố cũng không nói đến Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng mới của ĐTC Gioan Phaolô II.

Tuy nhiên, căn cứ vào kiểu lời lẽ xen kẽ và lời nguyện kết của thánh nhân,

chúng ta cũng có thể sử dụng những lời gợi ư cho 5 Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng sau đây thay thế)

 

Chục Ánh Sáng 1: "Giêsu chịu phép rửa"

Chục Ánh Sáng 2: "Giêsu hóa nước thành rượu"

Chục Ánh Sáng 3: "Giêsu loan báo tin mừng sự sống"

Chục Ánh Sáng 4: "Giêsu biến h́nh trên núi"

Chục Ánh Sáng 5: "Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể"

Kết 5 Mầu Nhiệm Ánh Sáng, chúng ta hăy đọc:
"Xin ơn năm Mầu Nhiệm Ánh Sáng
đổ xuống linh hồn chúng con
để làm cho chúng con Sống Thánh Chứng Nhân.
Amen."